سناریوهای آیندۀ منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت عوامل اقتصادی و اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره) . تهران. ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی (ره) . تهران. ایران.

چکیده

آینده‌نگاری و تبدیل بدیل‌ها و سناریوهای محتمل در زمینه آینده منابع انسانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف اصلی این پژوهش است. در این تحقیق، ابتدا از روش‌های اسنادی و پیمایشی و سپس از روش‌های تحلیلی و اکتشافیِ علم آینده‌پژوهی، استفاده شده است. ابتدا با مطالعۀ ادبیات تحقیق، روندهای اصلی مؤثر بر آیندۀ منابع انسانی استخراج شد. سپس میزان پیش‌بینی‌ناپذیری و اثرگذاری هر روند بر منابع انسانی صنعت فاوا ازطریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. استخراج مهم‌ترین روندها و سناریوها از روش شوارتز و روایت سناریوها نیز ازطریق تحلیل محتوای مصاحبه‌های‌ نیمه‌ساختاریافته با افراد متخصص و خبره حوزه منابع انسانی صنعت فاوا انجام شد. نوآوری این تحقیق تشخیص روندهای آینده و ترسیم وضعیت‌ها یا سناریوهای آتی منابع انسانی در این صنعت است. درنهایت آینده‌های محتمل منابع انسانی در صنعت فاوا، درقالب سه سناریوی دیجیتال، خال‌خالی و برفکی، ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Forthcoming Scenarios in the ICT Industry Focusing on Economic and Social Factors

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloomi 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Samaneh Bayatsarmadi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran
2 Assistant Professor – Tehran University - Faculty of Management - Tehran- Iran
3 Ph.D. student - Allameh Tabataba'i University- Faculty of Management and Accounting - Department of business Management
چکیده [English]

Futurography and converting probable alternative scenarios in the field of future human resource in the ICT industry comprises the main objective of this research. Documentary and survey methods are employed in the first step and then, analytical and exploratory methods of futurology are used. Having studied related literature, the researchers identified the main trends affecting the future of human resource. Afterwards, the unpredictability and impact of each trend on the human resource of the ICT industry were measured through a questionnaire. The most important trends and scenarios were derived by Schwartz method and the narratives of the scenarios were analyzed by the content analysis of semi-structured interviews with IT and HR professionals. This research innovatively identified the future trends and visualized the situation of future human resource situations of this industry. Finally, the likely future of human resource in the ICT industry is outlined in digital, spotted and flaky scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource planning
  • scenario writing
  • futurology
  • ICT industry

حسین‌هاشمی، غلام‌رضا؛ علی‌اکبری، حسن؛ بازرگانی، محمد و نادری خورشیدی، علی‌رضا (1389)، طراحی الگوی آینده‌پژوهی در توسعه منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره 2: 47 ـ 70.

حمیدی، همایون و سرفرازی، مهرزاد (1390)، جهانی‌شدن و مدیریت منابع انسانی، مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره 1، شماره 1: 1 ـ 48.

صانعی، مهدی (1383)، مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 145.

عابدی جعفری، حسن؛ سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1389)، بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه: رویکردی آینده‌پژوهی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56: 345 ـ 364.

فقیهی، مهدی؛ نبی‌میبدی، مرتضی و نوری، الهه (1394)، چالش‌ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، تاریخ انتشار 19/8/1394.

مرزبان، احسان و محمدی، مهدی (1395)، سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 20، شماره 3: 177 ـ 204.

نادمی، یونس و صداقت، هانیه (1397)، اثر شوک‌های قیمتی نفت و تحریم‌های اقتصادی بر رژیم‌های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 7، شماره 26: 131 ـ 156.

یاورزاده، محمدرضا و آذری یکتا، فرزانه (1393)، سناریونگاری، روشی برای پشتیبانی از برنامه‌ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت، سومین همایش ملی آینده‌پژوهی، تهران، بهمن 1393.

