بررسی تطبیقی بهره وری نیروی کار در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هشتمین هدف برنامۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در چشم‌انداز پانزده‌سالۀ خود، کار شایسته و رشد اقتصادی است و یکی از مهم‌ترین راه‌های نیل به این هدف، دستیابی به سطوح عالی بهره‌وری معرفی شده است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی بهره‌وری نیروی کار ایران از منظر سیاستی و عملکردی در سال‌های اخیر و در مقایسه با کشورهای مشابه و درنهایت، تحلیل شکاف احتمالی است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، جایگاه بهره‌وری نیروی کار در اسناد بالادستی کشور و سیاست‌های کلی نظام بررسی شده، سپس به بررسی تطبیقی وضعیت بهره‌وری نیروی کار ایران در سال‌های اخیر و همچنین در مقایسه با کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، در سیاست‌های خرد و کلان به مقولۀ بهره‌وری توجه ویژه‌ای شده است و سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان دستگاه حاکمیتی ارتقای بهره‌وری در کشور، گام‌های مثبتی را در این زمینه برداشته است، اما بررسی‌های تطبیقی از نظر روند آماری در سال‌های گذشته و در مقایسه با کشورهای سازمان بهره‌وری آسیایی نشان می‌دهد که این جایگاه در خور و شان ایران اسلامی نبوده و زمان آن رسیده است که با اجرای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های بهره‌وری خود را در عرصه اقدام و عمل به منصه ظهور بگذارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Workforce Productivity in Iran

نویسندگان [English]

  • ali afrooznia 1
  • abdollah tavakkoli 2
چکیده [English]

The Eighth goal of a new Sustainable Development Goals (SDG) in its fifteen-year perspective is decent work and economic growth. Higher levels of productivity is proposed as one of the most important methods to achieve this goal. The purpose of this qualitative study is to study the productivity of workforce in terms of policies and practices in recent years and comparing it with similar countries and then using potential gap analysis. Hence, the position of productivity is investigated in the top documents and general policies of the country. Then, it was compared with the current situation in the Asian Productivity Organizations (APO). The results indicated that special attention has been paid to productivity both in micro and macro policies. As a responsible organization for improving productivity, the National Iranian Productivity Organization has conducted proper practices in this regard in the country. Yet, comparative studies of statistical trends of the previous years as compared with the Asian Productivity Organization show that this position is not as proper as it is expected for the Islamic Republic of Iran. It is time for the country to propose its productivity policies both in practice and implementation according to resistive economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workforce Productivity
  • National Productivity Organization
  • Asian Productivity Organization
  • Resistive Economy

الوانی، سیدمهدی (1391)، بهره‌وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت‌گرا، فصلنامۀ مدیریت توسعه و تحول، شماره 8.

امینی، علی‌رضا و حجازی آزاد، زهره (1386)، تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقای بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شمارۀ 30.

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1389)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، چاپ سوم.

دیزجی، منیره و کتاب‌فروش بدری (1393)، بررسی آثار توسعۀ انسانی بر بهره‌وری نیروی کار در کشورهای منتخب OECD، مدیریت بهره‌وری، سال هشتم، شمارۀ 31.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1394)، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

سازمان ملی بهره‌وری ایران (1394)، برنامه جامع بهره‌وری کشور، گرفته‌شده در تاریخ 10 مرداد 95، از http://www.nipo.gov.ir.

سازمان ملی بهره‌وری ایران (1394)، گزارش شاخص‌های بهره‌وری از سال 1375 تا سال1393 بر پایه سال 1383، گرفته‌شده در تاریخ 10 مرداد95، از http://www.nipo.gov.ir.

سوری، علی و ابراهیمی، محسن و حسین دوست، احسان (1387)، رابطه بهره‌وری و دستمزد با تأکید بر تحصیلات نیروی کار(مطالعه موردی: صنعت ایران)، پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شمارۀ 3.

طاهری، عبدالله (1382)، تحلیل مزد و بهره‌وری در صنایع ایران، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارۀ 17.

کمیجانی، اکبر؛ پاداش، حمید و صادقین، علی (1391)، تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار، فصلنامۀ راهبرد اقتصادی، سال اول، شمارۀ 3.

محمدوند ناهیدی، محمدرضا و جابری خسروشاهی، نسیم (1390)، رابطه بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری نیروی کار در ایران، فصلنامۀ مدل سازی اقتصادی، شمارۀ 2.

 

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (1389)، مجموعه برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

مقدم تبریزی، ناهید و ولی‌زاده زنور، پروین (1385)، بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران، مجلۀ روند، سال شانزدهم، شمارۀ 49.

ولی‌نیا، سیدآرش؛ امینی، علی‌رضا؛ سلمانی، یونس و انصاری، زهرا (1394)، نقش توسعۀ کارآفرینی در ارتقای بهره‌وری نیروی کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب، فصلنامۀ رشد فناوری، سال یازدهم، شمارۀ 43.

Asian productivity Organization, (2015), APO Productivity Databook 2015, Tokyo: Keio University Press Inc

Brem, peter, (2013), An historical perspective on labor productivity in the modern era, to guide: William E. Biles, The University of Louisvilles, Doctor of Philosophy

Booth, Alison l. and Frank, Jeff, (1999), Earnings, Productivity and Performance-Related Pay, Journal of Labor Economics, 17 (3), 447-463

Gielen, Anne C. and Kerkhofs, Marcel J.M and Van Ours, Jan C, (2006), Performance Related Pay and Labor Productivity, Published Institute for the Study of Labor (IZA), NO. 2211

Harris, Richard, (1999), Determinants of Canadian Productivity Growth: Issues and Prospects, Industry Canada Discussion, Paper No. 8.

HojabrKiani, Sarvenaz; Elsadig Ahmed, Musa, (2013), The Impact of E-Commerce on Labour Productivity in Iranian Manufacturing SMEs, Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (7)

Kalaw, Antonia D, (2015), Handbook on Productivity, Tokyo: Asian productivity Organization

Loeppke, Ronald and Taitel, Michael and Haufle, Vince and Parry, Thomas and Kessler, Ronald c. and Jinnett, Kimberly, (2009), Health and Productivity as a Business Strategy: A Multiemployer Study, JOEM, 51 (4)

Nazmul Hugh, Mohammed; Howlader, SushilRanjan; Kabir, M.A, (2014), The Impact of Health on Productivity in Bangladesh, Global journal of Quantitative Science, 1 (2): 24-31

Park, Jungsoo, (2010), Projection of Long-Term Total Factor Productivity Growth for 12 Asian Economies, Mandaluyong: Asian Development Bank

Rycx, Francois and Saks, Yves and Tojerow, Ilan, (2015), Does Education Raise Productivity and Wages Equally? The Moderating Roles of Age, Gender and Industry, Published Institute for the Study of Labor (IZA), NO. 9043

Weil, David N (2014). Handbook of Economic Growth- chapter 3: Health and Economic Growth, North Holland: Elsevier, 623-682

United Nations Development Programme, (2015), Sustainable development goals, accessed 1 August 2016, http://www.undp.org

Asian productivity Organization, (2015), about APO, accessed 1 August 2016, http://www.apo-tokyo.org