ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی DOR:20.1001.1.82548002.1399.12.1.3.0

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

امروزه سازمان‌های برتر در تلاشند تا کارکنان بالقوه حرفه‌ای و متخصص را جذب نموده و در حفظ و نگهداری منابع انسانی خود بکوشند. یک هویت سازمانی قوی، بالطبع می‌تواند باعث حفظ و نگهداری کارکنان شود. همچنین یک برند کارفرمای قوی ازطریق مؤلفه‌های خود بر ایجاد هویت سازمانی قوی و درنتیجه حفظ و ماندگاری کارکنان اثر می‌گذارد. مقاله حاضر درصدد ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد در شرکت سایپاست. دراین‌میان، اثری که برند کارفرما بر هویت سازمانی می‌گذارد، می‌تواند باتوجه‌به اختلاف بین نسل‌های کاری و سابقه خدمت، متفاوت باشد و موجب ‌شود که کارکنان برای جذب‌شدن و ماندن در سازمان‌ها، اولویت‌هایشان تغییر نماید. این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه است. اطلاعات با استفاده از روش داده‌بنیاد بررسی و مقوله‌ها ازطریق کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی، تحلیل شد. درنهایت، به‌صورت مدلی مبتنی‌بر اثر هویت سازمانی بر نگهداری کارکنان با تأثیر برند کارفرما به‌عنوان شرایط علی و نیز ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی به‌عنوان راهبردها و تأثیر عوامل زمینه‌ای (محیطی) و مداخله‌گر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Identity Model through Employer Brand Approach: a Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Elnaz Bayat 1
  • Muhammad Ali Shahhoseini 2
  • Mojtaba Amiri 3
  • Ahmad Ali Yazdanpanah 4
1 PhD candidate of public administration, human resource management, Department of Public Administration, University of Tehran, Alborz Campus, Tehran, Iran
2 Corresponding author, associate professor of business administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Associate professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
4 Assistant professor at the Department of Statistical and Information Research and Technology, Higher Education Research and Planning Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

These days, top organizations are making attempt to attract potentially professional and expert employees and maintain their human resources. Naturally, a strong organizational identity can help maintain and protect employees. Furthermore, a great employer brand leads to creating a strong organizational identity through its components, and therefore affects maintaining of the employees. This research is aimed at designing an organizational identity model through employer brand approach using the grounded theory at Saipa Company. In the meantime, it must be taken into account that the effect of employer brand on organizational identity can be different among various generations of employees with different length of service, which may cause employees to change their priorities to be absorbed and maintained in the organization. This applied research makes use of interviews to collect data. Data are analyzed using the grounded method and the categories are analyzed through free, axial and selective coding. Finally, a model is presented on the basis of the effect of organizational identity on employee retention with the effect of employer brand as causal condition. Moreover, job satisfaction and organizational commitment are presented as strategies and effects of contextual (environmental) and intervening factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational identity
  • Employer Brand
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment
  • Employee Retention
آرمسترانگ، مایکل (۱۳۸۹)، مدیریت راهبردی منابع انسانی (راهنمای عمل)، ترجمه سیدمحمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
جزنی، نسرین؛ توکلی‌نژاد، حسن؛ معمارزاده، غلامرضا و افشارکاظمی، محمدعلی (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره 4، شماره پیاپی 26: 155 ـ 185.
خوشگام، سمیه (1394)، بررسی تأثیر ابعاد برند کارفرما در جذابیت سازمانی با نقش تعدیل‌گری شبکه‌های اجتماعی، کاربردی، راهنما: محمدعلی شاه‌حسینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
رحیمیان، اشرف (1392)، برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال پنجم، ش2 (پاییز و زمستان): 127 ـ 150.
 زارع خفری، شهاب‌الدین و حسنی، محمد (1393)، بررسی تأثیر هویت‌بخشی سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل با درنظرگرفتن نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دولتی، دوره6، ش 1: 109 ـ 130.
زینالی، نامی (1395)، ارزیابی وضعیت موجود فرایندهای مدیریت منابع انسانی بانک رفاه کارگران براساس استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی، راهنما: آرین قلی‌پور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
طه زاده، مسعود (1392)، وفاداری سازمانی، نشریه موج، سال پنجم 1392 ش6 و 7:  65 ـ 77.
علیزاده، ابراهیم (1386)، عوامل مؤثر بر تمایل ترک شغل کارکنان، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 1386 ش 2: 73 ـ 89.
 فراحی، محمدمهدی (1392)، ارائه مدل منسجم و جامع مدیریت منابع انسانی، راهنما: سیدرضا سیدجوادین، پایان‌نامه دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
محمدی، فرشته (1389)، بررسی عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری هویت سازمانی و اثر آن بر رفتار شهروندی و تعهد سازمانی، راهنما: آرین قلی‌پور،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
  محمدنژاد، منصوره، حمیدی‌زاده، علی و باباشاهی، جبار (1395)، تأثیر نشان کارفرما بر نگهداشت کارکنان: هویت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نقش میانجی، مجله فرایند مدیریت توسعه، دوره 29، ش 2، پیاپی 9: 47 ـ 69.
هژبرافکن، حسن (1394)، بررسی تأثیر برند کارفرما بر تمایل به ترک خدمت و هویت سازمانی کارکنان، راهنما: حمیدرضا ایرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
یزدان