بکار گیری نیروهای متخصص در پست‌های متناسب با تخصص‌های آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استاد یار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 نویسنده مسئول :دانش اموخته کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع

چکیده

تحقیق حاضر، باهدف بررسی وضعیت به‌کارگیری نیروهای متخصص در پست‌های متناسب با تخصص‌های آنان در یکی از سازمانهای ج.ا.ا. انجام شد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری، شامل کارکنان گروه‌های شغلی راهبردی، مدیریتی، کارشناسی ستادی، آموزشی، پژوهشی، فنی و علمی با تحصیلات کاردانی و بالاتر و سنوات خدمتی 5 سال به‌بالا به تعداد 2462 نفر است. برای انتخاب نمونهبراساس فرمول کوکران 329 نفر تعیین و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. در این تحقیق ابتدا از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین11نفر از خبرگان منابع انسانی و سازمان‌دهی، مدل مفهومی تحقیق، شاخص‌ها و مؤلفه‌های اصلی شامل:ویژگی‌های نیروهای متخصص، تعیین مشاغل تخصصی و ویژگی‌های مأموریتی مشاغل تخصصی، استخراجو سپس روایی آن بررسی و تأیید شد. سپس از طریق روش دلفی و ضریب لاوشه، مؤلفه‌ها و شاخص‌های به‌دست‌آمده نهایی و پسازآن پرسشنامۀ اصلی تهیه و توزیعشد. نتایج حاصل از تحلیل شکاف، حاکی از آن است که نیروهای متخصص در سازمان موردنظر، حدود 70% در پست‌های متناسب با تخصص خود به‌کارگیری شده‌اندوازآنجاکه در محاسبات انجام‌شده حد مطلوب و موردنیازمی‌بایست حدود 90% باشد، مقایسه بین وضع موجود و مطلوب به‌کارگیری نیروهای متخصص را می‌توان نسبتاً رضایت‌بخش دانست، ولی با وضع مطلوب حدود 20% فاصله دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employing Expert Human Resource for Jobs Fitting Their Expertize

نویسندگان [English]

  • ali farahi 1
  • seyed masood poor saeed 2
  • mohsen shabani 3
چکیده [English]

This research is aimed at assessing the employment of experts in fitting their expertise in a military organization. This research follows a descriptive-survey method. Research population includes 2462 employees at strategic, managerial, official, educational, research, technical and scientific jobs at associate and higher academic levels having been employed at least for 5 years. 329 subjects were selected as sample group according to Cochran table to get the questionnaires. The conceptual model of the research was presented to 11 experts at human resource and organizers. The indicators and components of the model including the characteristics of expert employees, expertized jobs, and mission characteristics of the expertized jobs were identified and were validated by the experts. The final components and indicators were identified by applying Delphi method and Lauxh coefficient. The final questionnaire was designed afterwards. The results of gap analysis indicated that more than 70 percent of the employees were employed at jobs in accordance with their expertise. As the favorable percentage must be around 90, the current situation in this organization is moderately satisfactory. However, it is 20 percent away from favorable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • human resource
  • expertise
ابطحی، سید حسین و مهروژان، آرمن(1372)، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل، مدیریت حقوق و دستمزد، تهران: انتشارات صبا، چاول.
حسن‌زاده رنگی، نرمین وهمکاران(1391)، طراحی پرسشنامۀ شکست‌های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار، فصلنامۀ سلامت کار ایران، دورۀ 9، شیک.
حسینی، میرزاحسن؛ رحمانی،زین‌العابدین و حبیبی، فتانه (1388)،شناسایی اولویت‌بندی شاخص‌هایتناسب شغل و شاغلدر جذب نیروی انسانی متخصص،دانشگاه پیام نور.
دسلر، گری(1381)،مبانی مدیریت منابع انسانی، چ دوم، ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفترپژوهش‌های فرهنگی.
دلویاصفهان، محمدرضا(1389)،وضعیتمدیریتمنابعانسانیدرمنتخبیازصنایعنفت،پتروشیمیوفولادایرانوارائهالگویمفهومیازمدیریتاستراتژیکمنابعانسانی، پایان‌نامۀدکتری، دانشگاهاصفهان.
رنجبریان،رسول(1385)، نقش توسعۀ منابع انسانی در تولید علم،سایت باشگاه اندیشه.
رونق، یوسف (1387)،طراحی شغل، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل، تهران: فرمنش.
عباس‌پور،عباس(1388،مدیریت منابع انسانی پیشرفته، انتشارات سمت.
قاسمی، معصومه(1379)،سیستم نگهداشت نیروی انسانی متخصص دانشگاه تهران و بهسازی آن، دانشگاه تهران.
محمدی، ابوالفضل و ورزشکار،احمد(1387)،معرفیالگویمدیریتمنابعانسانیتحقیقات دریکسازماننظامی، فصلنامۀپژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین(ع)،س 1، ش 1.
محمدی، محمود(1383،الگوی انتخاب و به‌کارگماری نیروی انسانی در سازمان‌ها با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی،دانشگاه تربیت مدرس.
مشبکی، اصغر و کرد نائیج، اسدالله(1381)، طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ‌سازمانی و محیط در سازمان‌های صنعتی کشور، فصلنامۀ علمی پژوهشی مدرس،دورۀ ششم، ش 24.
معین، محمد(1371).فرهنگ فارسی، ج اول.
میرسپاسی، ناصر(1375)،مدیریت منابع انسانی و روابط کار نگرشی راهبردی، تهران: شروین.
میرسپاسی، ناصر(1378)، تناسب نوع شخصیت و نوع شغل،دانش مدیریت،ش 44.
وب‌‌‌سایت اونت www.onetcene.org
ویسی، غلام‌رضا(1384)ۀاصول انتصابات در سازمان‌ها با رویکرد دینی،حصون، ش 5.
هاشمی، سید احمد(1391)،توسعۀ شایستگی‌های منابع انسانی: ضرورت توسعۀ فرایندهای سازمانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.
Fombrun,C.J.,Tichy,N.M.,&Devanna,M.A.(1984).Strategic Human Resource Management,Wiley:NewYork.