طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران، نویسنده مسئول

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران؛

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک در بخش دولتی ایران است. پژوهش ازنظر روش ترکیبی و به‌لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه­های پایبندسازی از دو روش گردآوری اطلاعات (مطالعه اسنادی ـ تکنیک دلفی) استفاده شد. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی سازمان­های دولتی و خبرگان مدیریت هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند، 17نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته است که پایایی این ابزار (آلفای کرونباخ) با ضریب اطمینان 95 درصد برابر با 954/0 به‌دست آمده و بیانگر همسانی درونی بالای ابزار محقق‌ساخته است. همچنین روایی پرسشنامه به‌صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل یافته­ها و طراحی مدل از نرم‌افزارهای آماری 22SPSS و Smart PLS  استفاده شد. با اجرای تکنیک دلفی، 12 مؤلفه و 60 شاخص از مهم‌ترین مؤلفه­های پایبندسازی کارکنان شناسایی شد و درنهایت پس از به‌دست‌آوردن نقاط مرجع استراتژیک موقعیت هر نوع از شیوه­های پایبندسازی به‌دست آمد.
محقق در این پژوهش ضمن شناسایی ابعاد و مؤلفه­های  SRPو مدل شیوه پایبندسازی کارکنان در بخش عمومی را بر مبنای تئوری مرجع مربعات استراتژیک طراحی و ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design a framework Employee involvement By using the theory of strategic squares reference points (with SRP Model)

نویسندگان [English]

  • Abdul hosean Peikarnegar 1
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 2
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3
  • Ali Mohtashami 4
1 Ph .D. Candidate, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University,Qazvin, Iran
2 Ph .D. Associate Professor of Department of Public Administration, Allameh TabaTaba'i University, Tehran, Iran
3 Ph .D. Associate Professor of Department of PublicAdministration , Science and Research Branch Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Ph. D., Associate Professor of Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University ,Qazvin, Iran.
چکیده [English]

INTRODUCTION: Since the 1990s, the use of employee involvement has Significant increase as a result of increased flexibility in the workplace, improved employee collaboration and management, increased commitment and employee participation in organizational decisions. The purpose of this research is to identify the factors of employee Involvement.
Materials and Method: The study is a composite method and The method of data collection is descriptive- survey. Two types of information gathering (documentary study - Delphi technique) were used to identify the employee involvement. The statistical population is human resources managers of governmental organizations and management experts. Using a targeted sampling method, 17 of them were selected as sample members. Using a targeted sampling method, 17 of them were selected as sample members by sampling of snowflakes. The reliability of this tool (Cronbach's alpha) with a 95% confidence coefficient was equal to 0.954, indicating the high internal consistency of the researcher's tools has constructed. For analysis of the findings and design of the software, SPSS 22 and Smart- PLS software were used.
Findings: By using Delphi technique, 12 components and 60 indicators were identified as the most important components of employees' involvement. Finally, after obtaining strategic reference points, the position of each type of employee involvement was obtained.
Conclusion:In this research, the researcher has designed and presented the SRP dimensions and components and the model of employee involvement to the public sector based on strategic squares reference points theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee’s Involvement
  • Delphi technique
  • theory of strategic squares reference points
اسکافی، امیررضا (1384)، سازمان مبتنی‌بر نقاطمرجعاستراتژیک (بررسیاثرهماهنگیراهبردیعناصر سازمانیبرعملکردسازمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
اعرابی، سیدمحمد (1385)، جزوة کلاسی منتشرنشدة مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مقطع دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.
اعرابی، سیدمحمد و مقدم، علی‌رضا (1386)، هماهنگ‌‍سازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی، علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8: 135 ـ 103.
الوانی، سیدمهدی؛ خلیلی شورینی، سهراب و معمارزاده طهران، غلام‌رضا (1386)، مدیریت دولتی نوین: نگرش راهبردی،سیر اندیشه‌ها، مفاهیم، نظریه‌ها، چاپ هشتم. تهران: انتشارات مروارید.
بازرگان هرندی، عباس (1387)، روش پژوهش آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، 21(81): 36 ـ 19.
بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1384)، استراتژیمنابعانسانی؛ تدوین، اجرا، آثار، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
دیواندری، علی؛ نظری، محسن؛ رضوی، سیدمصطفی و امین، فرشته (1393)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی‌های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکترا، مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 2: 283 ـ 203.
معمارزاده طهران، غلام‌رضا و پیکرنگار، عبدالحسین (1395)، بررسی مشارکت و پایبندی کارکنان در تصمیم‌گیری سازمانی: یک مطالعه کمی درمورد مؤسسات آموزش عالی ایران، دومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دوره دوم.
ناصحی‌فر، وحید؛ آزرمجو، هانیه و تقوی‌فرد، محمدتقی (1394)، طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمان‌های ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، (2)7: 266 ـ 237.
 
