طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران

3 استاد گروه فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران

4 دانشجو دکترا، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی و شناسایی مؤلفه‌های مهم سنجش خرد سازمانی در سازمانی‌های آموزشی در کشور یمن است. این تحقیق از نوع تحقیق کیفی و به روش دلفی بوده و به‌صورت مقطعی اجرا شده و از نوع هدف کاربردی و دارای ماهیت کیفی بوده است. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه خرد سازمانی، ابعاد و شاخص‌های سنجش خرد سازمانی به روش دلفی (23 خبره) شناسایی شدند و در گام بعد، با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی نوین تحت عنوان مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین ابعاد و شاخص‌های سنجش خرد سازمانی تعیین و به‌صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است و مدل نهایی طراحی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل سنجش خرد سازمانی دربرگیرنده یازده مؤلفه در پنج سطح قرار گرفته‌ است. در سطح اول، مؤلفه‌های تفکر راهبردی و ساختار سازمانی قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده تأثیرپذیری بالای این دو متغیر در سامانه مذکور می‌باشد و اهمیت بالای این دو شاخص را در این سامانه نمایان می‌سازد. همچنین در سطح دوم، مؤلفه‌های فضیلت واصول اخلاقی، یادگیری و آموزش و راهبردی و اهداف تأثیرگذاری مستقیم با سطح اول دارد. در سطح سوم، مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، رهبری و مدیریت منابع انسانی وجود دارد و در سطح چهارم، مؤلفه‌های همکاری و عمل‌گرایی وجود دارد و در پایین‌ترین سطح، نوآوری و خلاقیت، قرار گرفته است که تأثیر مستقیم با سطوح بالا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Organizational Wisdom Model

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeian 1
  • Navid Nezafati 2
  • ali Otarkhani 3
  • khalid almswary 4
1 Management and Accounting Faculity/ Shahid Beheshti University
2 Faculty of Management, Shahid Beheshti University of Tehran
3 Faculty of Management, Shahid Beheshti University of Tehran
4 Faculty of Management, Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

This study is aimed at designing and explaining the organizational wisdom model and identifying the important components of the measurement of organizational wisdom in educational organizations in Yemen. This is a qualitative applied research using Delphi method performed in different stages. First, the dimensions and indicators of measuring organizational wisdom were identified by reviewing the literature on organization wisdom through Delphi method (23 experts). In the next step, using a new analytic methodology called Interpretative Structural Modeling (ISM), the relationship between dimensions and the measurement of organizational wisdom were identified and were integrated into the model and the final model was designed. The results indicated that the model of the measurement of organizational wisdom contains eleven components at five levels. Elements of strategic thinking and organizational structure are present at the first level indicating high impact of these two variables in the system signifying the great importance of these two indicators in this system. In the second level, there are the components of virtue and ethics, learning and education, and strategic goals having direct relation with the first level. The components of decision making, leadership, and HR management occupy the third level. The fourth level is devoted to the components of cooperation and pragmatism. There are innovation and creativity, which have direct impact on high levels, at the lowest level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom
  • organizational wisdom
  • status que
  • measurement

دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و سالاری، علی‌محمد (1389)، آن سوی دانش و تجربه مدیریتی: تحلیلی بر ارکان شکل‌دهنده حکمت مدیریتی از نگاه مدیران ناجا، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 5: 30 ـ 51.

رجبی فرجاد، حاجیه (1395)، بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری، فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امامحسین)ع(سال هشتم، شماره 4 ، شماره پیاپی 25، پاییز 1395: 119 ـ 102.

شوقی، بهزاد؛ زمانی‌مقدم، افسانه و جعفری، پریوش (1396)، تأثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی باتوجه‌به نقش میانجی هوش هیجانی با رویکرد بهره‌وری، فصلنامهمدیریتبهره‌وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، سال یازدهم، شماره43، زمستان 1396: 75 ـ 105.

