شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد ،ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی دارایی‌های نامشهود سازمانی در دانشگاه‌های دولتی انجام گرفت. این تحقیق ازنظر روش ترکیبی و ازنظر نوع پژوهش، قیاسی ـ استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، مدیران ارشد دانشگاه‌های دولتی منطقه 5 کشور بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلولۀ‌برفی 20 نفر از آنان به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق مشتمل بر دو بخش است که در بخش اول مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این دارایی‌ها  مشخص شده است. باتوجه‌به انجام مصاحبه ساختاریافته با خبرگان، استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه اختلاف میانگین فازی دو مرحلۀ اجرا کم‌تر از 1/0 است، تحقیق حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده، همچنین در این تحقیق اعضای شرکت‌کننده در مطالعه، افراد متخصص و آشنا با موضوع تحقیق بودند، لذا تحقیق، از اعتبار محتوا نیز برخوردار است. نتایج تحقیق، نشان‌دهندۀ آن است که هوش سازمانی، سرمایۀ انسانی، هوش رقابتی، ارزش‌محوری، پایگاه داده‌ها، احساس رسالت، کل‌نگری، مدیریت دانش، رهبری و ویژگی‌های محیط کار، مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود سازمانی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the Components of Organizational Invisible Assets

نویسندگان [English]

  • habib mirzaee 1
  • reza sepahvand 2
  • Amir Houshang Nazarpouri Nazarpoori 3
  • mohammad reza esmaeeli 4
1 Lorestan University, Khorram abad,Iran
2 Management Department , Lorestan University, Khorram abad,Iran
3 Management Department , Lorestan University, Khorram abad,Iran
چکیده [English]

This research in aimed at identifying and prioritizing organizational invisible assets at public universities. This compound research follows a deductive-inductive method. Research population includes chief managers at public universities at 5 regions of the country. A sample group of 20 subjects was selected by snowball sampling method. The results of the research are divided into two phases. In the first part a group of invisible assets was identified, and in the second part their importance and priority was determined. As the results of the interviews with expert indicates and the Fuzzy mean difference of two phases of performing the test is less than 0.1, the research is reliable. As the people involved in the research were specialists and familiar with the issue, the research has gained content validity. The results indicated that organizational talent, human capital, competitive talent, value-orientedness, databases, mission sympathy, generality, knowledge management, leadership, and the features of work environment compose the invisible assets of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge economy
  • knowledge communities
  • invisible assets
  • Delphi-Fuzzy technique

آذر، عادل و فرجی، حجت (1381)، علم مدیریت فازی، تهران:  نشر اجتماع.

اصغرپور، محمدجواد (1382)، تصمیم‌گیریگروهیونظریهبازی‌هابانگرشتحقیقدرعملیات،تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی؛ حنان و رضی، زهرا (1395)، طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)،س هشتم، ش 2، تابستان 95: 27 ـ 52.

زاهدی، شمس‌السادات؛ رضایی‌منش، بهروز و اسلامبولچی، علی‌رضا (1392)، طراحی الگوی اندازه‌گیری سرمایۀ فکری در سازمان‌های فرهنگی دولتی ایران، فصلنامۀمدیریتسازمان‌های  دولتی، س اول، ش 3، تابستان 92:  43 ـ 64.

سالدنا، جانی (1395)، کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمۀ عبدالله گیویان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

قاضی‌نوری، سروش و آزادگان مهر، ماندانا (1388)، چارچوبیبرایساماندهیوتسهیلتجاری‌سازی دارایی‌هایفکریمنتجازتحقیقاتبامنابعدولتی،نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایۀ فکری، زنجان، گرفته‌شده در تاریخ 1395، http://www.civilica.com/Paper-IICM01-IICM01_064.html

مهرعلی‌زاده، یدالله؛ شاهی، سکینه و حسینی، شهیده (1390)، تلاشی برای تدوین شاخص‌های سنجش سرمایۀ فکری و بررسی وضعیت این شاخص‌ها در دانشگاه شهید چمران، دوفصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، ش 4، بهار و تابستان 90:  65 ـ 96.

