«ساختن» یا «خریدن»: دغدغه‌ی فراروی مدیریت منابع انسانی (مورد: مجتمع صنعتی فعال در حوزه نفت، گاز و سیمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه، تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی با بهره‌گیری از مدل پیشنهادی مایلز و اسنو در یک مجتمع صنعتی فعال در حوزه‌ی صنایع نفت، گاز و سیمان می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، 1100 نفر مدیر و کارشناس مجتمع یادشده است و که 285 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و سامانهاتیک به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق گزینش شده‌اند. برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، از روش‌های تجزیه و تحلیل SWOT و ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردیده است. داده‌های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسش‌نامه و مطالعات کتابخانه‌ای گردآوری شده است. براساس نتایج تحقیق، شرکت مورد مطالعه با وجود ضعیف بودن در زمینه‌ی ارزیابی عوامل داخلی (925/1)، در محیط خارج دارای فرصت‌های خوبی است (389/2). بنابراین، توصیه می‌گردد، راهبرد کلی پیشنهادی در حوزه‌ی منابع انسانی این شرکت، راهبرد «تحلیل‌گرانه» باشد؛ یعنی، در حوزه‌ی منابع انسانی، شرکت باید ترکیبی از راهبردهای «ساختن» و «خریدن» را مورد توجه قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Training" or "Hiring": A Challenge Facing Human Resource Management (A Case Study: an Industrial Complex Active in Oil, Gas, and Cement Industries)

چکیده [English]

This research is intended to design strategies of human resource through Miles and Snow model in an active industrial center of oil, gas and cement. The research followed an applied approach using survey method. Research population included 1100 employees and experts of the same center, 285 subjects of whom were selected as sample by a stratified and systematic random selection. For designing human resource strategies, SWOT as well as IFE and EFE matrix were used. Interviews, questionnaires and library data were applied for collecting data. According to research findings, in spite of the corporation's weakness in internal factor appraisal (1.925), there was a good opportunity for it (2.389) in the external market. Therefore, the general suggested strategy for the corporation in relation to human resource is to follow an analytic strategy. In other words, the corporation has to follow a combined strategy of both training and hiring strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training, Hiring
  • human resource strategy
  • SWOT Analysis
  • External and Internal Matrix