جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت اموزشی /دانشگاه شهید باهنر کرمان /ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین، وزن‌دهی و سنجش شایستگی­های حرفه­ای موردنیاز برای جذب منابع انسانی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر انجام شد. براساس تحلیل محتوای  برنامه‌ها و مستندات خارجی و داخلی، هشت شایستگی شامل: دانش و تخصص فنی، استدلال و حل مسئله، اخلاق و مسئولیت حرفه­ای، کارتیمی، برقراری ارتباط، رهبری، خلاقیت و نوآوری و دیدگاه سیستمی تعیین شد. این شایستگی­ها به‌غیراز دانش و تخصص فنی، طبق روش تاپسیس فازی در قالب نیم‌رخ­های شغلی، وزن‌دهی و رتبه‌بندی شدند. وضعیت شایستگی­های حرفه­ای 535 داوطلب استخدامی در شرکت گل‌گهر براساس آزمونی که به‌همین‌منظور تهیه شده بود، سنجیده شد. باتوجه‌به نمرۀ هر داوطلب در شایستگی­های موردنظر و وزن به‌دست‌آمده برای هر کدام از شایستگی­های حرفه­ای در نیم‌رخ شغلی مرتبط، امتیاز نهایی داوطلب در شغل موردآزمون مشخص شد و سپس داوطلبان یک شغل براساس امتیاز کسب‌شده، رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به‌عنوان اقدامی مؤثر برای بهینه‌سازی فرایند جذب منابع انسانی در سازمان­ها و شرکت­ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competence-Based Employment of Human Resource

نویسنده [English]

  • hosein motahhari nejad
چکیده [English]