Agarwal, S. & Al Qouyatahi, Kh. (2017). HRM challenges in the age of globalisation. International Research Journal of Business Studies. Vol 10. No 2. 89-98.

Anous, I. (2015). Applying universal design concept in interior design to reinforce the Social dimension of sustainability. American International Journal of research in humanities, arts an social sciences. 10(1). 12-24.

Beechler, S., & Woodward, I. C. (2009). The global war for talent. Journal of International Management. 15(3), 273-285.

Bell, W. (2008). Foundations of futures studies: History, purposes and knowledge (4 Edition). New Brunswick, NJ: Transaction. Chapter 2 (futures studies), Chapter 6 (futures research).

Bondarouk, T. & Brewster, Ch. (2016). Conceptualising the future of HRM and technology research. The International Journal of Human Resource Management. Vol. 27, No. 21, 2652–2671.

Chatfields, A. C. (2005). Time series forecasting. chapman&Hall/CRC.

Cherian, K. T. (2011). Human Resource Planning is a Systamatic Analysis of HR Needs, available at: www. oppapers. com/essays/Hr-Planning-Is-A-Systamatic-Analisis/563664

Darcy, C., McCarthy, A., Hill, J., & Grady, G. (2012). Work–life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage. European Management Journal. 30(2), 111-120.

Frechtling., D. (2001). ForecastingTourism Demand: Methods and Strategies, Butterworth Heinemann, Oxford.

Duinker, P. N., & Greig, L. A. (2007). Scenario analysis in environmental impact assessment: Improving explorations of the future. Environmental impact assessment review, 27(3), 206-219.

Ehresmann C.A. (2013). A theoretical frame for future studies. On the Horizon, Vol 21(1), pp. 46 – 53.

Gholamzadeh, D. and Ravana, E. (2015). Transactional model : A comprehensive framework for leadership process understanding. International Journal of Humanities and Cultural Studies. 1168-1208. ISSN 2356-5926

Guthridge, M., Komm, A.B. and Lawson, E. (2008). Making talent a strategic priority. McKinsey Quarterly. 1 January, pp.49–59.

Kurowski, C., & Mills, F. (2005). Workforce planning: Making it fit. IPMA-HR News. 1, 4-5.

Lodberg, R. )2011(. Ch. 7: Employer branding. Påopdagelsei en ny branding-disciplin. In håndbogistrategisk public relations. Red.HenrikMerkelsen. Samfundslitteratur, 2(Edition): 157-178.

Mahmood, M. and Absar M.M.N. (2015). Human Resource Management Practices in Bangladesh: Current Scenario and Future Challenges. South Asian Journal of Human Resources Management, 2(2) 171–188.

  Mukkelli. V. (2015). The Changing Role of Humane Resource Management in Twenty First Century Challenges and Opportunities. International Journal of Management Research & Review. Vol5. Issue3. No5. 170-178.

Ringland., G. (1998). Scenario Planning: Managing for the Future, John Wiley.

Sardar, Z. (2010). futures studies. futurology; futuristic; foresight_What’s in a

name? futures, vol 42, pp 177-184.

Smith, B. (2013). Why "Strategic Workforce Planning" Doesn't Work? Available at: http://community. shrm. org/blogs/bradley-smith/2013/10/22/ why-strategic-workforce-planning-doesnt-work.

Rostek M.A. (2019). Institutionalizing Futures Thinking in the Canadian Army. Futures Thinking and Organizational Policy. 225-245.

Son H. (2015). The history of Western futures studies: an exploration of the intellectual traditions and three-phase periodization. Futures, vol 66, pp 120–137.

Vareta, N. (2010). Importance of Human Resource Planning in Organizations, available at: www.oppapers. com/essays/Hr-Planning/427456

Yadav, P. & Singh, J. (2014). Paradigm shift in human resource management in present scenario: emerging trends. SUMEDHA Journal of Management. Vol.3, No.3.