بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های فرهنگ یادگیری سازمانی و ایجاد اثربخشی در سازمان با متغیر میانجی نوآوری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

2 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

به‌رغم ناپایداری‌های محیط کسب‌وکار و پیشرفت فناوری، سازمان‌ها با تکیه‌بر قیمت و کیفیت، قادر به ادامه فعالیت نیستند. ازاین‌رو نوآوری به یکی از مزیت‌های رقابتی کلیدی تبدیل شده است. فرهنگ یادگیری سازمانی نیز یکی از راهکارهای کلیدی برای ارتقای نوآوری سازمانی محسوب می‌شود که با خلق و کسب دانش موردنیاز سازمان، زمینه را برای نوآوری در کسب‌وکار فراهم می‌کند. این مقاله به بررسی تأثیر نوآوری از مجرای فرهنگ یادگیری سازمانی بر اثربخشی سازمانی می‌پردازد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه و نمونه‌ای متشکل از ۱۳۲ نفر از کارکنان شرکت‌ها در مراکز رشد و فناوری شهر تهران و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که اکتساب دانش به‌عنوان یک پشتوانه برای سایر مؤلفه‌ها در تقویت کارایی، نقش اساسی دارد. ازطرف‌دیگر رابطۀ متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی و نیز تأثیر مستقیم این متغیر بر اثربخشی سازمانی نشانگر این است که سازمان با بهره‌گیری از اکتساب دانش و ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری، می‌تواند نوآوری را تا حد زیادی ارتقا داده و همین موضوع نقش مهمی در افزایش اثربخشی برای سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relationship between the Components of Organizational Learning Culture and Generating Effectiveness in Organizations through the Mediator Variable of Organizational Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • ali bonyadinaeeni 1
  • farzaneh vali 2
  • mohammadhasan azizi 3
  • saman ahsanizadeh 3
چکیده [English]

Despite the instability of business environment and technological progress, organizations are not able to pursue their activities with the same price and quality. Hence, entrepreneurship is considered as a key factor in competitive advantages. Organizational culture is also a key factor in the organizational entrepreneurship. It paves the way for the entrepreneurship in the business by creating and attaining knowledge. This research is aimed at investigating the effect of entrepreneurship via organizational culture on organizational effectiveness. This descriptive research follows a correlational investigation. Data collection is conducted by questionnaires distributed among 132 subjects of the sample group who were selected by random sampling from a population of the employees of technological and developmental companies in Tehran. The results indicated that attaining knowledge as a support for other components is effective in increasing efficiency. Moreover, the relationship between organizational learning culture and organizational entrepreneurship and its direct effect on organizational effectiveness proposes the idea that organizations can increase entrepreneurship by attaining knowledge and making cognitive and behavioral changes. It plays a great role in increasing effectiveness of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning Culture
  • organizational effectiveness
  • Organizational Entrepreneurship

قاسمی، وحید (۱۳۸۸)، مقدمه­ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری، تهران: نشر جامعه‌شناسان.

Alegre, J., & Chiva, R. (2008). "Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test". Technovation, 28(6), 315–326.

Ashraf, G. &Kadir, S. (2012). "A Review on the Models of Organizational Effectiveness: A Look at Cameron’s Model in Higher Education", International Education Studies, Vol. 5, No. 2.

Balduck, A. L. &Buelens, M. (2008), "A two-level competing values approach to measure nonprofit organizational effectiveness", Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, Belgium.

Bartel, C. A., & Garud, R. (2009). "The role of narratives in sustaining organizational innovation". Organization Science, 20(1), 107-117.

Bluedorn, A. C. (1980), "Cutting the Gordian knot: a critique of the effectiveness tradition inorganization research", Sociology and Social Research, Vol. 64, pp. 477-96.

Burns, T. and Stalker, G. M. (1961). The Management of Innovation. London: Tavistock Publications.

Camisón, César & Villar-López, Ana. (2014). "Organizational innovation as anenabler of technological innovation capabilities and firm performance", Journal of Business Research, Volume 67, Issue 1, Pages 2891-2902.

Carnall, C. A. (2003), Managing Change in Organizations, 4th ed. Harlow: Prentice Hall.

Connolly, T., Conlon, E. J. & Deutsch, S. J. (1980), "Organizational effectiveness: a multiple-constituency approach", Academy of Management Review, Vol. 5 No. 2, pp. 211-7.

