الگوی ممیزی وضعیت مدیریت راهبردی منابع انسانی

چکیده

پژوهش حاضر تعیین وضعیت مدیریت منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران را به‌عنوان هدف اساسی دنبال نموده و در این راستا به شناسایی و تبیین مراحل تحول مدیریت سنتی منابع انسانی به مدیریت راهبردی منابع انسانی پرداخته است. نوع تحقیق از نظر هدف توصیفی و از لحاظ روش تحقیق با راهبردی پیمایشی انجام شده است و با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته وضعیت مدیریت منابع انسانی را براساس نظرات جامعه‌ی آماری (1280=N) متشکل از مدیران ارشد، اعضای کمیته‌ی راهبردی، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران بخش‌ها، مدیران صفی و متخصصین پرسنلی که تعداد آنها در 45 سازمان بزرگ صنعتی در سه بخش از صنعت ایران: نفت، پتروشیمی و فولاد مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی در صنایع مورد مطالعه، هنوز بسیاری از ویژگی‌های مدیریت سنتی منابع انسانی را حفظ نموده و با حفظ ساختار متمرکز و فقدان انسجام راهبردی در پیمودن مسیر تحول و برخورداری از ویژگی‌های رویکرد راهبردی با موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌روست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Auditing Human Resource Strategic Management in Oil, Petrochemistry, and Steel Industries

چکیده [English]

This research is mainly intended to clarify the situation of human resource management in the leading industries in Iran. Hence, it has tried to identify and explain different stages of changing from traditional human resource management to strategic human resource management. The purpose of this study is descriptive, with a survey method. Researcher-made questionnaires were used to review the answers of the subjects, which included 1280 top managers, members of strategic committee, and members of the board of directors, department managers, line managers, and staff experts working in 45 industrial organizations in three general fields. 712 questionnaires were distributed among the samples having been selected according to stratified random sampling. 619 (%87) of the questionnaires were returned with responses. SPSS and LISREL software were employed for data analysis. The results indicated that still traditional human resource management methods are being used in these industries. It seems that because of having centralized structure and not having strategic integrity, transforming management in these organizations will face great challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Management
  • human resource strategy
  • Strategic Integrity
  • Strategic Adaption
  • competitive advantage