ارایه‌ی مدل بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نقش فنآوری‌های نوین

چکیده

مدیریت منابع انسانی، نه‌تنها منجر به افزایش توانمندی کارکنان می‌شود؛ بلکه زمینه‌ی تشویق کارکنان به خلاق بودن و تولید دانش جدید و نیز یک‌پارچگی و همکاری‌های متقابل و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌نماید. هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی مؤلفه‌های بهسازی نیروی انسانی و ارایه‌ی مدل مناسب  برای اجرای موفق روش‌های بهسازی نیروی انسانی می‌باشد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهد که در حوزه‌ی بهسازی نیروی انسانی، فعالیت‌های متناسب صنعت برق صورت گرفته است. دوره‌های آموزش و کارآموزی و تدوین مدل‌های متناسب با آن در سطح گسترده‌ای برگزار شده است. براساس تعداد دوره‌های برگزار شده و بررسی اثربخشی آن‌ها، به‌طور کلی این حوزه از وضعیت مناسبی در نیازسنجی‌ها، تحلیل روش‌ها و اجرای برنامه‌ها برخوردار است. بنابراین، با توجه به مدل ارایه شده، کسب مزیت رقابتی، ارتقای کیفیت و قابلیت‌های منابع انسانی، بهره‌وری، کارآفرینی و... مستلزم بهسازی منابع انسانی و توجه به مؤلفه‌های آن، به‌عنوان مهم‌ترین معیار برای مدیریت منابع انسانی صنعت برق کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimization Human Resource Model Emphasizing on the Role Modern Technology

چکیده [English]

Not only does human resource management increase the capabilities of the employees, but also paves the way for motivating the employees to act more creatively and produce more knowledge and have integrative cooperation which may result in reduction of the expenses. This research is intended to review the components of optimizing human resource and presenting an appropriate model for successful carrying out of optimization methods. These are considered seriously in training and apprenticing, application of the knowledge derived from technology, employees performance evaluation and its results, and reward mechanism. This is an applied research following analytic-descriptive method. Questionnaires and personal interviews, review of documents are used as research instruments. Also, the idea of experts in the field of human resource management in power industry and descriptive and inferential statistics such as two-sentence and Friedman tests, were used as research instruments. The results indicated that a considerable attempt is being done in power industry for optimizing human resource. There have been training and apprenticing courses in the industry for designing appropriate models. The number of the courses hold, as well as the effectiveness of them, indicate that they have been quite active with regard to need analysis, method analysis and carrying out programs. Yet, evaluation system was found to be less effective, which needs to be designed again to fit power industry. A mechanism is presented to solve the problem. Therefore, considering new model presented in this research, gaining competitive advantage, promoting the quality and capabilities of human resource, productivity and entrepreneurship, necessity of optimizing human resource and its components are the most important indicators for the human resource management in power industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimizing Human Resource
  • components
  • Power Industry
  • modern technology
  • Training and Apprenticing