طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک در بخش دولتی ایران است. پژوهش ازنظر روش ترکیبی و به‌لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه­های پایبندسازی از دو روش گردآوری اطلاعات (مطالعه اسنادی ـ تکنیک دلفی) استفاده شد. جامعه آماری، مدیران منابع انسانی سازمان­های دولتی و خبرگان مدیریت هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند، 17نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته است که پایایی این ابزار (آلفای کرونباخ) با ضریب اطمینان 95 درصد برابر با 954/0 به‌دست آمده و بیانگر همسانی درونی بالای ابزار محقق‌ساخته است. همچنین روایی پرسشنامه به‌صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل یافته­ها و طراحی مدل از نرم‌افزارهای آماری 22SPSS و Smart PLS  استفاده شد. با اجرای تکنیک دلفی، 12 مؤلفه و 60 شاخص از مهم‌ترین مؤلفه­های پایبندسازی کارکنان شناسایی شد و درنهایت پس از به‌دست‌آوردن نقاط مرجع استراتژیک موقعیت هر نوع از شیوه­های پایبندسازی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Employee Adherence Model through Common Strategic Reference Points Theory

نویسندگان [English]

  • Abdul hosean Peikarnegar 1
  • Mir Ali Seyyed Naghavi 2
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3
  • Ali Mohtashami 4
1 Ph .D. Candidate, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Ph .D. Associate Professor of Department of Public Administration, Allameh TabaTaba'i University, Iran
3 Ph .D. Associate Professor of Department of PublicAdministration , Science and Research Branch Tehran, Islamic Azad University, Iran.
4 Ph. D., Associate Professor of Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design an employee adherence model using the theory of strategic reference points in the Iranian public sector. This is a combined research following descriptive-survey method for data collection. Two methods of data collection, documentary study and Delphi technique, are used to identify the components of employee adherence. Statistical population of this research includes human resource managers of governmental agencies and management experts, 17 of whom are selected as the sample according to purposeful snowball sampling method. Data collection tool is a researcher-made questionnaire whose reliability with a 95% confidence level is equal to 0.954 (Cronbach's alpha) indicating a high internal consistency of the researcher-made tool. The content validity of the questionnaire is also confirmed. SPSS22 and Smart PLS statistical software are used for data analysis and model designing. Using Delphi technique, the researchers arrived at 12 components and 60 indicators as the most important components of employee adherence. Finally, having obtained the strategic reference points, the researchers determined the position of each type of adherence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee adherence
  • the theory of strategic reference points؛ Delphi Technique

اسکافی، امیررضا (1384)، سازمان مبتنی‌بر نقاطمرجعاستراتژیک (بررسیاثرهماهنگیراهبردیعناصر سازمانیبرعملکردسازمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

اعرابی، سیدمحمد (1385)، جزوة کلاسی منتشرنشدة مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مقطع دکتری، مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.

اعرابی، سیدمحمد و مقدم، علی‌رضا (1386)، هماهنگ‌‍سازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی، علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8: 135 ـ 103.

الوانی، سیدمهدی؛ خلیلی شورینی، سهراب و معمارزاده طهران، غلام‌رضا (1386)، مدیریت دولتی نوین: نگرش راهبردی،سیر اندیشه‌ها، مفاهیم، نظریه‌ها، چاپ هشتم. تهران: انتشارات مروارید.

بازرگان هرندی، عباس (1387)، روش پژوهش آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت، 21(81): 36 ـ 19.

بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1384)، استراتژیمنابعانسانی؛ تدوین، اجرا، آثار، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

دیواندری، علی؛ نظری، محسن؛ رضوی، سیدمصطفی و امین، فرشته (1393)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی‌های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکترا، مدیریت صنعتی، دوره 6، شماره 2: 283 ـ 203.

معمارزاده طهران، غلام‌رضا و پیکرنگار، عبدالحسین (1395)، بررسی مشارکت و پایبندی کارکنان در تصمیم‌گیری سازمانی: یک مطالعه کمی درمورد مؤسسات آموزش عالی ایران، دومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دوره دوم.

ناصحی‌فر، وحید؛ آزرمجو، هانیه و تقوی‌فرد، محمدتقی (1394)، طراحی الگوی یکپارچه تغییرات در سازمان‌های ایرانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، (2)7: 266 ـ 237.

 

Apostolos, Apostolou (2000). Employee Involvement. JANUARY  2000

Aryee S., Srinivas E.S., and Tan H. H. (2005). Rhythms of life: antecedents and outcomes of work–family balance in employed parents. Journal of Applied Psychology, 90, 132–46.

Babbie, E. (2002). The Basics of Social Research, 2nd edn. Southbank: Thomson Wadsworth.

Bamberger, P., & Fiegenbaim, A. (1996). The role of strategicreference points in explaining the nature and consequences ofhuman resource strategy. Academy of Management Review, Vol 21.926–958

Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy. Newbury Park, CA: Sage.publications.

Bozionelos, Nikos, (2004). The big five of personality and work involvement, Journal of Managerial Psychology, ISSN: 0268-3946, Publication date: 1 January, (385-407)

Bryson, A., J. Forth, and L. Stokes. (2014). Does Worker Wellbeing affect Workplace Performance? London: Department for Business, Innovation and Skills,

Cabrera, E. F. (2003). Strategic Human Resource Evaluation. Journal of Human Resource Planning, 26(1), 49.

Eriksson, T. (2012). Healthy personnel policies. International Journal of Manpower 33:3: 233–245.

Eurofound (2009). Employee Involvement and Participation at Work: Recent Research and Policy Developments Revisited.

Fiegenbaum, A.; Hart, S. &Schendel, D. (1996). Strategic reference point theory. Strategic Management Journal, 17, 219-235.

Gore, N. (2001), What‘s all this mobilizing about? Canadian HR Reporter, 14, 17-19.

Leo A. Goodman.(1961) Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32:148–170.

Heller, F., Pusic, E., Strauss, G. &Wilpert,B. (1998).Organisational participation: myth and reality. USA: Oxford University Press

Khadem, K. N. (2007). Aligning enterprise and information technology strategy: a study of the correlation between strategic alignment and adaptation of enterprise-wide strategy formulation processes. Unpublished Doctoral Dissertation, Capela University.

Lin, W.B. (2006). The exploration of employee involvement model, Expert Systems with Applications, 31:69-82.

Liu, Y., Combs, J. G., Ketchen Jr., D. J. & Ireland, R. D. (2007). The value of human resource management for organizational performance. Business Horizons, 50, 503–511.

Macnee, L. C., & McCabe, S. (2008). Understandingnursing research: Using research evidence-basedpractice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins

Mello, J. (2002). Strategic Human Resource Management. South western college publishing, OHIO.

Petri (2015) High involvement management and employee.well-being, IZA World of Labor, ISSN 2054-9571, Iss. 171,http://dx.doi.org/10.15185/izawol.171

Saks, A. M. (2006).Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology,7-21.

Schmidt R. C.; Yytinen, K. L.; Keil, M.; and P. Cule (2001). “Identifying Software Project Risks: AnInternational Delphi Study”, Journal of Management Information Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 5-36.

Siegel, S. and N. J. Castellan Jr. (1988). Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, 2nd Edition, NewYork: McGraw-Hill.