This research is intended to identify, weight, and measure the professional competence required for employing human resource in the Gulguhar Industrial and Mineral Company. Content analysis of the programs, as well as internal and external documents brought about 8 competencies including professional knowledge and expertise, reasoning and problem solving, ethics and professional responsibilities, teamwork, communication making, leadership, innovation and creativity, and systematic perspective. These competencies were weighted and ranked according to Fuzzy in the form of job profiles. The competencies of 535 applicants of the company were tested by a special exam designed for this purpose. The final score of the each applicant regarding a special job was calculated with reference to the scores he/she received on the competencies relating to that job. They were ranked accordingly for each job. The results of this research can be applied to organizations and companies as an effective measure in employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competencies
  • employing human resource
  • Fuzzy
  • Gulguhar Industrial and Mineral Company
آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، سید محمد و علم‌بیگی، امیر (1393)، نقش مهارت­های کلیدی در شکل‌گیری قابلیت‌ اشتغال دانشجویان، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 71: 41 ـ 56.
پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان و رضی، زهرا (1395)، طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 8(2): 27 ـ 52.
حسینیان، سیمین و یزدی، منور (1377)، کاربردپذیری نظریۀ تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاه‌ها و بازار کار ایران، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
رضایت، غلام‌حسین؛ یمنی‌دوزی سرخابی، محمد ؛ کیامنش، علی‌رضا و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم (1390)، معماری الگوهای شایستگی: ارایۀ چارچوب مفهومی، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 3(2): 49 ـ 81.
رمضانیان، محمدرحیم و زارعی دودجی، ابوالقاسم (1391)، انتخاب استاد نمونه براساس مدل تاپسیس سلسله‌مراتبی در محیط فازی، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 66: 49 ـ 73.
سوانسون، ج و فواد، ن. (1381)، نظریه‌های جدید مشاوره شغلی و کاربرد، ترجمۀ رقیه موسوی، تهران: انتشارات اصلح.
شفیع‌آبادی، عبدالله (1391)، راهنمایی و مشاور، شغلی و نظریه­های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد.
صفری، جلیل؛ مهدی‌زاده، مهران و عزیزی، علی‌رضا (1394)، طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآوری عملکرد سازمان، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 7(4): 141 ـ 166.
طالقانی، غلام‌رضا؛ عابدی جعفری، حسن؛ فقیهی، ابوالحسن و عباسی، رسول (1389)، مدیریت مسجد: تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 2(3و4): 55 ـ 80.
مؤمنی، منصور (1386)، تحقیق در عملیات، تهران: انتشارات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
محمودی، سید محمد؛ زارعی متین، حسن و بحیرایی، صدیقه (1391)، شناسایی و تبیین شایستگی­های مدیران دانشگاه، فصلنامۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1(1): 143 ـ 114.
مطهری‌نژاد، حسین (1391)، ارائه مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
هالند، ج.ال. (1376)، حرفۀ‌ مناسب شما چیست؟ ترجمۀ سیمین حسینیان و منور یزدی. تهران: کمال تربیت.
Abdullah, A. H., & Sentosa, I. (2012). Human resource competency models: changing evolutionary trends. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(11), 11- 25.
Bernthal, P., Colteryahn, K., Davis, P., Naughton, J., Rothwell, W. J., & Wellins, R. (2004). ASTD Competency Study: Mapping the Future. Alexandria, VA: ASTD Press.
Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley & Sons.
Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21 century. Journal of Management Development, 27(1), 5-12
Chen, C. T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9.
Chen, S. J., & Hawang, F. P. (1992). Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. USA: Springer-Verlag New York, Inc.
Cripe, E. J., & Mansfield, R. S. (2002). The Value-Added Employee: 31 Skills to Make Yourself Irresistible to any Company. USA: Butterworth–Heinemann.
Deng, C., Armstrong, P. I., & Rounds, J. (2007). The fit of Holland’s RIASEC model to US occupations. Journal of Vocational Behavior, 71, 1-22.
Engineering Education Research Colloquies (2006). Special report: the research agenda for the new discipline of engineering education. Journal of Engineering Education, 95(4), 259-261.
Ennis, M. R. (2008). Competency Models: A Review of the Literature and the Role of the Employment and Training Administration (ETA). Retrieved from http://www.careeronestop.org/competencymodel/info_documents/OPDRLiteratureReview.pdf
Ertuğrul, I., & Karakaşoğlu, N.  (2007). Fuzzy TOPSIS method for academic member selection in engineering faculty.  In M. Iskander (ed.), Innovations in E- learning, Instruction Technology, Assessment, and Engineering Education, (pp. 151-156). Netherlands: Springer.
Goštautaitė, B., & Bučiūnienė, I. (2010), Integrating job characteristics model into the person-environment fit framework.Economic and management, 15, 505-511
Gungor, Z., Serhadloglu, G., & Kesen, S. E. (2009).  A fuzzy AHP approach to personnel selection problemApplied Soft Computing, 9, 461-646.
John, V. (2010). Engineering education: Finding the centre or back to the future. European Journal of Engineering Education, 25(3), 215-225.
Kelemenis, A., & Askounis, D. (2010).  A new TOPSIS-based multi- criteria    approach    to   personnel    selection.    Expert   Systems with Applications, 37, 4999-5008.
Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human Resource Development International, 8(1), 27-46.
Lucia, A., & Lepsinger, R. (1999). The Art and Science Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer.
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.
McCowan, J. D. (2002). An integrated and comprehensive approach to engineering curricula, part two: techniques. International Journal of Engineering Education, 18(6), 638-643.
Motahhari-Nejad, H., Ghourchian, N. G., Jafari, P., & Yaghoubi, M. (2012). Global approach for reforming engineering education in Iran. International Journal of Engineering Education, 28(53), 1243-1252.
Muchinsky, P. M. (1999). Applications of Holland’s theory in industrial and organizational settings. Journal of Vocational Behavior, 55, 127-135.
Özçelik, G., & Murat, M. (2006). Competency approach human resources management: outcomes and contributions. Human Resource Development Review, 5(1), 72-91.
Patil, A., & Codner, G. (2007). Accreditation of engineering education: review, observations and proposal for global accreditation. European Journal of Engineering Education, 32(6), 639-651.
Pomales-Garcia, C. (2007). Excellence in engineering education: views of undergraduate engineering students. Journal of Engineering Education, 96(3), 253-262.
Prediger, D. J. (2000). Holland’s hexagon is alive and well-though somewhat out of shape: response to Tinsley. Journal of Vocational Behavior, 56, 197-204.
Redish, Edward F., & smith, Karl A. (2008). Looking beyond Content: Skill Development for Engineers. Journal of Engineering Education, 97(3), 295-307.
Sanchez, A. V., & Ruiz, M. P. (2008). Competence-Based Learning: A Proposal for the Assessment of Generic Competences. Spanish: University of Deusto.
Scott, G., & Yates, K. W. (2007). Using Successful Graduates to Improve the Quality of Undergraduate Engineering Programs. Retrieved from http://130.15.85.235/courses/ APSC191/news/improving Programs.pdf
Seat, E., Parsons, J. R., & Poppen, W. A. (2001). Enabling engineering performance skills: a program to teach communication, leadership, and teamwork. Journal of Engineering Education, 90(1), 7-12.
Sid Nair, C., & Patil, A. (2008). Industry vs. Universities: Re-engineering Graduate Skills: A Case Study. Retrieved from http://www.auqa.edu.au/auqf/pastfora/2008/ program/papers/e14.pdf
Spencer, L. M. Jr & Spencer, S. M.  (1993). Competence at Work: Models forSuperior Performance. New York, NY: John Wiley & Sons.
Spokane, A. R., Meir, E. I., & Catalano, M. (2000). Person-environment congruence and Holland’s theory: a review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior, 57, 137-187.
Swider, B. W., Zimmerman, R. D., Charlier, S. D., & Pierotti, A. J. (2015). Deep-level and surface-level individual differences and applicant attraction to organizations: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 88, 73-83.
Takase, M. (2005).The relationship between images of nursing and person-environment fit. Retrieved from http://www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.121...pdf‎
Teijeiro, M. Rungo, P., & Freire, M. (2013). Graduate competencies and employability: The impact of matching firms’ needs and personal attainments. Economics of Education Review, 34, 286-295.
Turns, J., Atman, C. J., Adams, R. S., & Barker, T. (2005). Research on engineering student knowing: trends and opportunities.Journal of Engineering Education, 94(1), 27-40.
Wallace, M., Iings, I., Cameron, R., & Sheldon, N. (2014). Attracting and retaining staff: the role of branding and industry image. In R. Harris, & T. Short (eds.), Workforce Development: Strategies and Practices, (pp. 19-36). Singapore: Springer Science+Business media.
Xeidakis, G. (1994). Engineering education today: the need for basics or specialization. European Journal of Engineering Education, 19(4), 485-501.
Zaharim, A., Zaidi Omar, M., Basri, H., Muhamad, N., & Mohd Isa, F. L. (2009). A gap study between employers’ perception and expectation of engineering graduates in Malaysia. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 6, 409-419.