 نصیری، احمد (1389)، مدیریتسرمایهشرکت‌ها: مبانیتأمین،ساختاردهیوتخصیصسرمایهشرکت‌ها، تهران: انتشارات دانش‌پژوهان جوان.

نظری‌پور، محمد و پرویزی، بهزاد (1389)، ارائهیکچارچوبیبرایاندازه‌گیریوگزارش‌گری سرمایۀ فکریدردانشگاه‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایۀ فکری، زنجان، گرفته‌شده در تاریخ 1395،   http://www.civilica.com/Paper-IICM02-IICM02_005.html

نمازی، محمد و موسوی‌نژاد، سید روح‌الله (1395)، بررسی رابطه بین دارایی‌های نامشهود و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، ش 20، زمستان 95:  243 ـ 262.

Altenburger, O A.; Schaffhauser-Linzatti, M. (2005). Intellectual Capital Reports for Universities-ATrial Intellectual Capital Report at the University of Vienna, Submission for the 3rd Conference on the Public Sector, Faculty of Economics, University of Ljubljana, June 30th- July 1st, 2005.

Canibano ,L. & M.Palom ,S. (2009). Intangibles in Universities: Current Challenges for measuring and reporting, Journal of Human ResoureCosting & Accounting, 13(2), pp. 93.104.

Chen, Y. S. (2008). The Positive Effect of Green Intellectual capital on Competitive Advantages of Firms, Journal of Business Ethics, 73,pp: 271-286.

Cheng, Ch. H. & Lon, Y.(2002). Evaluating the best mail battel tank using fuzzy decicion theory with linguistic criteria evaluation, Europeanjournal of operational research. 42,  p.174-186.

Choong, K. K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models, Journal of Intellectual Capital, 9(4), pp. 609- 638.

de-Castro, M., Delgado-Verde, G., López-Sáez, M., & Navas-López, J. E. (2011). Towards an intellectual capital-based view of the firm: origins and nature, Journal of business ethics, 98(4),pp. 649-662

Giju, G. C., Badea, L., RUIZ, V. R. L., & PEÑA, D. N. (2010). Knowledge Management˚the Key Resource in the Knowledge Economy, Theoretical and Applied Economics, 6(6), pp. 27-36.

Giustina, S., M, A., Elia, G. and Passiante, G.(2010).Intangible assets in higher education and research: mission, Performance or both?”, Journal of Intellectual Capital, 11(2), pp. 140-157.

Giustina.S, Marherita.M, Elia.G & Passiante.G.(2010).Intangible assets in higher education and research: mission, Performance or both?”, Journal of Intellectual Capital, 11(2), pp. 140-157.

Harris, R., McAdam, R., McCausland, I., & Reid, R. (2013). Knowledge management as a source of innovation and competitive advantage for SMEs in peripheral regions, The International Journal ofEntrepreneurship and Innovation, 14(1),pp. 49 61.

Miyagawa,T.and Hisa, S. (2013). Measurement of Intangible Investment by Industry and Economic Growth in Japan. Policy Research Institute, Public Policy Review, 9(2),PP. 405-432.

Russell .M. (2014). Capitalizationm of Intangible Assets and Firm  Performance,The University of Queensland, PP.1-67

Salamudin,N., Bakar, R., Ibrahim, M. & Haji Hassan, F .(2011). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market. Journal of Intellectual Capital, 3 ( 11), pp. 391-405.

Sánchez, M., Paloma; Elena, Susana .(2006). Intellectual capital in universities Improving transparency and internal management, Journal of Intellectual Capital, 7(3). Pp. 529 - 548

Santos, R. H., Dorrego, P. F., & Jardon, C. F. (2010). The influence of human capital on the innovativeness of firms, International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(9).pp.101-129.

Steenkamp, N., Kashyap,. (2010). Importance and Contribution of Intangible Assets: SME Managers’ Perceptions, Journal ofIntellectual Capital, 11(3), pp. 368 – 390.

Tayles, M,. Bramley, A., Adshead, N. & Farr, J. (2002). Dealing with the management of intellectual capital : The potential role of strategic management accounting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15 (2), pp.251-267.

Zeghal, D. & Maaloul, A. (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance, Journal of Intellectual capital, 11(1),PP. 39-60.