Apostolos, Apostolou (2000). Employee Involvement. JANUARY  2000
Aryee S., Srinivas E.S., and Tan H. H. (2005). Rhythms of life: antecedents and outcomes of work–family balance in employed parents. Journal of Applied Psychology, 90, 132–46.
Babbie, E. (2002). The Basics of Social Research, 2nd edn. Southbank: Thomson Wadsworth.
Bamberger, P., & Fiegenbaim, A. (1996). The role of strategicreference points in explaining the nature and consequences ofhuman resource strategy. Academy of Management Review, Vol 21.926–958
Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy. Newbury Park, CA: Sage.publications.
Bozionelos, Nikos, (2004). The big five of personality and work involvement, Journal of Managerial Psychology, ISSN: 0268-3946, Publication date: 1 January, (385-407)
Bryson, A., J. Forth, and L. Stokes. (2014). Does Worker Wellbeing affect Workplace Performance? London: Department for Business, Innovation and Skills,
Cabrera, E. F. (2003). Strategic Human Resource Evaluation. Journal of Human Resource Planning, 26(1), 49.
Eriksson, T. (2012). Healthy personnel policies. International Journal of Manpower 33:3: 233–245.
Fiegenbaum, A.; Hart, S. &Schendel, D. (1996). Strategic reference point theory. Strategic Management Journal, 17, 219-235.
Gore, N. (2001), What‘s all this mobilizing about? Canadian HR Reporter, 14, 17-19.
Leo A. Goodman.(1961) Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32:148–170.
Heller, F., Pusic, E., Strauss, G. &Wilpert,B. (1998).Organisational participation: myth and reality. USA: Oxford University Press
Khadem, K. N. (2007). Aligning enterprise and information technology strategy: a study of the correlation between strategic alignment and adaptation of enterprise-wide strategy formulation processes. Unpublished Doctoral Dissertation, Capela University.
Lin, W.B. (2006). The exploration of employee involvement model, Expert Systems with Applications, 31:69-82.
Liu, Y., Combs, J. G., Ketchen Jr., D. J. & Ireland, R. D. (2007). The value of human resource management for organizational performance. Business Horizons, 50, 503–511.
Macnee, L. C., & McCabe, S. (2008). Understandingnursing research: Using research evidence-basedpractice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins
Mello, J. (2002). Strategic Human Resource Management. South western college publishing, OHIO.
Petri (2015) High involvement management and employee.well-being, IZA World of Labor, ISSN 2054-9571, Iss. 171,http://dx.doi.org/10.15185/izawol.171
Saks, A. M. (2006).Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology,7-21.
Schmidt R. C.; Yytinen, K. L.; Keil, M.; and P. Cule (2001). “Identifying Software Project Risks: AnInternational Delphi Study”, Journal of Management Information Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 5-36.
Siegel, S. and N. J. Castellan Jr. (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, 2nd Edition, NewYork: McGraw-Hill.