طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده است و به‌زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنایع می‌تواند از رهیافت‌های اصلی موفقیت سازمان‌ها و صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملّی و فراملّی به‌شمار‌رود، برهمین‌اساس این پژوهش قصد دارد با بهره‌گیری از روش ترکیبی، مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل را طراحی و اعتبارسنجی نماید. در مرحله نخست با اتکا به راهبرد پژوهشی ِکیفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری با مدیران بازاریابی بین‌الملل موفق  که در عرصه تجارت بین­الملل فعال هستند تا دستیابی به اشباع نظری، مصاحبه‌های عمیق انجام شد و سپس داده‌های حاصل از آن با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA نسخه 10کدگذاری و مقوله‌بندی شد که مجموعاً 638 مفهوم اولیه درقالب 50 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل‌بر شایستگی‌های حیاتی (شرایط علّی)، شایستگی‌های حرفه‌ای (پدیده محوری)، شایستگی‌های تعاملی (راهبردها)، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها را دربرداشت. در گام بعدی، پرسشنامه مستخرج از مدل پارادایمی پژوهش، طراحی و میان مدیران بازاریابی بین‌الملل فعال کشور در 12 حوزه صنعت، توزیع و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی شد. نتایج، حاکی از تأیید فرضیه‌ها و روابط میان سازه‌ها بود و نشان داد که مؤلفه‌های مدل به‌درستی شناسایی ‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Verifying the Competency Model of the International Marketing Managers

نویسندگان [English]

  • Asal Basiji 1
  • Mohammad Ali Babaei 2
  • M’asoomeh Husseinzadeh Shahri 3
  • Ameneh Khadivar 3
1 PhD candidate of international marketing management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Corresponding author: associate professor at the Department of Commercial Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 Associate professor at the Department of Business Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Training competent managers has now developed to an important concept in management which is regarded by many scholars and industry experts as one of the main approaches for the success of various organizations and industries in national and transnational contexts. Hence, this study is aimed at developing the competency model of international marketing managers through a mixed method, and then validate it. In the first phase, using in-depth qualitative research strategy and theoretical sampling, several interviews were conducted with Iranian marketing managers active in the field of world trade until reaching saturation. In the second step, the collected data was codded and categorized following grounded theory method with the use of MAXQDA 10, leading to 638 basic concepts, 50 final sub-categories and 6 main categories: vital competencies (causal conditions), professional competencies (phenomenological conditions), interpersonal competencies (strategies), contextual conditions, intervening conditions and outcomes. In the final step, the questionnaire derived from paradigm model was distributed among international marketing managers of Iranian companies in 12 industries, and were validated by structural equation modeling method.  The results confirmed the relationships among hypotheses as well as the relationships among structures. The results also indicated that components of the model were identified correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competencies؛ competency model؛ international marketing managers
  • Grounded Theory

بابایی زکلیکی، محمدعلی (1396)، بازاریابی بین‌المللی، تهران: سمت.

پورعابدی، محمدرضا (1398)، طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، تابستان 1398، (پیاپی 24).

پورعزت، علی‌اصغر (1398)، طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران،پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره 11، تابستان 1398، (پیاپی36) .

حاج‌کریمی، عباسعلی (1398)، طراحی مدل شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران، چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 2، زمستان 1398.

خداداد حسینی، سیدحمید (1394)،طراحی مدل عملکرد بازار مبتنی‌بر قابلیت‌های پویای بازاریابی با رویکرد چابکی عملیاتی، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۹، پاییز ۱۳۹۴ ، ش ۳ ، (پیاپی ۸۹).

داوری، علی و رضازاده، آرش (1393)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

رامین‌مهر، حمید و چارستاد، پروانه (1395)، روش تحقیق کمی با کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، تهران: انتشارات ترمه.

سبحانی‌فرد، یاسر (1395)، مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری همراه با استفاده از نرم‌افزارهای LISREL - SMART PLS 3 - AMOS - SPSS – HLM، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

فراست‌خواه، مقصود (1397)، روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه.

قربان‌نژاد، پریسا (1395)، طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی براساس الگوی اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی، تهران: مجله مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 11، تابستان 1395.