ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

دانشگاه سازمانی، باهدف ارتباط‌دادن برنامه‌های آموزشی به راهبرد و مأموریت‌های سازمانی، ایجاد شده و ابزاری برای یاری‌رساندن در دستیابی به اهداف راهبردی سازمان­ است. امروزه کلیه سازمان­ها برای ارتقای کیفیت و کمیت اهداف از پیش‌تعیین‌شده، به سنجش عملکرد می­پردازند. هدف از این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد با توسعۀ کارت امتیازی متوازن در شش بعد برای دانشگاه‌ سازمانی موردمطالعه است. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری خبره در موضوع تحقیق 60 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 52  نفر از خبرگان دانشگاه موردمطالعه انتخاب شدند. نتیجۀ این تحقیق، ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته با ابعاد: ذی‌حقان خارجی، سرآمدی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، ذی‌حقان داخلی و مدیریت منابع است. همچنین یک نقشۀ راهبرد توسط فن مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای دانشگاه‌های سازمانی طراحی و ارتباطات علت‌و‌معلولی بین اهداف به روشی سامانمند تعیین شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند در دانشگاه‌های سازمانی استفاده شود و قابل‌تعمیم در دانشگاه‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for Performance Measurement of Organizational Universities through Developed Scorecard Compound Approach

نویسندگان [English]

  • rashid naghavi 1
  • masood mosadegh khah 2
  • mohammad reza hasani ahangar 2
  • ali mohammad ahmad vand 2
چکیده [English]

Organizational universities are established with the purpose of making relationship between educational programs and organizational tasks as a means of helping the organization reach its strategic goals. These days, organizations conduct performance measurement to promote their predetermined goals qualitatively and quantitatively. This research is aimed at presenting a conceptual performance evaluation model through developing balanced scorecards in 6 aspects for the university under study. This research follows a descriptive-analytic method. The population includes 60 university scholars, 52 of whom are selected as sample group according to Cochran table. The result was a conceptual performance evaluation model by developing balanced scorecards with the following aspects: foreign stakeholders, staying at highest position, internal processes, development and learning, internal stakeholders, and resource management. A road map was also designed for organizational universities by structured interpretation modeling technique in which the cause and effect relationship between goals are systematically determined. The results can be applied to all organizational universities as well as ordinary ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Measurement
  • organizational universities
  • balanced scorecards
  • strategy road map
  • structured interpretation modeling

احمدوند، علی‌محمد؛ تربتی، امیر و پوررضا، ناصر (1391)، طراحی الگوی مفهومی مدیریت عملکرد و تدوین راهبرد با بهره‌گیری از BSC و EFQM، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال چهارم، شمارۀ 1.

دانشور، مریم (1385)، طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه دانا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

فیض، داود و شریفی، نوید (1388)، طراحی الگوی مفهومی ارزیابی دانشگاه اسلامی با بهره‌گیری از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)، فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شمارۀ 2.

کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (2004)، تدوین نقشه استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازن، انتشارات آریانا، ترجمۀ حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی 1388.

کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1390)، نقشه استراتژی: تبدیل دارائی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، ترجمۀ حسین اکبری، مسعود سلطانی، امیر ملکی و گروه پژوهشی صنعتی آریانا. تهران: آسیا، چاپ چهارم.

Al-Hosaini, Fahmi Fadhl, and Saudah Sofian. (2015); “A review of balanced scorecard framework in higher education institution (HEIs).” International Review of Management and Marketing 5.1-26.‏

Allen, M. (2002). The corporate university handbook: Designing, managing, and growing a successful program.

Azizi, F., Behzadian, M., Afshari, A. J. (2012). Which perspectives in the balanced scorecard are appropriate for the universities? European Journal of Scientific Research, 74(2), 164-175.

Bally, R. (2008). Balanced scorecard deployment for integrated planning in higher education. Montreal.

Brady, D. (1993); “Implementi ng the Balance Score Card at FMC Corporation: An Interview with Larry D. Brady”, Harvard Business Review. September-October.

Chalaris, I., Chalaris, M., & Gritzalis, S. (2014, October). A holistic approach for quality assurance and advanced decision making for academic institutions using the balanced scorecard technique. In Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 1-6). ACM.‏

D’Uggento, A.M., Iaquinta, M., Ricci, V, (2012);” A New approach in University Evaluation: the Balanced Scorecard”, pp. 43-46. 

Doh, Samfoga, and Bilola Theresia. (2015);"Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard".

Frazee, B. (2002). Corporate universities: A powerful model for learning. Chief Learning Officer Magazine http://www. Clomedia. com.

Faisal, M. N., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006). “Supply Chain Risk Mitigation: Modeling the Enablers”. Business Process Management Journal,12 (4), 535-552.

Kriemadis, T., Kotsovos, A. and Alexopoulos, P., (2008); “Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department”, Sport Management Scientific Forum in International Journal Sport Management, Vol.4.

Libing, Z., Xu, Z., Ruiquan, Z. (2014). Application of the Balanced Scorecard In The University Budget Management. Paper presented at the 2014 Conference on Informatisation in Education, Management and Business (IEMB-14).

Negash, M. (2011); Resource allocation challenges in South African universities: a management accounting perspective. International Journal of Critical Accounting, 3(2), 265-292.

Pietrzak, Michał, Joanna Paliszkiewicz, and Bogdan Klepacki. (2015) "The application of the balanced scorecard (BSC) in the higher education setting of a Polish university". Journal of Applied Knowledge Management 3.1: 151-164.‏

Thomas H., (2007); “Commentary Business school strategy and metrics for success”. Journal of Management Development, 26(1).

Vivek, S. D., Banwet, D.K. & Shankar, R. (2007). “Analysis of Interactions among Core, Transaction and Relationship-Specific Investments: The Case of Offshoring”. Journal of Operations Management.

Weerasooriya W.M.R.B, (2013);” Universities Strategic Evaluation Using the Balanced Scorecard (BSC)–Focus on Internal Business Process Perspective (IBPP)”, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, pp. 2289-1552.

Yudatama, Uky,(2016) and Riyanarto Sarno. "Priority Determination for Higher Education Strategic Planning Using Balanced Scorecard, FAHP and TOPSIS (Case study: XYZ University)." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (105)1.