الگوی پرداخت حقوق کارکنان در سازمان‌های دانشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، با توجه به نقش منابع انسانی در مدیریت دانش به ارتباط سامانه‌‌های انگیزشی مانند حقوق و دستمزد در ارتقای دانش و لیاقت کارکنان پرداخته شده است. براین اساس، به طرح‌های پرداخت حقوق افزایشی به‌عنوان تحولی در طرح‌های سنتی پرداخت حقوق اشاره می‌شود؛ این طرح‌ها، با توجه به عملکرد تعیین‌شده در حوزه‌ی فعالیت‌های موجود، حقوق مکفی را به کارکنان پرداخت نموده که با سه رویکرد «سنتی، دانشی، لیاقتی» در سازمان‌های مختلف قابل اجراست. حقوق دانشی و حقوق لیاقتی – در مقایسه با حقوق سنتی- در سازمان‌های دانش‌محور رواج بیشتری دارند که در این مقاله مبانی نظری و اجرایی آنها تشریح و بررسی شده است. همچنین، شرایط استقرار، نحوه‌ی طراحی و پیاده‌سازی حقوق دانشی و نتایج به‌کارگیری آنها، الگوسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. برای همانندسازی با شرایط واقعی نیز مثال کاربردی از طراحی و پیاده‌سازی حقوق دانشی در یک کارخانه‌ی تولیدی، الگوسازی و ارایه شده است. به نظر می‌رسد الگوسازی مناسب پرداخت حقوق، در کنار سایر مؤلفه‌های الزامیِ مدیریت دانش، کلید اصلی خلق، گردآوری، اشاعه و تسهیم دانش با هدف ارتقای عملکرد و یادگیری کارکنان باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Payment in Public Organizations

چکیده [English]

Due to the effect of human resource on knowledge management, this research is intended to explain the effect of motivating systems such as salary and wage on promoting employees’ knowledge and competence. Accordingly, the plan of constant increase in payment is regarded as a great change in traditional payment plans. According to the certain performance in the existing fields, this plan can be employed to provide enough salary for government employees by considering three factors: traditions, knowledge, and competence. Payment on the basis of knowledge and competence, compared to tradition, is more common in knowledge oriented organizations. The theoretical and practical bases of this approach are explained in this article. The condition for the establishment, the way to design, and making use of payment according to knowledge are presented and analyzed in the models. In order to adapt the model with the real situation, the knowledge based salary design was put into practice in a manufacturing factory. The results indicated that having an appropriate model for payment, among other necessary elements of knowledge management, is the main key for creation, collection, dissemination, and sharing of knowledge aiming at promotion of employees’ learning and performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Payment
  • Competence Based Payment
  • Payment System
  • Basic Payment
  • Knowledge Organizations