تبیین شاخص‌های مدیریت استراتژیک استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی .گرایش منابع انسانی

2 گروه مدیریت ، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران .

3 گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4 گروه آمار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تبیین شاخص‌های مدیریت راهبردی استعداد و رابطه آن با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و ارائه یک مدل مطلوب بود. این پژوهش به‌لحاظ هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی و ازنظر شیوه جمع‌آوری داده‏ها میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان، مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری مشهد بودند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش دلفی تعداد 30 نفر از خبرگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای، تعداد 465 نفر از مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری مشهد، با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرارگرفت. براساس آزمون تحلیل عاملی نتایج پژوهش نشان داد، درنهایت 20 مؤلفه و 98 شاخص مرتبط با مدیریت راهبردی استعداد شناسایی شد. همچنین بین تمام ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت راهبردی استعداد و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار شد و مدل تبیین‌شده در این پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategic Management Talent Indicators and its Relationship with Psychological Empowerment of Employees and Providing a Desirable Model

نویسندگان [English]

  • hasan ghaffari 1
  • masood pourkiani 2
  • gholamabbas shekari 3
  • ayub sheikhy 4
1 PhD student in public Management,human resources Orientation
2 Management Group.kerman branch, azad university, kerman, iran.
3 Islamic Azad University of Mashhad Public Administration
4 Department of Statistics of Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

