تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران/ ایران

چکیده

در قرن بیست و یکم، افزایش نگرانی­ها درمورد هشدارهای محیطی، اهمیت حفظ محیط‌زیست را در جوامع و سازمان­های مختلف دوچندان کرده است. بررسی ادبیات تخصصی در این رابطه، بیان می­کند که مدیریت زیست‌محیطی مناسب در شرکت­ها، نیاز به پشتیبانی مدیریت منابع انسانی دارد. باتوجه‌به اینکه مدیریت زیست‌محیطی یک هدف درحال‌ظهور سازمانی است، کارکردهای منابع انسانی، در این­راستا بسیار کمک­کننده خواهند بود. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی در اتخاذ و پیاده­سازی مدیریت زیست‌محیطی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی است. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تعداد 126پرسشنامه در جامعۀ آماری پژوهش (شرکت­های صنعتی بوشهر) توزیع و فرضیۀ پژوهش با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL آزموده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد، کارکردهای منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر اتخاذ مدیریت زیست‌محیطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Human Resource Management on Environmental Management Development

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rajabpour
university of tehran
چکیده [English]

Increasing worries about environmental warnings have extended the attention of communities an environmental organizations to the vitality of this issue in the 21st century. Special investigations have shown that suitable environmental conduct by the companies is due to the support of human resource. As environmental management in companies is an emerging goal for organizations, the function of human resource can be considered as an exceptionally important help. This research is intended to investigate the effects of human resource management on selecting and applying environmental management. This applied research follows a survey method for data collection. The conceptual model of the study is tested by dispensing 126 questionnaires among the employees of industrial companies in Booshehr. Research hypothesis is tested by structural equation modeling and LISREL software. The results indicated that the function of human resource is positively and significantly related to environmental management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Environmental management
  • human resource functions
  • structural equation modeling
آرمسترانگ، مایکل (1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمۀ سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
احمدی، سید علی‌اکبر؛ افشاری، محمدعلی و شکاری، حمیده (1392)، ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان­ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد انتخاب تأمین­کنندۀ سبز (مورد: شرکت فولاد آلیاژی ایران)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ویژه­نامۀ شماره 66، : 127 ـ 95.
رحیم­نیا، فریبرز و نیکزاد، نسرین (1392)، بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست‌محیطی (ایزو 14001). مطالعۀ موردی: صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد. علم و تکنولوژی محیط‌زیست، دورۀ پانزدهم، ش 3،:  105 ـ 91.
صفایی قادی‌کلایی، عبدالحمید؛ طیبی، محمدرضا و حاجی آبادی، فاطمه (1392)، ارزیابی و رتبه­بندی تأمین­کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز با استفاده از تکنیک­های MADM فازی. ویژه­نامۀ بررسی­های بازرگانی، ش 58.
صفری، حسین و فتحی، محمدرضا (1393)، تدوین و اولویت­بندی راهبردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از فنون SWOT، ANP و AHP، دوفصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، س ششم، ش 2، : 184 ـ 163.
قلی‌پور، آرین (1391)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری­ها و کارکردها)، تهران: انتشارات سمت.
محمودی، عبداله و عبداله­زاده، فایق (1393)، نقش و ضرورت مدیریت منابع انسانی بر کارایی کارکنان در چرخۀ مدیریت بحران (مطالعۀ موردی: جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان غربی). فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی امداد و نجات، س ششم، ش 2.
Brío, J.A., Junquera, B., Ordiz, M., (2008). Human resources in advanced environmental approaches – a case analysis. International Journal of Production Research, 46 (21), 6029-6053.
Collins, C.J., Clark, K.D., (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource practices in creating organizational advantage. Academy of Management Journal 46, 740–751.
