چالش‌های به‌کارگیری سامانه‌ی حسابداری منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

منابع انسانی مهم‌ترین دارایی سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، و بنابراین لازم است که سازوکاری قانونمند برای اندازه‌گیری و ثبت حساب دارایی منابع انسانی شناسایی گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع به‌کارگیری سامانه‌ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیقی اکتشافی‌توصیفی به‌شمار می‌رود. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می‌باشند. برای اجرای این پژوهش، تعداد 67 نفر از جامعه‌ی آماری به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ای با پایایی 82 درصد، استفاده شده است داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله‌ی آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که ناآگاهی مدیران، نبود معیاری مبنی بر تأکید بر به‌کارگیری سامانه‌ی حسابداری منابع انسانی، ناآگاهی حسابداران، عدم ارایه‌ی آموزش کافی در دانشکده‌های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده‌سازی، مانع به‌کارگیری سامانه‌ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Using Human Resource Accounting System

چکیده [English]

Human resources are the most important capital of organizations. Hence, it is necessary to have a certain mechanism for assessing and recording human resource capital. This research is intended to find out the problems of applying human resource accounting in the Supreme Audit Court. This is an applied research which follows a descriptive exploratory goal. The research population includes all of the managers, auditors, chief auditors, and master chief auditors of the Supreme Audit Court. 67 people were selected as the research sample group by random sampling method. A researcher-made questionnaire with a reliability of 82 percent was employed to collect data. The data was analysed by descriptive and inferential statistics. The results indicated that unawareness of the managers, lack of standards focusing on the use of human resource accounting system, unawareness of the auditors, deficiency of education at management and accounting, and problems relating to implementation are effective hindrances in the way of using employing human resource accounting in the Supreme Audit Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Accounting
  • Human Resource Capital
  • Assessment of Human Capital
  • Human Resource Costs
  • Accounting Systems