The purpose of current research is to explain the strategic management of talent and its relationship with psychological empowerment of employees and provide a desirable model. The aim of the current research is a developmental-practical study, using a descriptive-survey method (correlational), and the data collection was based on a field study. The participants of this research included experts, managers and staff of Mashhad municipality complex. To determine the sample size, by means of Delphi method, 30 experts and 465 managers and employees of Mashhad municipality were randomly selected using the Cochran formula. Since the instrument of this study was a researcher-made quaestioner, the validity and reliability of the instrument was estimated as well.  Finally based on Factor analysis, the findings of the research revieled that 20 components and 98 indicators related to talent strategic management were identified. Also, there was a positive and significant relationship between all dimensions and components of strategic management of talent and psychological empowerment of employees. The model explained in this research was of high reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Talent
  • Talent Strategic Management
اردلان، محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل و سیف‌پناهی، حامد (1392)، مدل‌یابی روابط توانمندسازی روان‌شناختی، معنویت در کار و امنیت روانی پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال دوم، دوره دوم، شماره سوم.
اسکات، سینتا و ژاف، دنیس تی. (1383)، تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، کرج : مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
اولریش، دیووروک بانک، وین (1388)، شایستگی‌های منابع انسانی: شناخت تعامل افراد و کسب‌وکار، ترجمه مسعود بینش و افشین دبیری، تهران: انتشارات سرآمد، چاپ اول.
بابایی، علی‌اکبر (1381)، تواناسازی کارکنان: سرمایه‌گذاری بی‌جایگزین، ماهنامه تدبیر، شماره 129.
پورآمن، بهزاد (1375)، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها، تهران، مجموعه مقالات مرکزآموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
سهرابی، روح‌اله؛ جعفری‌سرشت، داود و میدان‌دار، فهیمه (1396)، ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی: 2: 1 ـ 23.
تاج‌الدین، محمد و معالی تفتی، مرجان (1387)، جنگ استعدادها، ماهنامه تدبیر، شماره 192.
جاویدمهر، محمود و به‌فروز، غلامرضا ( ۱۳۹۵)، بررسی رابطه مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان، کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران: مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
جوکار دهویی، مریم (1391)، تحلیل رابطه بین مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد کارکنان نخبه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها،DEA ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
خالوندی، فاطمه و عباس‌پور، عباس (1392)، طراحی مدل بهینه‌سازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره نوزدهم: 103.
ذبیحی، محمدرضا؛ ابراهیمی‌پور، حسین و عارفی‌نیا، حسن (1392)، بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روان‌شناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال دوم، دوره دوم، شماره اول.
رضائیان، علی و سلطانی، فرزانه (1388)، معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت، فصلنامه مدیریت منابعانسانیدرصنعتنفت،(8)3: 7-50.
زاهد بابلان، عادل؛ معینی کیا، مهدی و ناصری، سودابه (1395)، رابطه بین مدیریت استعداد و توانمندسازی کارکنان با تغییر سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.
سلاجقه، سنجر؛ پوررشیدی، رستم و موسایی، محمود (1392)، تحلیل توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم شماره 72: 99 تا 118.
شائمی، علی؛ علامه، محسن و عسکری، محبوبه (1392)، استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شماره 70: 47 تا 75.
صیادی، سعید؛ محمدی، مرضیه و نیک‌پور، امین (1391)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی، فرایند مدیریت توسعه، (2)25.
طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین و جواهری‌زاده، ابراهیم (1392)، مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هفدهم: 26-5.
قوچانی، فرخ؛ حیدری، حامد و یزدانی زیارت، محمد (1391)، بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی، فصلنامه روان‌شناسی صنعتی سازمانی، سال سوم، شماره 21.
کارت رایت، راجر (1387)، مدیریت استعداد نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی، ترجمه علی‌محمد گودرزی و سیدجمال حسینی، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول.
محمدزاده، خلیل‌علی؛ حسینی، مجتبی و ملکی، شهناز (1395)، بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی، مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علومپزشکی ایلام. دوره بیست و چهار، شماره ششم.
محمدی، محمد (1381)، برنامه‌های توانمندسازی کارکنان، مطالعات مدیریت، شماره 36-35، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، مهدی و غفوری، رضا (1394)، تأثیر استراتژی مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
ملک‌اخلاق، اسماعیل؛ نوع‌پسند، سیدمحمد و حسینی مهروانی، مجید (1393)، بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 1 (پیاپی 15).
ودادی، احمد و مهرآرا، احمد (1391)، بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی (موردمطالعه: سازمان امور مالیاتی)، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 3:  94 ـ 85 .
Ahmadi, Ali Akbar. Farahani, A.. Jvbsty avalanche, and Akbar Shahbazi, M. (1391).The role of social capital in improving talent management in physical education. Sports Management Studies.No. 13. pp. 260-237. (In Persian).
Aksakal,E. & Dagdeviren,M. &Eraslan,E. &Yuksel,I. (2013).Personal Selsction Based On Talent Management, Procedia Social and Behavioral Sciences,Elsevier,73(2013)68-72.
Anwar, A., Ali Nisar, Q., Zubair Ahmad Khan, N. & Sana, A., )2014(. Talent Management: Strategic Priority of Organizations. International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(3), pp. 1148-1154.
