الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی مورد: دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله، طراحی الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه شهید بهشتی است. مبنای الگوی مزبور، تجمیع اهداف و سنجه‌های مربوط به آن‌ها در نرم‌افزار کیو.پی.آر[1] و پیاده‌سازی سامانه‌ی داشبوردی مدیریت[2] مبتنی بر روش کارت امتیازی متوازن[3] است. پس از شناسایی مؤلفه‌های چشم‌انداز، مأموریت و اهداف دانشگاه، شاخص‌های کلیدی عملکرد[4] مبتنی بر آن‌ها، علاوه بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن، بعد دیگری به نام بعد حاکمیتی شناسایی و پس از طراحی مدل پیشنهادی، نتایج مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات در سازمان‌ها، به‌منظور هم‌راستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد کلیه‌ی شاخص‌های استخراج شده با مؤلفه‌های راهبردی که در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی به‌دست آمده بود، این اطلاعات در نرم‌افزار کیو.پی.آر. پیاده‌سازی و مورد پایش و کنترل قرار گرفت. نتایج حاصل از به‌کارگیری این نرم‌افزار، حاکی از شناسایی مؤثر و کامل فرایندها، تعیین فرایندهای کلیدی، هم‌سوسازی فرایندها با راهبردها و پایش سنجه‌ها براساس نشانگرهای ارزیابی عملکرد پیاده‌سازی در یک سامانه‌ی داشبوردی مدیریت مبتنی بر فرایند برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه است.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Performance Evaluation Indicators of Higher Education in the Process of Strategic Planning

چکیده [English]

This research is intended to design a model for performance evaluation indicators in the process of strategic planning at Shahid Beheshti University. This model is based on collective purposes and related indicators in Quality Process Result (QPR) software and fulfillment of the Dashboard Management system according to Balanced Scorecard (BSC). Having identified the components of strategic planning for a university, the researchers determined the key indicators derived from them and four aspects of Balanced Scorecard, as well as a new component called 'government aspect'. The results were then analyzed. In order to parallelize the performance evaluation indicators, the indicators and the strategic components acquired in the process of planning, were exposed to QPR in order to be controlled. The results signified a perfect and effective role, determination of the key processes, parallelizing the processes with strategies, and monitoring the indicators according to performance evaluation indicators, and carrying out the process in Dashboard Management based on strategic planning of the university.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation Indicators
  • balanced scorecard
  • Dashboard Management System
  • the Outcomes of Quality Performance
  • QPR Software