تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

2 نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

 تدوین و ارائه یک چارچوب مفهومی با هدف همسویی راهبرد منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران، هدف اصلی این مقاله است. در مرحلۀ مدل‌سازی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه‌گیری هدف‌مند، تعدادی خبره با سوابق اجرایی و آموزشی- پژوهشی، شناسایی و در مرحلۀ آزمون، 209 نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در میدان موردمطالعه، پیمایش و توصیف شد. روایی تحقیق، از نظر خبرگان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم‌افزار اس پی اس اس[1] (0. 79) به دست آمد. اطلاعات به‌دست‌آمده با بهره‌گیری از سیستم استنتاج فازی و نرم‌افزار متلب[2] تبیین و مدل‌سازی به کمک فرایند استنتاج فازی در 5 مرحله با ترسیم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی
و 9 قاعده صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، راهبرد‌ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایران با بستر فرهنگی سازمان، همسویی کامل ندارد؛ لذا برای ایجاد همسویی، چارچوبی مفهومی، تدوین و پیشنهاد شد.
[1]. SPSS


[2]. MATLAB


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Framework for the Alignment of the Strategies of Human Resource and Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • ali Farhadi Mahalli 1
  • morteza moosakhani 2
  • mojtaba tabari 3
چکیده [English]

This research is intended to design a conceptual framework for the alignment of the strategies of human resource and organizational culture in the National Gas Company of Iran. Some experts with appropriate administrative, instructive and research experience were selected as sample group by interviews and purposive sampling. 209 samples, according to Krejcie and Morgan Table, were studied by case study questionnaires in the testing phase. The validity of the research instruments was confirmed by the experts, and their reliability was tested by Cronbach’s Alpha. The acquired data was explained by Fuzzy Inference System and MATLAB software. Employing Fuzzy Inference Process, the model was designed in five phases in a tree of rules having two entrances, one exit, and nine rules. The results indicated that the strategies and practices of human resource management in the National Gas Company of Iran is not completely aligned with its special cultural situation. Hence, a conceptual framework was proposed for increasing alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource strategies
  • alignment
  • human resource management
  • organizational culture
ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1395)، ارائه چارچوبی برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س 8، ش 3: 31- 58.
خلیلی شورینی، سهراب و جبارزاده پرنق، اصغر (1395)، بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، س 8، ش 1: 3-54.
منوریان، عباس؛ قلی‌پور، آرین و حیدری، احمد (1393)، تجزیه‌وتحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‌های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمة ایران، فصلنامۀ مدیریت دولتی، دورة 6، ش 3: 602-583.
Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice (10rd ed.). London/Philadelphia: Kogan.
Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource Management : A Guide to Action (3rd ed.). London/ Philadelphia: Kogan.
Bamberger, P. & Meshulam, I. (2000). Human Resource Strategy :Formulation, Implementation and Impact. Thousand Oaks, CA: Sage.
Boxall, P . (2014). The future of employment relations from perspective of human resource management, Journal of International Relations, 56(4), 578-593.
Cameron, K. S. , & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the competing values framework(2rd ed. ). Reading, MA: Addison Wesley Longman.
Cameron, K. S. , & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework (2rd ed. ). Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
Cameron, K. S. , & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework (4rd ed. ). Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
Campbell, J. P. , : David A. B. , : Norman G. P. , & Marvin D. D. (1974) . The Measurement of Organizational Effectiveness: A Review of Relevant Research and Opinion. Navy Personnel Research and Development Center, San Diego, CA.
Chermerhon, H . (2005). Organizational Behavior (3rd ed. ). New York: John Wiley and son inc.
Collins, R. R. (1988). The strategic contribution of the personnel function, Australian Personnel Management Journal , 14(8), 34-49.
David, F. R. (2007). Strategic Management: Concepts and Cases (2rd ed. ). Prentice: Hall.
Delery, J. & Doty, D. H. (1996). Models of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurationally performance predictors. Academy. Management Journal. 39(4), 802-835.
Denison, D. R. , Haaland, S. & Goelzer, P. (2000). Corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the world? Organizational Dynamics, 33 (1), 98-109.
Fuller, C. W. & Vassie, L. H. (2002). "Assessing the maturity and alignment of Organisational Cultures in Partnership Arrangements", Employee Relations Journal, 24( 5), 540-555.
 
Gregor, S. , Hart, D. , & Martin, N. (2007). “Enterprise Architectures: Enablers of Business Strategy and IS/IT Alignment in Government”, Journal of Information Technology & People, 20(2), 96-120.
Guest, D. E. (1987). Human resource management and industrial relations, Journal of Management Studies, 24(5), 503-21.
Ingham, J. (2007). Strategic Human capital Management :creating value though people, Butterworth: Heinemann.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Score-card Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Kyobe, M. (2008). The influence of strategy-making types on IT alignment in SMEs, Journal of Systems and Information Technology, 10(1), 22-38.
Lapnina, I. M. & Gunta. S. O. (2014). Human resource management modesl :aspects of knowledge management and corporate social responsibility, Social and Behavioral Sciences, 110,(6), 577-586.
Lindquist, E. A. & Marcy, R. T. (2014). The Competing Values Framework: Strategic Implications for Leadership, Conflict and Change in Public Organizations. Paper Presented at the 3rd Research Conference of the Canadian Association of Programs in Public Administration Queen’s University, Kingston, Ontario, British Columbia, Canada.
Melnyk, S. A. , & Calantone, R. J. , & Luft, J. , Stewart, D. M. , & Zsidisin, G. A. , & Hanson, J. , & Burns, L. (2005). An empirical investigation of the metrics alignment process, International Journal of Productivity and Performance Management, 54(5), 312-324.
Morais, L. F, & Graca L. M. (2013). A glance at the competing values framework of Quinn and the Miles & Snow strategic models: Case studiesin health organizations, Human Resources & Computer Jurnal, Published by Elsevier, 51(8),124-131.
Mufeed, S. A. & Gulzar, R. (2015). Impact Of Human Resource Management Practices On Organizational Performance: An Empirical Study Of State Bank Of India (SBI), International Journal Of Management Research, 3(5), 316-327.
Noe, R. , Hollenbeck, J. , Gerhart, B. , & Wright, P. (2009). Human resource management :Gaining a competitive advantage, (7rd ed.). McGraw-Hill. NewYork: free press.
Ouchi, W. G. & Jaeger, A. M . (1978). Type Z organization: stability in the midst of mobility. Academy of Management Review ,3(2), 305–14.
Quinn, R. E. & Rohrbaugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis, Management Science , 29, 363–377.
Snell, S . & Bohlander, G. (2011). Managing Human Resources, (16rd ed.). New York: South-Western,Cengage Learning.
Stewart, K. G. & Brown, G. L. (2011). Human Resource Management: Linking Strategy to Practice. , (2rd ed.). Jossey-Bass: John Wiley & Sons.
Storey, J. (1995). Human resource management: still marching on, or marching out? (4rd ed. ). , Routledge: London.
Uslu, T. (2015). Innovation Culture and Strategic Human Resource Management in Public and Private Sector within The Framework Of Employee Ownership,. Elsevier, Procedia Journal of Social and Behavioral Sciences, 95(22), 46 – 54.