Daily, B., Huang, S., (2001). Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental management. International Journal of Operations & Production Management21 (12), 1539–1552.
Darnall, N., Henriques, I., Sadorsky, P., (2008). Do environmental management systems improve business performance in an international setting? Journal of International Management 14 (4) 364–376.
Gonza´ lez-Benito, J., Gonza´ lez-Benito, O., (2006). Environmental proactivity and business performance: an empirical analysis. Omega: The International Journal of Management Science33, 1–15
Govindarajulu, N., Daily, B.F., (2004). Motivating employees for environmental improvement. Industrial Management & Data Systems 104 (4), 364–372.
Graves, L. M., Sarkis, J., Zhu, Q., (2013). How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. Journal of Environmental Psychology 35, 81-91.
Haden, S.S.P., Oyler, J.D., Humphreys, J.H., (2009). Historical, practical, and theoretical perspectives on green management: an exploratory analysis. Management Decision 47 (7), 1041–1055.
http://www.environmentalhealth.ir.
Huselid, M.A., Jackson, S.E., Schuler, R.S., (1997). Technical and strategic human resource management effectiveness as determinants of firm performance. Academy of Management Journal 40, 171–188.
Jabbour, C.J.C., Santos, F.C.A., (2008). Relationships between human resource dimensions and environmental management in companies: proposal of a model. Journal of Cleaner Production16 (1), 51–58.
Jabbour, C.J.C., Santos, F.C.A., Nagano, M.S., (2010). Contributions of HRM throughout the stages of environmental management: methodological triangulation applied to companies in Brazil. International Journal of Human Resource Management 21 (7), 1049–1089.
Jabbour, C.J; Jabbour, A.B.L; Teixeira, A.A; Freitas, W.R.S. (2012). Environmental development in Brazilian companies:The role of human resource management. Environmental Development 3, 137–147.
Jackson, S. E., Schuler, R. S., Jiang, K., (2014). An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management. The Academy of Management Annals, 1-89.
Jackson, S., Renwick, D., Jabbour, C.J.C, Muller-Camen, M., (2011). State-of-the-Art and Future Directions for Green Human Resource Management. Zeitschrift f¨ur Personalforschung (German Journal of Research in Human Resource Management) 25, 99–116.
Molina-Azorin, J.F., Claver-Corte´ s, E., Lo´ pez-Gamero, M.D., Tarı´, J.J., (2009). Green management and financial performance: a literature review. Management Decision 47 (7), 1080–1100.
Osman, I., Ho, T.C.F., Galang, M.C., 2011. The relationship between human resource practices and firm performance: an empirical assessment of firms in Malaysia. Business Strategy Series 12 (1), 41–48
Perron, G.M., Cˆote, R.P., Duffy, J.F., (2006). Improving environmental awareness training in business. Journal of Cleaner Production 14 (6), 551–562.
Raines, S. (2002). Implementing ISO 14001 – an international survey assessing the benefits of certification. Journal of Corporate Environmental Strategy, Vol. 9 No. 4, pp. 26,418,424.
Renwick, D., Redman, T., Maguire, S., (2008). Green HRM: A review, process model, and research agenda. University of Sheffield Management School Discussion Paper.
Renwick, D.; Jabbour, C.J.C; Muller-Camen, M.; Redman, T.; Wilkinson, A., (2012). Introduction to the Green (environmental) human resource management special issue. International Journal of Human Resource Management, v. 23, p. 3498-3499.
Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., Adenso-Diaz, B., (2010). Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: the mediating effect of training. Journal of Operations Management 28, 163–176.
Wan, H.L., (2007). Human capital development policies: enhancing employees' satisfaction. Journal of European Industrial Training 31, 297–322.
Wilkinson, A., Hill, M., Gollan, P., (2001). The sustainability debate. International Journal of Operations & Production Management 21 (12), 1492–1502.
Yang, C., Lin, S., Chan, Y., Sheu, C., (2010). Mediated effect of environmental management on manufacturing competitiveness: an empirical study. International Journal of Production Economics 123, 210–220.
Zhu, Qinghua, Sarkis, Joseph and Lai, Kee-hung. (2008). Green Supply Chain Management Implications for Closing the Loop, Transportation Research Part E, Vol. 44, PP. 1–18.