محمدی مقدم، یوسف؛ سلگی، زهرا و دادفر، آذین (1395)، اولویت‌بندی ابعاد ریسک منابع انسانی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامۀپژوهشهایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین)ع(سال هشتم، شماره 3 )شماره پیاپی 22)، زمستان 1395: 99 ـ 84.

مرادی، مرتضی؛ موسوی، محمد؛ سرلک، محمدعلی و عابسی، سعید (1392)، سنجش و ارزیابی خرد سازمانی و مدیریتی در سطوح مختلف سازمان‌های دولتی با نگرشی به ابعاد فلسفی، نشریه علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت سال هفتم، شماره ۳، پاییز 1392: 21 ـ 42.

یدالهی‌فارسی، جهانگیر و زهرا کلاتهایی (1391)، "جایگاه تجاری‌سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل‌های تجاری‌سازی در حوزه صنایع پیشرفته"، نشریه رشد فناوری 9، 33 (1391): 36 ـ 26.

منابع عربی

السماوی عبدالرقیب (2010)، تقویم نظام ضمان الجودة بجامعة تعز من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس "دراسةتحلیلیة". المؤتمر العلمی الرابع لجامعة عدن" جودة التعلیم العالی نحو تحقیق التنمیة المستدامة "عدن، الیمن: 48 ـ 69.

الشامی عبدالله  (2010)، تقییم اداء الجامعات الیمنیه فی ضوء مؤشرات ادارة الجوده الشامله (جامعة ذمار نموذجآ)، مرکز المنشاوی للدراسات والبحوث. القاهره، مصر: 20 ـ 35.

الهبوب أحمد (2012). الجامعة وثقافة التغییر، دراسة تحلیلیة نقدیة لواقع ثقافة التغییر فی الجامعات الیمنیة، دراسة مقدمة إلى: المؤتمر الدولی السابع عشر لجامعة فیلادلفیا، ثقافة التغییر: (الأبعاد الفکریة ـ العوامل ـ التمثلات) 6 ـ 8 تشرین الثانی/ نوفمبر 2012 عمان ـ الاردن: 89 ـ 102.

الوافی، عبد الکریم (2015)، إستراتیجیات إداء ظاهرة الصراعات التنظیمیة المؤثرة علی أداء الجامعات الیمنیة. رساله ماجستیر، جامعه السودان للعلوم و التکنولوجیا، السودان.

منابع انگلیسی

Aslı K, Seray B, Pınar A, (2014), “ Wisdom and management: a conceptual study on wisdom management”, Procedia - Social and Behavioral Sciences150 ( 2014 )  1199 – 1204 .10th  International Strategic Management Conference.

Bieger and Agosti (2005). Business models in the airline sector - evolution and perspectives. Strategic management in the aviation industry:41-46

Bierly, P. E., Kessler, E. H., and Christensen, E. W., (2000), “Organizational learning, knowledge and wisdom”, Journal of Organizational Change Management, 63  (1), 171- 160.

Burke, W. W. (2007). Aesthetics and wisdom in the practice of organization development. Handbook of organizational and managerial wisdom, 243-260.

Burkhart, T, et al.(2012), A comprehensive approach towards the structure description of business model. MEDES72Proceedings of the International Conference on Management  of Emergent DigitalPages 88-102 ,Addis Ababa, Ethiopia.

Chesbrough, H. and Rosenbloom, R. (2002). The role of business model incapturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technologyspin-off companies. Industrial and Corporate Change. 11(3):529-555.

De- Castro, M., Delgado- varde, G . Lopez-Saezm, and Navas- lopez., J.E. (2011). Toward an intellectual capital – based view of the firm origins and nature. Journal of business ethics, 98(4), 649-662

Gluck, J., Bluck, S., Baron, J., & McAdams, D. P. (2005). The wisdom of experience: Autobiographical narratives across adulthood. International Journal of Behavioral Development2005, 29 (3), 197–208

Ikujiro N, Robert C, Robin H, Vesa P, (2014), “Wisdom, management and  organization” Management Learning 2014, Vol. 45(4) 365  –376.

Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing yourbusiness model.Harvard business review. 86(12): 57-68.

Kramer, D. A. (1990). 13 Conceptualizing wisdom: the primacy of affect—cognition relations. Wisdom: Its nature, origins, and development, 279-296.

McKenna,  B.,  &  Rooney,  D.  (2005).  Wisdom  management:  tensions  between  theory  and practice.  Paper  presented  at  the  KMAP  2005  Knowledge  Management  in  Asia  Pacific Conference: Building a Knowledge Society, Victoria University of Wellington, New Zealand, 28-36.

Mele, Domenec, (2010), “Practical wisdom in managerial decision making”, Journal of Management Development,  29(7/8), 337-345.

Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A. and Geng, Y. (2013).An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supplychain management, Journal of Cleaner Production, 47(0): 283-297.

Morris, M., Schindehutte, M., and Allen, J. (2005). The entrepreneur's businessmodel: toward a unified perspective. Journal of Business Research. 58(6):726-735.

Muduli, K., Govindan, K., Barve, A., Kannan, D. and Geng, Y. (2013).Role of behavioural factorsin green supply chain managementimplementation in Indian mining industries. Resources, Conservation andRecycling, 76(0): 50-60.

ORTKARPUZ M & ALAGOZ A, (2017), " The Conceptual Review of Interaction between Corporate Wisdom and Corporate Entrepreneurship", Management Dynamics in the Knowledge Economy Vol.5 (2017) no.4, pp.533-558; DOI 10.25019/MDKE/5.4.05

Paulo A, Luísa M, e Barros O, (2014), “ Wisdom assessment: Portuguese adaptation of the Self-Assessed Wisdom Scale – SAWS – by Jefrey Webster”,  pág. 41-59 DOI: http://dx.doi.org/10.14195/1647-8606_57_1_3.

PauloP, Mario R, (2012), “ Measuring organizational wisdom applying an innovative model of analysis”,  Management Decision, Vol. 50 Iss: 8, pp.1465 – 1487.

Ravi, V. and Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics, Technological Forecasting and Social Change,72(8): 1011-1029.

Reynolds,  D.  J.  (2003).  A  study  of  U.  S.  chief  executive  officers  managerial  wisdom.  Adissertation  submitted  to  the  faculty  of  Argosy  University  for  the  doctor  of  business administration. Florida: Sarasota, Argosy University.

 Siadat S, Saeed R, Mohammad  A,  (2015), “ The Relationship between Organizational Wisdom and Knowledge Management, Competitive Intelligence and Business Intelligence”, International Journal of Human Resource Studies2015,  Vol.  5,  No.  2. 133-154.

Schwartz,  Barry,  (2011),  “Practical  wisdom  and  organizations”,  Research  in Organizational Behavior, 36, 73-93.

Shedlock, D. J. 1998. Wisdom: assessment, development, and correlates. Unpublished PhD, Cornell University, Ithaca. 

Smith, J., & Baltes, P. B. (1990). Wisdom-related knowledge: Age/cohort differences in response to life-planning problems. Developmental Psychology, 26(3), 494-509.

Soule, D.  (2012). Weaving wisdom  in  organizations: Discerning,  developing  and  engaging wisdom  individually  and  collectively.  Learning  Innovations  Laboratory(LILA).  Harvard Graduate School of Education.

Stevens,  K.  J.  (2000).  Wisdom  as  an  organizational  construct:  Reality  or  rhetoric?doctoral dissertation. Santa Barbara, CA.: The Fielding Institute.

Strom, M., & Ledoux, L. (2011). Arts of the wise leader. Leading With Wisdom(7), 95.

Wang, G., Wang, Y. and Zhao, T. (2008). Analysis of interactionsamong the barriers to energy saving in China, Energy Policy, 36(6): 1879-1889.

Watson, R. (1978).Interpretive structural modeling—A useful tool fortechnology, Technological Forecasting and Social Change, 11(2): 165-185.