طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی است که از جهات گوناگون، اعم از اداری و توسعه­ای، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی از طریق مبنا قراردادن مدل­های ارزیابی عملکرد سازمانی است. برای ارائۀ الگو از روش تحلیل محتوای کیفی بهره­گیری شده است. جامعۀ آماری  پژوهش، خبرگان سازمانی و دانشگاهی در حوزۀ ارزشیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی و همچنین در اجرای الگو، کلیۀ کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس هستند. نمونۀ آماری با استفاده روش غیراحتمالی هدف‌مند نیز شامل 8 تن از خبرگان در بخش ارائه الگو، 10 تن از فعالین حوزۀ ارزشیابی عملکرد اداره کل در بخش متناسب­سازی الگو با ملاحظات سازمانی و در بخش سنجش عملکرد نیز، همۀ کارکنان این اداره شامل 180 نفر بوده است. جهت طراحی الگو از روش تحلیل محتوای کیفی، سپس نظرسنجی خبرگان استفاده شده است. نتیجه این پژوهش  ارائه الگویی جامع و مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن پایدار با 7 بعد، 8 مؤلفه و 40 شاخص است که متناسب با هر چهار سطح کارکنان ادارۀ کل، وزن­دهی شده­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Employee’s Performance Evaluation Model on the Basis of Organizational Performance Models for Iranian Public Organizations

نویسندگان [English]

  • abbas abbasi 1
  • habibollah ranayeekordshooli 2
  • samaneh asgharijahromi 3
1
2
3
چکیده [English]