Danish, R. Q., Munir, Y., & Butt, S. S. (2012). "Moderating Role of Organizational Culture between Knowledge Management and Organizational Effectiveness in Service Sector". World Applied Sciences Journal, 20, 45-53.

Denison, D. R., & Spreitzer, G. M. (1991). "Organizational culture and organizational development: A competing values approach". Research in Organizational Change and Development, 5, 1–21.

Denison, D.R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. Wiley, New Yark, NY.

Dewett, T. (2004). "Creativity and strategic management: Individual and group considerationsconcerning decision alternatives in the top management teams". Journal of Managerial Psychology, 19(2), 156–169.

Dombrowski, C., Kim, J. Y., Desouza, K. C., Braganza, A., Papagari, S., Baloh, P., et al. (2007). "Elements of innovative cultures". Knowledge and Process Management, 14(3), 190–202.

Dose, J. J. (1997). "Work values: An integrative framework and illustrative application to organizational socialization". Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(3), 219–240.

Garvin, D. A. (1993). "Building a learning organization". Harvard Business Review, 71,78–91.

Hossein, E., Ramezanineghad, R., Yosefi, B., Sajjadi, S.N. and Malekakhlagh, E. (2011), "Compressive review of organizational effectiveness in Sport", Sport Management International Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 5- 21.

Kanter, R. M. (1983). The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work. New York: Simon and Schuster.

Kanter, R. M. (1988). "When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social conditions for innovation in organizations". In B. M. Straw & L. L. Cummings (Eds.), Research in Organizational Behavior, 10, 123-167.

Kataria, Aakanksha; Garg, Pooja; Rastogi, Renu. (2012), "Employee Engagement and Organizational Effectiveness: The Role of Organizational Citizenship Behavior", International Journal of Business Insights & Transformation, Vol. 6 Issue 1.

Luthans, F., Welsh, D. H. B., & Taylor, L. (1988), "Adescriptive model of managerial effectiveness", Group &Organization Studies, Vol. 13, No. 2, pp. 148-162.

Mansury, M. A., & Love, J. H. (2008). "Innovation, productivity and growth in US business services: A firm-level analysis". Technovation, 28(1–2), 52–62.

March, J.G. and Sutton, R.I. (1997), "Organizational performance as a dependent variable", Organization Science, Vol. 8 No. 6, pp. 698-706.

McDermott, C. M., & Stock, G. N. (1999). "Organizational culture and advanced manufacturing technology implementation". Journal of Operations Management, 17(5), 521–533.

Murray, P., & Donegan, K. (2003). "Empirical linkages between firm competencies and organisational learning". The Learning Organization, 10(1), 51–62.

Mzozoyana, M.G. (2002), "Faculty and administrator perceptions of organizational effectiveness at historically black colleges and universities: Different views or different models of organization", Dissertation Abstracts International, UMI No. 3049093.

Nadler, D. A. & Tushman, M. L. (1980), "A congruence model for organizational assessment", in Lawler, E.E., Nadler, D.A. and Cammann, C. (Eds), Organizational Assessment, Wiley, New York, NY.

Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (1978), External Control of Organizations, Harper & Row, New York, NY.

Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schumpeter, J. A. (1950). Theory of economic development: An enquiry into profits, capital, interest and the business cycle. Harvard.

Seashore, S. E. & Yuchtman, E. (1967), "Factorial analysis of organizational performance", Administrative Science Quarterly, Vol. 12, pp. 377-95.

Škerlavaj, Miha, Song, Ji Hoon, & Lee, Youngmin. (2010). "Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms". Expert Syst. Appl. 37, 9.

Suellen J. Hogan, Leonard V. Coote, (2013). "Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model", Journal of Business Research.

Van de Ven, A. H., Angle, H. L. & Poole, M. (1989). Research on the Management of Innovation. New York: Harper and Row.

Weese, W. J. (1997), "The development of an instrument to measure effectiveness in campus recreation programs", Journal of Sport Management, Vol. 11, pp. 263-274.

Yam, R.C.M., Lo, W., Tang, E.P.Y., Lau, A.K.W., 2011. "Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: an empirical study of Hong Kong manufacturing industries". Research Policy, 40 (3), 391-402.

Yuchtman, E. and Seashore, S.E. (1967), "A system resource approach to organizational effectiveness", American Sociological Review, Vol. 32, pp. 891- 903.