بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابغ انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

اندیشمندان حوزه انحرافات اجتماعی از سه منظر زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی به ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخته‌اند. نظریه‌های زیست‌شناختی و نظریه‌های روان‌شناختی می‌کوشند بین ناهنجاری‌های رفتاری و و روانی انسان، رابطه برقرار کند. این دو رویکرد به رفتارو ویژگی‌های فردی می‌پردازند. نظریه‌های جامعه‌شناختی به نقش و رفتار انسان در سطح سازمان توجه دارد. علاوه‌بر رویکردها و نظریه‌ها در باره رفتار ناهنجار افراد، عواملی نیز در بروز ناهنجاری‌های رفتاری انسان‌ها دخالت دارد که در سه سطح فردی، اجتماعی و سازمانی به آنها پرداخته شده است. روش تحقیق از این جهت که به‌دنبال یافتن علل یک رفتار خاص در یک جامعه بزرگ است، روش پیمایشی – تبیینی و ازنظر هدف تحقیق، کاربردی است.  قلمرو تحقیق ازنظر مکانی، مطالعه سازمانی در سطح کشور، ازنظر زمانی زمستان 1395تا تیرماه 1396 و جامعه آماری با 25 پرونده را به‌صورت تمام‌شماری، شامل می‌شود. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته و با نرم‌افزار  spssو pls3 smart میان کارکنان ، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل اجتماعی با 8/52 درصد، عوامل سازمانی با 6/19 درصد و عوامل فردی با 2/ 19 درصد بر رفتار ناهنجارکارکنان تأثیرگذار بودند.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Identifying the Factors Affecting Human Resource Behavioral Abnormalities in Ethical

نویسندگان [English]

  • mojtaba eskandari 1
  • abbas eslami farsani 2
  • ahmad kargar 3
  • MOHHAMADREZA HEDYEHLOO 4
4 PASSIVE defence faculty
چکیده [English]

The scholars of the field of social deviance have addressed the social abnormalities from biological, psychological, and sociological standpoints. Biological and psychological theories try to establish relationship between human behavioral and psychological abnormalities. Only Individual behaviors and characteristics are dealt with in these two approaches. However, sociological theories focus on the role and behavior of human beings at the organization level. Along with these approaches and theories relating to the abnormal behavior of individuals, there are some other factors affecting the behavioral abnormalities of humans, which can be addressed at three individual, social and organizational levels. As this research is intended to investigate the causes of a particular behavior in a large society, it follows an explanatory-survey research with an applied purpose. The domain of this research entails organizational study inside the country from the winter of 2016 to the summer of 2017. Statistical population contains a total number of 25 cases. The research was conducted through a researcher-made questionnaire. The data was analyzed by SPSS and smart pls3 software. The results revealed that social factors, organizational factors and individual factors had impacts on employees’ abnormal behaviors as much as 52.8%, 19.6%, and 19.2% percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral abnormality
  • behavioral abnormality
  • misbehavior
  • human resource

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی.

آراسته‌خو، محمد (1381)، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی ـ اجتماعی، تهران: انتشارات چاپخش، چ. سوم.

احمدی نوده، خدابخش (1386)، بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و آسیب‌پذیری فرهنگی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مجله علوم رفتاری، دوره اول ش4.

پورافقی، فرشاد (1395)، نقش سبک‌های زندگی، درک اجتماعی و روابط خانوادگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی معلمان جوان، مجله روان‌شناسی مدرسه، دوره پنجم، ش2 .

حرآملی، محمدبنحسن‌ (1374)، وسائل‌الشیعه،ج16، قم: نشر اهل بیت.

خمینی، روح‌الله (1378)، صحیفه امام ج14، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

رضاخانی، سیمین‌دخت (1391). شیوه‌های کنارآمدن تیپ‌های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی، مطالعات روان‌شناختی، دوره 8، ش2.

رضائیان، علی (1373)، اصول مدیریت، تهران : انتشارات سمت. چ. پنجم.

رفیع‌پور، فرامرز (1378)، آشوب یا آشفتگی اجتماعی پژوهش در زمینۀ پتانسیل آنومی در شهرتهران، تهران: انتشارات سروش.

ریچارد، پی.؛ هالجین، سوزان و کراس و تیبورن (1383)، آسیب‌شناسی روانی، دیدگاه‌های بالینی دربارۀ اختلال‌های روانی، چ. اول، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر روان، ویراست چهارم.

سیف‌اللهی، سیف‌الله (1386)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، مجموعه مقاله‌ها و نظرها، تهران: انتشارات         جامعه‌پژوهان سینا، چ. دوم.

شولتز، دوان و شولتز، آلن (1377)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: مؤسسه نشر نما چ ششم.

شیردل، ملیحه (1380)، عوامل گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم ش.

صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1390)، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)،  تهران: انتشارات سمت. چ. هفتم.

علی‌وردی‌نیا، اکبر و همکاران (1390)، خودکنترلی جنسیت و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره9 ش 4.

قلاوندی، حسن و سلطان‌زاده، وحید (1391)، بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه، تهران: فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، ش. 78.

قناد،  فاطمه (1374)، جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

کاشانی، مجید (1387)، گرایش دانش آموزان به ارزش‌های دینی و اخلاقی،  فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج ، سال یازدهم، ش39.

کاظمی، علی‌اصغر (1377)، بحران جامعه مدرن، زوال فرهنگ و اخلاق در فرایند نوگرایی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

کوئن، بروس (1385)،مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت، ج. هفدهم.

گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چ. بیستم.

مروی اونال، زینپ و تورگات، تولای (2015)، کلامی نامفهوم: آیا تناسب فرد ـ سازمان، نقشی در التزام کارکنان دارد؟ مجله مطالعات مدیریت، سال هشتم، ش2. 

مطهری، مرتضی (1378)، مجموعه آثار،ج23، تهران: انتشارات صدرا.

Antall, G.F. (2008) Assessing job candidates for fit.  Merlin  press.

http:chart.corse.com

Olson, B. & et al (2006) must Managing aggression in organizations: what leadersknow. leadership & organization development journal. Vol.27 ) 5) PP384-398.

Pan, x. Qiwen, Q. fei, G. (2014) Psychology ownership organizational-Based. Self -esteem and Positive organizational behaviors.Chines management studies. Vol.8: pp127-148.

Snill,j. Ramlall,f .Al-katani  A.Hin D.(2014) the  effects of organizational Justice and   ethical climate on Perceived work related stress.procedia- social and Behavioral Sciences, vol.150:pp 1187-1198.

Snyder, c. & Lopez, J. (2002) Handbook of positive Psychology. p185.

Van couver, T. (2003)  Proffessings   in the class system  of  present day societies. corrent sociology.