الگوی توسعه شایستگی‌های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بقیه الله عج

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 عضو هیئت علمی و پژوهشگر مرکز پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، یک سؤال اصلی و شش سؤال فرعی طرح شد. این پژوهش ازحیث هدف، از نوع تحقیقات توسعه‌ای و برمبنای مفروضات معرفت‌شناختی، از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه «خبرگان علمی» «مدیران» و «فرماندهان ارشد سپاه » است. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش نمونه‌گیری نظری و حجم نمونه آن 16 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه عمیق و پرسشنامه بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها مبتنی‌بر رویکرد کیفی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش منتج به ارائه الگوی توسعه شایستگی‌های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است که  مبتنی‌بر رویکرد جامع و یکپارچه است. برای اعتباریابی مدل به‌دست‌آمده از روش دلفی استفاده شد. برای انجام این کار نتایج و یافته‌های تحقیق درقالب یک پرسشنامه برای مصاحبه‌شوندگان ارسال و پس از دو مرحله رفت‌وبرگشت، نتایج حاصل توسط آزمون دوجمله‌ای مورد تحلیل قرارگرفته و درنهایت به‌استثنای یک مورد از راهبردهای بعد محیطی، کلیت مدل تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Competency Development of the Commanders and Executives of the Islamic Revolutionary Guard Corps

نویسندگان [English]

  • azam khatibzadeh 1
  • Gholam Hossein Rezayat 2
  • Reza Hosseinpour 3
1 Bagheiatallah University
2 Imam Hossein Comprehensive University
3 Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

This research is intended to present a model of competency development of commanders and executives of the Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran (IRGC). To achieve this goal, one main question and 6 peripheral questions were raised. Using grounded theory, this qualitative research follows developmental research method on the basis of epistemology. The statistical population of this research includes three groups of "academic experts", “commanders", and "executives" of the IRGC. Theoretical sampling method is used to select the sample including 16 people. The data collection is performed by deep interviews and a questionnaire. Data analysis is performed through qualitative method. The research resulted in the competency model of the commanders and managers of Sepah including a comprehensive integrated model. Delphi method was employed for the validation of the research tools. The results of the research were exposed to the interviewees in a questionnaire and after receiving the answers, they were analyzed by binomial tests. With the exception of one environmental dimension, the overall model was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Development Model
  • commanders and executives
  • The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC)
  • Grounded Theory
  • competency development
  • learning
پورسعید، سیدمسعود (1388)، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی کارآفرین براساس نظریه یادگیری اجتماعی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 3 (1): 81 ـ 100.
سیف، علی‌اکبر  (1397)، روان‌شناسی پرورشی نوین، ویرایش هفتم، تهران: نشر دوران.
شعبانی، حسن (1397)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: سمت.
شوقی، محمد؛ بازرگانی، محمد؛ نادری خورشیدی، علی‌رضا و دیواندری، علی (1396)، الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9 (1): 156 ـ 125.
صباغیان، زهرا و اکبری، سهیلا (1390)، مبانی آموزش بزرگسالان، تهران: سمت.
فرهی بوزنجانی، برزو (1386)، معرفی اجمالی فرایندها و زمینه‌های یادگیری توسعه مدیریتی و روش‌های توسعه مدیران، فصلنامه مصباح، 16(69): 86 ـ 73.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ صداقت، علی؛ بازرگانی، محمد؛ بهادری، محمدکریم و توفیقی، شهرام (1389)، طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مجله طب نظامی، 12(3): 117 ـ 122.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر (1389)، طراحی الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه ازمنظر مقام معظم رهبری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3 (8): 28 ـ 1.
نقوی، میرعلی؛ واعظی، رضا؛ قربان‌زاده، وجه‌اله و افکانه، محمد (1397)، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، مجله مدیریت سازمان‌های دولتی، (2): 11 ـ 26.
 
Carrol, John. B. (1993). Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic. Cambridge University PressStudies.
Cuyper, Nele De; Oettel, Claudia Bernhard; Berntson, Erik; Witte, Hans De;  Alarco, Barbara. (2008). Employability and Employees’ Well‐Being: Mediation by Job Insecurity.Applied Psychology. 57(3), PP 488-509
Doris B, Collins. (2000).  Performance-Level Evaluation Methods Used in Management Development Studies from 1986 to 2000. Human Resource Development Review,1 (1),pp:91-110
Fulmer M, Conger J.(2004). Growing Your Company’s Leaders: How great Organizations Use Succession Management to Sustain Competitive Advantage. AMACOM/American Management Association.
Grrifin, Ricky W.(1990). Management. Houghton Mifflin company,( 3th).
Heinsman, et al. (2006). Competency Development in Organizations: Building an Integrative Model Through a Qualitative Study. The Autonomous Management School of Ghent University and Katholieke Universiteit Leuven.
Kevin S. Groves. (2006). Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of Management Development. http://www.emeraldinsight.com
Kevin S. Groves. (2006). Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of Management Development. http://www.emeraldinsight.com
Marquardt. Michacl J. (2003). Developing Global Leaders via Action Learning Programs: A Case Study at Boeing. Thai. Journal of Public Adminislrution, 3(3), pp133-1 57.
Rothwell,William J.(2005). Editorial and introduction. International Journal of Training and Development.9(1), PP 2-5.
UNESCO (1998). Learning the Treasure within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Education, Translator for Scientific and International Cooperation Office. Tehran, Tazkieh Publishing Company
Vygotsky, L.S. (1986). Mind is society. Combridge. MA: Harvard University Press.
 Werner, John M. & Randy L. Desimone(2006). Human Resources Development. 4th ed. Australia &Thomson, South-Western.