بررسی موانع موثر بر استقرار نظام جانشین‌پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، مازندران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی موانع مؤثر بر استقرار نظام جانشین‌پروری در ادارات مرکزی بانک ملی ایران است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان و مسئولین دوایر اداره‌های بانک ملی مرکزی ایران است که با استفاده از  روش نمونه‌گیری تصادفی ساده وجدول کرجسی مورگان 191نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش میدانی از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Expert Choice در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان دادکه موانع مؤثر در استقرار نظام جانشین‌پروری ساختاری، رفتاری، سازمانی و مدیریتی هستند و موانع ساختاری با وزن 418/0دارای بالاترین اولویت و پس از آن به‌ترتیب موانع رفتاری با وزن 330/0، موانع سازمانی با وزن  078/0 موانع مدیریتی با وزن 174/0در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Barriers Preventing the Establishment of Succession Systems

نویسندگان [English]

  • sedigheh tootian 1
  • asadolah mehrara 2
  • rozita kalantare 3
2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Mazandaran, Iran
3 M. A student at Islamic Azad University, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY Science and Research Brach Faculty of Management and Economics-Department of Governmental Management
چکیده [English]

This study is aimed at identifying the barriers preventing the establishment of the succession system in central offices of Bank Melli Iran. This applied research follows a descriptive survey method. The statistical population of this study includes all of the managers and experts of the central offices of Bank Melli from whom 191 individuals were selected as the sample using Krejcie & Morgan's table through simple random sampling. A researcher-made questionnaire was employed for data collection at the survey phase. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by the experts. SPSS and Expert Choice were employed for data analysis in the descriptive and inferential analysis phase. The results indicated that the influential barriers preventing the establishment of succession systems are structural, behavioral, organizational and managerial.  Structural barriers gained the highest priority of 0.418, followed by behavioral barriers (0.330), organizational barriers (0.078), and managerial barriers (0.174) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • establishment of succession system
  • structural barriers
  • organizational barriers
  • behavioral barriers
بخشنده، امید؛ احمدی بالادهی، مهدی؛ صادقی، سهیل و بابایی، عزت‌الله (1395)، پیاده‌سازی نظام جانشین‌پروری به‌عنوان کلید نجات سازمان‌های دولتی ایران، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
زیدآبادی، زهرا و نودهی، حسن (1394)، بررسی اهمیت مدیریت جانشین‌پروری، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
قاسمی، محمد؛ درخشانی، جلال و درخشانی، میثم (1392)، بررسی دشواری‌ها و چالش‌های استقرار برنامه جانشین‌پروری در نظام اداری ایران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز.
قربانی، مریم و علی‌زاده، مهدی (۱۳۹۵)، شناسایی موانع برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در صنعت بیمه (مورد مطالعاتی: بیمه پاسارگاد تهران)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی، مؤسسه نمودار توسعه داتیس.
قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و سبک‌رو، مهدی (1390)، کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9): 119 ـ 139.
گل‌وردی، مهدی؛ زارعی، حسن و جندقی، غلامرضا (1395)، شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 8، شماره 2: 183 ـ 208.
مهرآوری، علی و امامقلی‌زاده، سعید (۱۳۹۵)، شناسایی موانع و چالش‌های استقرار برنامه‌های جانشین‌پروری مطالعه موردی: ادارات مرکزی بانک سپه، همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، تهران.
میر، علی؛ بازگیر، محمدرضا؛ میر، زهره و نوروزی حافظی، معصومه (۱۳۹۵)، ارائه مدلی برای جانشین‌پروری در کسب‌وکارهای خانوادگی، اولین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز.
ناصحی‌فر، وحید؛ دهقانپور فراشاه، علی و سنجری، احمدرضا (1390)، ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه‌گیری گستردگی مدیریت جانشین‌پروری براساس طبقه‌بندی بهترین تجارب، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 3 (پیاپی 72): 191 ـ 209.
هادی‌زاده مقدم، اکرم و سلطانی، فرزانه (1390)، تبیین مؤلفه‌های پیاده‌سازی مدیریت جانشین‌پروری در سازمان (مطالعه موردی: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه مستقر در تهران)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 10: 39 ـ 82.
Byham, W. D., & Nelson, G. D. (1999). Rx succession planning. Developing the next generation of leaders. In Health Forum Journal (Vol. 42, No. 6, pp. 19-24).
Chlebikova, D., Misankova, M., & Kramarova, K. (2015). Planning of personal development and succession. Procedia Economics and Finance, 26 (2), 249-253.
Garman, A. N., & Tyler, J. L. (2004). Strategic planning: what kind of CEO will your hospital need next? A model for succession planning. Trustee: the journal for hospital governing boards, 57(9), 38-40.
Groves, K. S. (2007). Integrating leadership development and succession planning best practices. Journal of management development, 26(3), 239-260.
Heinen, J. S., & O'Neill, C. (2004). Managing talent to maximize performance. Employment Relations Today,31(2), 67-82.
Ibarra, P. (2005). Succession planning. Public Management, 87(1), 18-24.
Mandi, A. R. (2008). A case study exploring succession planning: Supported by a quantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain. The George Washington University.
Pecotich, A., Tshung, H. C., & Carroll, B. (1998). The effects of management succession in retail service banking. Journal of Retailing and Consumer Services,5(4), 199-208.
Rothwell, W. (2010). Effective succession planning: Ensuring leadership continuity and building talent from within. Amacom.
Rothwell, W. J. (2002). Putting success into your succession planning. Journal of Business Strategy,23(3), 32-37.
Schepker, D. J., Kim, Y., Patel, P. C., Thatcher, S. M., & Campion, M. C. (2017). CEO succession, strategic change, and post-succession performance: A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 28(6), 701-720.
Seaman, C., Welsh, R., & Bent, R. (2013). Succession planning in minority ethnic family enterprises. International Journal of Entrepreneurship and Small Business,20(4), 402-419.
Varhegyi, M. M., & Jepsen, D. M. (2017). Director succession planning in not‐for‐profit boards. Asia Pacific Journal of Human Resources,55(1), 106-126.
Walker, J. W. (1998). Perspectives: Do we need successon planning anymore?. People and Strategy, 21(3), 9.