Evaluation of the employees’ performance is an essential function of human resource management from different perspectives, including administrative and developmental aspects. This research is intended to propose a model for evaluating employees’ performance at public sector, based on organizational performance models. Qualitative content analysis was employed to design the model. University scholars as well as organizational experts in the field of performance evaluation at public sectors and implementation of models, and the employees working at the Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Fars province make research population. The sample includes 8 experts at model designing discipline, 10 experts in performance evaluation in the field of adjusting models with organizational considerations, and all 180 employees of the department for evaluation. The result was a comprehensive model based on constant Balanced Score Card (BSC) model with 7 aspects, 8 components, and 40 indicators which have been weighted fitting all four levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance Evaluation
  • Employees’ Performance Evaluation
  • Public Sector Employees
  • Balanced Score Card (BSC)
امیرزاده ­بهبهانی، راضیه و یعقوبی، زهرا (1391)، ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، مجلۀ مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، 7(19): 97-107.
انواری ­رستمی، علی­اصغر؛ حشمتی، محمدرسول؛ شاوردی، میثم و بشیری، وهاب (1391)، ارزیابی عملکرد به کمک فرایند تحلیل شبکه­ای فازی و کارت امتیازی متوازن، مجلۀ مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، 7(21): 9-22.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، 3 (2): 15-44. 
ایران­زاده، سلیمان و برقی، امیر (1388)، ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (مطالعه موردی)، مجل، مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4(8):
67-86.
دیوانداری، علی؛ حسن­پور، اکبر و وفای، عظمی (1387)، طراحی و ارائه سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی (مورد نمونه بانک ملت)، مجلۀ مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، 3(5):
105-120.
رستمی، محمدحسن؛ امان­پور، سعید؛ کرمی، مهران و رام­نژاد، سیدالله مراد (1394)، سنجش رضایت­مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر دورود)، پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 6(21): 35-50.
رضاییان، علی و گنجعلی، اسدالله (1390)، مدیریت عملکرد؛ چیستی، چرایی و چگونگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
رعنایی­کردشولی، حبیب­اله و سقاپور، آسیه (1390)، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای­های مدیریت عملکرد سازمانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6: 95-114.
سیدجوادین، رضا و مشفق، مهدی (1387)، بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)، اندیشۀ مدیریت، 2(2): 95-122.
عسگری­ باجگرانی، محبوبه؛ شائمی، علی و علامه، محسن (1390)، سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان، مدیریت شهری، 29: 276-286.
مرادی، الناز؛ عالم­تبریز، اکبر و زندیه، مصطفی (1394)، تبیین فرایند تحلیل شبکه­ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار، کاوش­های مدیریت بازرگانی، 7(13): 229-246. 
مصدق­خواه، مسعود و ساکت­چاقوش، علی­رضا (1390)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان نهادهای ارزش­محور، مطالعه موردی: سازمان بسیج مستضعفین، مدیریت اسلامی، 19(1): 201-222.
میرمحمدی، محمد و ایزدخواه، محمدمهدی (1392)، الگوی ارزیابی عملکرد شرکت­های زیرمجموعه در هلدینگ بر مبنای کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: هلدینگ صنایع غذایی سینا)، چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 14: 171-196.
موسوی­راد، طاهره؛ روزبهانی، محبوبه و روه، مهوش (1393)، ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 1(3): 61-70.
نظری­پور، محمد و پارسایی، محسن (1392)، شناسایی و رتبه­بندی شاخص­های عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکن ملی گاز ایران)، پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (10): 129-146.
یادگاری، فردوس و علوی، میرمحسن (1387)، تدوین الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تربیتی، 1(1): 163- 198
یاوری، وحید و زاهدی، شمس­السادات (1391)، طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان­های دولتی و غیرانتفاعی، اندیشۀ مدیریت راهبردی، 7 (1): 79- 122. 
Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war. Business Horizons, 55: 609-616.
Armstrong, M. (2000). A Handbook of Human Resource Management. London and Philadelphia: KOGAN PAGE
Arora, A., & Kaur, S. (2015). Performance Assessment Model for Management Educators Based on KRA/KPI. In International Conference on Technology and Business Management, 23: 218-221.
Bratton, J. and Gold, J. (2003). Human Resource Management: Theory and Practice (3rd edition). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bratton, J., & Gold, J. (2012). Human resource management: theory and practice. Palgrave Macmillan.
Buttle, F. (1996). SERVQUAL: review, critique, research agenda. European Journal of marketing, 30(1): 8-32.
Chan, A. P.C., & Chan, A. P.L.  (2004). Key performance indicators for measuring construction success. Benchmarking: An International Journal, 11(2): 203 – 221.
Chen, F. H., Hsu, T. S., & Tzeng, G. H. (2011). A balanced scorecard approach to establish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP. International Journal of Hospitality Management, 30: 908-932.
Evecen, C., & Beşkese, A. (2009). A performance appraisal model proposal for blue collar employee in a university. International Research/Expert Conference. Permanent link to this document: http://tmt.unze.ba/zbornik/TMT2009/068-TMT09-286.pdf
Greer, C. R. (2001). Strategic human resource management. Pearson College Division
Grossi, L. E. (2012). Performance Appraisal as a Tool for Efficiency in the Public Sector.
Heinrich, C. J. (2002). Outcomes–based performance management in the public sector: implications for government accountability and effectiveness. Public Administration Review, 62(6): 712-725.
Islam, R., & Rasad, S. B. M. (2006). Employee performance evaluation by the AHP: A case study. Asia Pacific Management Review, 11(3): 163.
Kloot, L., & Martin, J. (2000). Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government. Management Accounting Research, 11(2): 231-251.
Martin, J. (2010). Key concepts in human resource management. Sage Publications.
Melnyk, S. A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., & Andersen, B. (2013). Is performance measurement and management fitfor the future?. Management Accounting Research.
Meyers, F., Verhoest, K., & Beuselinck, E. (2006). Performance of public sector organizations: do management instruments matter?. A Performing Public Sector: The Second transatlantic Dialogue (2TAD)’, http://soc. kuleuven. be/io/pubpdf/IO02060022v _politicologenetmaal2006. pdf, download, 7(29): 09.
Muller, H., Muller, W., Squire, D. M., & Pun, T. (1999). Performance Evaluation in Content-Based Image Retrieval: Overview and Proposals. Pattern Recognition Letters, 22(5), 593–601. Permanent link to this document http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0167865500001185
Obisi, C. (2011). Employee performance appraisal and its implication for individual and organizational growth. Australian Journal of Business and Management Research, 1(9): 92.
Pynes, J. E. (2008). Human resources management for public and nonprofit organizations: A strategic approach (Vol. 30). John Wiley & Sons.
Schalock, R. L., Lee, T., Verdugo, M., Verdugo, K., Claes. C., Loon, J. V., & Lee, C. (2014). An evidence-based approach to organization evaluation and change in human service organizations evaluation and program planning. Evaluation and Program Planning, 45: 110-118.
Soltani, E., Van der Meer, R., Gennard, J., & Williams, T. (2003). A TQM approach to HR performance evaluation criteria. European Management Journal, 21(3), 323-337.
Stan, L., Mărăscu-Klein, V., Neagoe, L., & Tecău, A. (2012). KPI performance indicators for evaluating employees on industrial production lines. Online proceedings of DAAAM Baltic.
Toor, S. and Ogunlana, S. (2010). "Beyond the 'iron triangle': Stakeholder perception of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector development projects. International Journal of Project Management, 5(5): 228-236.
Wu, H. Y., Lin, Y. K., & Chang, C. H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 34: 37-50
Yao, Y., & Li, Y. (2014). Analysis of Performance Appraisal System of the Daphne Company Based on KPI. Studies in Asian Social Science, 1(2): 84.