نقش سرمایه‌ی فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه‌ی عملکرد رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر اطلاعات و ارتباطات بیش از هر زمان دیگری ثابت شده است که رشد و توسعه‌ی رقابت سازمانی و در پی آن توسعه‌ی یک جامعه و کشور، درگرو درک و استفاده‌ی صحیح از سرمایه‌ی فکری است. سرمایه‌هایی که به‌علت محدودیت منابع فیزیکی، رویکردها و رویه‌های ارزش‌افزا را در جهت تعالی سازمان به‌وجود می‌آورند، و در کنار راهبرد جذب منابع انسانی بر کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان می‌افزایند و در جهت هدف توسعه‌ی عملکرد رقابتی سازمان حرکت می‌کنند. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه‌ی تحقیق مجموعه‌ی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران/ یزد هستند. از ابزار پرسش‌نامه به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و  AMOS16به تحلیل داده‌ها پرداخته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه‌ی فکری به‌طور مستقیم بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی اثر ندارد و ازطریق راهبرد جذب منابع انسانی رابطه و اثر سرمایه‌ی فکری بر توسعه‌ی عملکرد رقابتی تعدیل می‌گردد. همچنین، نتایج نشان داد که سرمایه‌ی فکری بر راهبرد جذب منابع انسانی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Thought Capital and Human Resource Attraction in the Development of Competitive Performance

چکیده [English]

It is obvious in the era of information and technology, more than ever, that the development and progress of organizational competition, and each society and nation as well, is due to correct employment of thought capital. Because of the limitation of physical resources, this kind of capital can present value increasing approaches and processes for the excellence of the organization. Along with proper attraction strategies, it can increase the effectiveness and competency of the organizations and add to its competitive advantage. This is an applied research which follows survey method. The research population includes the employees of Iran/Yazd steel alloy. Questionnaires are used to collect data, and SPSS and AMOS6 software are used for data analysis. The results of regression and path analysis indicated that there is no direct relationship thought capital and development of competitive performance. This relationship is moderated by human resource attraction strategies. The results also indicated that thought capital is effective in human resource attraction strategy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought Capital
  • Human Resource Attraction Strategy
  • Competitive Performance Development