الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت سیستم و مدرس دانشگاه

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

 محیط کسب‌وکار امروز، محیطی متلاطم، غیرقابل پیش‌بینی با تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و رقابتی، ضرورتی را برای بانک انصار  ایجاد می‌کند که برای بقا و رشد در محیط رقابتی، با تشخیص به‌موقع وکشف فرصت­ها، منافع بازار را نصیب خود سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار است. پژوهش حاضر از نوع ماهیت موضوع، پژوهشی تجویزی (هنجاری) و به‌لحاظ هدف، کاربردی است. در این جهت الگوی برساختۀ مبتنی بر مطالعات نظری، با استفاده از روش میدانی ارزیابی و اعتبارسنجی انجام شد. در این جهت، جامعۀ موردمطالعۀ پژوهش حاضر را مدیران ارشد صنعت بانکداری و بانک انصار  تشکیل می­دهند که به­صورت هدف‌مند نمونه­ای از آن انتخاب شد و جامعۀ آماری شامل36 نفر از  مدیران ارشد نظام بانکی و خبرگان بانکی دارای دانش و تجربه مدیریت راهبردی بود که در این ارزیابی برای تحلیل نتایج و استخراج داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامۀ استاندارد با ضریب کرونباخ 0.893 و از طریق نرم‌افزار spss و pls3 با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی، داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های حاصل از تحقیق پس از آزمون و تحلیل‌های مرتبط با سؤالات، الگوی توسعۀ تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Developing Strategic Thinking for Chief Managers at Ansar Bank

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shoghi 1
  • Mohammad Bazargani 2
  • ali reza naderi khorshidi 3
  • ali divandi 4
1 Consultant
چکیده [English]

The chaotic and unpredictable business environment with intricate and nonlinear changes and inconsistent and competitive fluctuations has caused a serious requirement for Ansar Bank in promote its situation by on time detection of the opportunities and to stand above all in this competitive market.  The main goal of this research is to design a model of developing strategic thinking for chief managers of Ansar Bank. This normative research follows an applied purpose. Accordingly, the constructed model based on theoretical studies, is evaluated and validated through field research. Research population includes the chief managers of banking industry and Ansar Bank. The sample group is designed purposefully. It includes 36 chief managers and banking experts having strategic management experience. Data collection and analysis are conducted through standardized questionnaires with Cronbach's alpha coefficients equal to 0.893, and SPSS and PLS3 through descriptive and inferential statistics. After conducting the tests and related analyses, the results confirmed the model of developing strategic thinking for chief managers of Ansar Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • Strategic planning
  • Ansar Bank

آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت، چاپ 1، تهران: نگاه دانش.

بانک انصار (1391)، طرح تحول سه‌سالۀ  بانک انصار، سند راهبردی بانک انصار.

رز، پیتر اس و هاجینس، سیلویاسی (1393)، مدیریت بانکی و خدمات مالی، ترجمۀ محمدرضا شعبان‌زاد و مریم‌السادات اسماعیل‌زاده عربیۀ انتشارات: فاطمی.

زارعی، ابراهیم. و قلی‌ها، علی محمد. (1389)، مدیریتوبرنامه‌ریزیاستراتژیک، تهران: نشر پیام.

غفاریان، وفا و کیانی، غلام‌رضا (1389)ۀ پنج فرمان برای تفکراستراتژیک، چاپ 4، تهران: نشر فرا.

کیانی، غلام­رضا و غفاریان، وفا. (1383)، پنج فرمان برای استراتژیک، تهران: فرا.

مشبکی، اصغر. و خزاعی، آناهیتا. (1387)، طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی، نشریۀ مدیریتبازرگانی، دورۀ 1. ش 1، صص: 105 تا 118.

میشل، ویلیام بی و آیزاک، استفان (1386)، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ترجمۀ علی دلاور. تهران: انتشارات ارسباران.

هفرنان شلاگ (1382)، بانکداری نوین در تئوری و عمل، ترجمۀ علی پارساییان، علی شیرانی، نشر: ادارۀ تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک سپه.

 

Albrechet, K. (1994). The power of bifocal vision. Management Review, april,pp,42-46.

Andrews, K, R. (1965).The Concept of Corporate Strategy. Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois.

Ansoff, H, I. (1965). Corporate Strategy. McGraw-Hill,New York.

Bates, D and Dillard, J. (1993). Generating strategic thinking through multi-level teams.Long Range Planning, Vol,26,No,5,pp,103-110.

Chin,W,W, Newsted,P,R. (1999).Structural Equation Modeling Analysis with Small Samplies using partial least Squares. In Rick Hoyample, statistical strategices for small sample research, sage pubications,pp,307-341

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillside, NJ: L. Erlbaum Associates.

Forneell, C. Loarcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(2), 39-50.

Geisser, S. (1974). A Predictive Approach to the Random Effects Model. Biometrika 61(1): 101-107

Goldsmith, Arthure.A. (1996), «Strategic Thinking in International Development:Using Management Tools to See the Big Picture», World Development, Vol. 24, No. 9, pp. 1431-1439.

Hamel, G, Prahalad, C,K. (1994).Competing For The Future. Harvard Business school Press, Boston.

Hamel, Gary. (2001). Strategy Innovation And the Quest For Value, Strategic thinking. Jossey-Bass.

Handford,P. (1995).Developing Director And Executive Competencies in Strategic Thought: Reinventing the art of direction-giving(pp.157-186).London:McGraw-Hill.

Heracleous, Loizos(1998), «Strategic Thinking or Strategic Planning?», Long Range Planning, Vol. 31 No. 3, pp. 481 to 487.

Kinni,T. (1994). Find the corporate heartbeat. Industry Week, August 15, pp,43-47.

Liedtka, Jenea M. (1998), «Strategic Thinking: Can it be Taught?»,Long range lanning,Vol.31, No.1, pp.120-129.

Mintzberg,H, and lampel,j. (1999).Reflecting on the strategy process. Sloan Management Review, spring, pp,2-30.

Mintzberg,H. (1994) The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, Jan-Feb, PP.107-114.

O,shannasy, Tim. (2003).Modern strategic management: Balancing strategic thinking and strategic planning for internal and external stakeholders. Singapore management review,25(1),pp 53-67.

O,shannasy,Tim. (1999).Strategic Thinking: A Continuum of views and Conceptuallisation.ISSN 1038-7448.

Ohmae,K. (1982). The Mind of the Strategic.McGraw-Hill,New York.

Peters, T and Waterman,R. (1982). In Search of Excellence.Harper and Row, New York.

Porter,M. (1980). Competitive Strategy. Free Press, New York.

Porter,M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York.

Porter,M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. MacMillan,London.

Raimond,P. (1996). Two styles of foresight: Are we predicting the future or inventing it?. Long Range planning,Vol,29,No,2,pp208-214.

Stacey,R. (1993).strategic thinking and the management of change. Kogan Page, London.

Tenenhaus, M. Vinzi, V. E. Chatelinc, Y. M. and Lauro, C. (2005). PLS path modeling, Computational Statistics & Data Analysis, 48, 159 – 205.

WIilson,I. (1994). Strategic planning isn't dead-it changed. Long Range Planning,Vol,27,No,4,PP,12-24.