طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیاردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت/مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش درصدد تبیین و طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی (زمینه‌ای کلاسیک) و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. باتوجه‌به کیفی‌بودن داده‌ها، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تفسیری- تحلیلی استفاده شده که جایگزین روش‌های آمار استنباطی و توصیفی در رویکرد کمی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدف‌مند و گلوله برفی بوده است. در این پژوهش، ابتدا نمونه‌های اولیه انتخاب شده و سپس مصاحبه‌های عمیق انجام گرفته است. تعداد شرکت‌کنندگان در مصاحبه، 13 نفر از مدیران و متخصصان رسانه و اساتید دانشگاهی بودند که پس از انجام چندین مصاحبه، مدل اولیة ناشی از کدگذاری‌ها و تحلیل‌ها، حاصل شده است. درادامه، پس از کدگذاری کلیه مصاحبه‌های انجام‌شده، مقوله‌های اصلی و زیرمقوله‌های مرتبط، شناسایی و الگوی مطلوب آموزش با 5 بعد که شامل: محیط، درون‌داد، فرایند، برون‌داد و پیامد بود، طراحی و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a System Model for Training and Developing Human Capital in Creative Industries

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi sharifi 1
  • MohammadReza Saeidabadi 2
  • Mehrdad Estiri 3
  • Asgary Hosseintabar 4
1 Assistant Prof., Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Management / Human Resources Management
4 kish International Campus, University of Tehran
چکیده [English]

This research aims at clarifying and designing a system for human capital training and development in the News Agency of the Islamic Republic of Iran. This is an applied research which follows qualitative approach and content analysis method. Due to the qualitative nature of the data, an interpretive-analytical method is used for data analysis, which substitutes inferential and descriptive statistics of quantitative approaches. Purposeful snowball sampling method is used for selecting the sample. Samples were selected first, and then deep interviews were carried on. 13 experts of media and university professors participated in the interviews. Having conducting several interviews, the researchers designed the initial model derived from coding and analysis. After coding all the interviews, the main categories and the related subcategories were identified and an appropriate model of training, including the following 5 dimensions, was designed: environment, input, process, output and outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Industries
  • training
  • need analysis
  • Seda va Sima News Agency
ابراهیمی قوام، صغری و خاقانی‌زاده، مرتضی (1387)، نقش انگیزش در یادگیری، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۳۸۷؛ دوره 1، شماره 1: 1 ـ 9.
افروزی، حسن (1395)، سرمایه انسانی،گرفته‌شده در تاریخ تیرماه 1397 از سایت:
برجعلی‌زاده، محمد؛ صادقی لواسانی‌نیا، نادر و محمدپور، سارا (1394)، بررسی نقش ساختار سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صدا و سیما، مطالعات منطقه‌ای،دوره 10 شماره 30 :71 ـ 84.
پایگاه فناوری فرهنگی (1395)، صنایع فرهنگی و خلاق؛ موتور پیشرفت برای آینده، گرفته‌شده در تاریخ تیرماه 1397 از سایت:                                                                    http://cultech.ir/post/11111-2
پورکریمی، جواد؛ قاضئی، ابوذر؛ مهدیون، روح‌اله و پوربرخورداری، امین (1389)، ارائه الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر، امداد و نجات، 1391، دوره 2، شماره 1: 56 ـ 70.
خادمی، ابوذر (1395)، ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر با بهره‌گیری از مدل تعالی سازمانی (EFQM)پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جزنی، نسرین (1387)، تدوین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.
جعفری‌‌نیا؛ شمس‌اله و ابطحی، سیدحسین (1388)، طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 4: 25 ـ 46.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد،اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم: 69 ـ 97.
ربیعی، علی و اسمعیلی، معصومه (1389)، اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 1388، فصلنامه انجمن ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 6، شماره 19: 11 ـ 28.
 رحیم‌پور لنگرودی، حامد (1397)،تجزیه‌وتحلیل و نیازسنجی آموزش مشاغل به روش DACUM، گرفته‌شده در تاریخ آذرماه 1397 از سایت:   https://isurvey.ir/25-internal/services-dacum.html
روشندل اربطانی، طاهر؛ سیدجوادین، سیدرضا و شریفی، سیدمهدی (1392)، توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایه شهرتی،پژوهش‌های ارتباطی، شماره 2: 43 ـ 69.
سیدجوادین، سیدرضا؛ مقیمی، سیدمحمد و سیدامیری، نادر (1394)، بازاریابی کارآفرینانة کسب وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظریة زمینه‌ای کلاسیک، مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 1: 101 ـ 125.
صبرکش، علی‌رضا؛ مزینانی، حبیب‌الله و نورمحمدی، هادی (1392)، آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره چهارم (پیاپی 24)، سال ششم.
طباطبایی، احمد (1388)، فنون راهبردی آموزش و توسعه منابع انسانی و چالشهای فراروی آن، کارآفرینان امیرکبیر، شماره 45: 17 ـ 20.
فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی (1387)، شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش‌های صنعتی، مطالعات برنامه درسی، دوره 3، شماره 8: 106 ـ 131. 
فرهنگی، علی‌اکبر؛ کروبی، مهدی و صادق‌وزیری، فراز (1394)، نظریة داده‌بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریة مرکز ثقلی هویت"برندتوریسمسلامتایران"، دوره 7، شماره 1: 145 ـ 162.
کرمی، مرتضی(1387)، تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمان‌ها، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران.
کیقبادی، مرضیه؛  فخرایی، مرضیه؛ علوی، سیده‌سارا و همکاران (1387)، ازصنایعفرهنگیتاصنایعخلاق مرورادبیاتموضوع،همراهبانگاهیبهوضعیتصنایعفرهنگیدر کشورهایپنجقارهجهان، گزارش پایانی گام اول پروژه تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم.
محمدی، مهدی (1395)، صنایع خلاق؛ تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، جذبه‌ بین‌المللی،گرفته‌شده در تاریخ تیرماه 1397 از آدرس سایت:               http://old.alef.ir/vdcgwn9wwak97u4.rpra.html?385733
میرسپاسی، ناصر (1377)،مدیریت منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.
Wong, C. (2005),The growth of the creative industries and implications on the business environment and cities.
https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/2554_WONG_CAROLINE_IM-09.PDF (Access date 1395).
DCMS Creative Industries Mapping Document (London: DCMS, 2001).
DCMS Creative Industries Mapping Document (London: DCMS, 1998).
Glasser, B. G. (1978), Theoritical sensitivity : Advances inthe methodology of grounded theory, Mill Valley : Sociology Press Ca.
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory: emergence vs. forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Glasser, B. G. and S. Anselm L. (1967), The discovery ofgrounded theory : Strategies for qualitative research, Aldine Chicago.
 https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/2554_WONG_CAROLINE_IM-09.PDF(Access date 2017).
http://rtda.ir(Access date 1396).
Panfilo, A. (2011). The Role of Creative Industries in National Innovation System : The Creative Clusters of Moscow. http://epub.lib.aalto.fi/pdf/wp/Aalto_W_BE_2011_001.pdf
Strauss, A. and J. Corbin (1990), Basics of qualitativeresearch: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park : Sage .