Armstrong, M. (2010), Strategic HRM: The Key to Improved Business Performance,CIPD, and London.
Baild , j (2006). The Intent Leave: An Investigation of Empowerment Mechanism, job satisfaction , and organizational commitment Among Technical College Employees. Unpublished dissertation. Cappella University.
Cartwrith, R. (2002). Empowerment. London: Capstone Publishing Ltd.
Christian Reiner,c, Susanne Meyer b, Sascha Sardadva.(2017). Urban attraction policies for international academic talent: Munich and Vienna in comparison, Cities 61,pp: 27–35.
Chung-Hosiao L. (2014), The Influnce of key talent management to organizational performance: Moderating Effects of organization strategy, Environmentl uncertainty, and drgree of Globalization, Institute of Human Resource Management Nationnal Sun Yat-Sen University master Thesis.
Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19, 304 - 313.
Culson- Thomas, C. ( 2014). Aiming for the Stars Can Bring an Organization Down to Earth.
 Gibbons, J. (2006). Employee Engagement: A Review of Current Research and Its Implications. New York: The Conference Board.
Gomez, C. & Rosen, B (2001). The leader- member Exchange as a link between managerial trust and employee. Empowerment. Group and organization management.
   Greasly, k. (2004).Employee participation of mpowerment.Emploee relation, Vol .27,No .4,PP.354-368.
Haji-Karimi, Abbas Ali, Hosseini, Abolhasan,(2010). Effect of strategic factors on talent  management, Strategic Studies, Issue 2, Summer .(In Persian).
Holdsworth, L., & Cartwright, S. (2003). Empowerment, stress and satisfaction: An exploratory study of a call center. Leadership & Organization Development Journal. 24(3), 131-140.
Hughes, J.C. &.Rog, E. (2008). Talent management.A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations: International Journal of contemporary hospitality management, 20(7),PP:743-757.
Human Resource Management International Digest, 21(1), pp. 28-30.
Iles, P., Chuai, X. and Preece, D. (2010), Talent Management and HRM in Multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers, Journal of World Business, 45, 179-189.
James Sanday Kehinde. (2012).Talent Management:Effect On Organization Performance,Jornal of management Research,vol4,No. 2.
Karatepe, O.M. (2014), High-performance work practices and hotel employee performance:The mediation of work engagement.International Journal of Hospitality Management, 32:132–140.
Kazlauskaite R. Buciuniene I. and Turauskas L.)2011(. Organizational and Psychological empowerment in the HRM-performance linkage.Employee Relations.34:138-158.
Klidas, A.K. (2002). Employee empowerment in the European cultural context: findings from industry. Phd, thesis, Amsterdam: Rozenberg publishers.
Luna-Arocas, R. and Morley,M. J. (2015). Talent management,talent mindest competency and job performance: the mediating role of job satisfaction, European J. Internatinal Management,Vol. 9, No. 1, pp. 28-51.
Lusica, Stan. (2012),Talent management and Cultural Influences on Human Resource management Processes,Department of business administration management Spring,pp. 1-62.
Metana, S. H. (2010). Structural empowerment, psychological empowerment, and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers, source Nephrology Nursing Journal, 38(2),189-210.
Meyer, Terry (2005). Talent Management.  Available at:www.fasset.org.za/downloads/Talent Mng article.pdf134.
Mohan, N. (2008). Talent management of Indian industry. (Doctora dissertation).
Newhall, S. (2012) A global approach to talent management: High-quality leaders are the key to competitive advantage, Human Resource Management International Digest, 20 (6): 31–34.
Paula Thomson, S. Victoria Jaque.(2017) .The person: Talent and performing artists, Creativity and the Performing Artist,Behind the Mask, A volume in Explorations in Creativity Research, pp: 39–51.
Phillip, R&Roper, O. (2009). A framework for talent management in real estate.Emerald group, Journal of corporate real estate, Vol.11.No.1, PP.7-16.
Rawat, Dr.preeti, (2011). Effect of psychological empowerment on commitment of employees An empirical study, historical and social scienes, 2011, vol15, p.p. 143-147.
Ro, H., Chen, P. (2011). Empowerment in Hospitality Organizations: Customer Orientation and Organizational Support. International Journal of HospitalityManagement, 30: 422–428.
Safari Kahreh, M., Ahmadi, H., Hashemi, A. (2011). Achieving Competitive Advantage
Salehzadeh. Reza, Labaf. Hassan. (2010). developed a model for strategic management talent to improve organizational performance, the. Executive (In Persian).
Sallee, A, &Flaherty, K, (2003). Enhancing salesperson trust: an examination of managerial values, empowerment, and the moderating influence of SBU strategy.Journal of selling or sales manafement, Vol .Xxlll,No.4,PP.299-310.
Sasiadak, S.M (2006). Individual in fluence factors that impact employee empowerment: A multi case study.Unpublished dissertation capella university.
Sweem, Susan L. (2009). Leveraging Employee Engagement through a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study, dissertation, available at: http://www.umi.com/pqdauto
Thomas, K.W. & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motiveation. Academy of Management Review. Vol.15. No.4: 666-681.
Through Empowering Employees: An empirical Study. Far East Research Centre, 3(2): 26-37.
Ting Kuo. H. Jeo-chen T. Li I.ch.(2008). Relationship between organizational empowerment and job satisfaction perceived by nursing assistants at long- term care facilities. Journal of clinical Nursing, 17: 3059-3066.
Wetten. D. A.; Cameron, K. S. (1998), Developing management skills, New York: Addison- Wesley, Wheelan.