طراحی الگوی توسعه راهبرد‌های منابع‌انسانی مبتنی‌بر مدیریت ریسک‌های منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت

2 دانشیار مدیریت اموزش دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت

3 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت

چکیده

اخیراً مدیریت ریسک منابع انسانی به‌عنوان ضامنی معتبر برای رشد مداوم شرکت‌ها و منبع حیاتی موفقیت، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سئوال اصلی پژوهش این است که فرایند «طراحی راهبردهای منابع انسانی با محوریت ریسک‌های منابع انسانی» و تقدم و تأخر مراحل آن چگونه است؟ این مقاله به‌دنبال مدلی است که از شناسایی و مدیریت ریسک‌های منابع انسانی برای توسعه راهبرد‌های ‌منابع انسانی بهره بگیرد. بدین‌منظور از روش تحلیل ‌مضمون برای استخراج مؤلفه‌های مدل و برای سطح‌بندی و روشن‌شدن تقدم ‌و ‌تأخرهای این مؤلفه‌ها، از روش الگوسازی ساختاری‌ ـ ‌تفسیری استفاده شد، به‌طوری‌که در ‌حد کفایت با مطالعه مدل‌ها و مطالعات قبلی مرتبط با موضوع، داده‌ها جمع‌آوری و تعداد 199 مفهوم اولیه کدگذاری شد. پس از تحلیل، 26 مضمون فرعی، 12 مضمون اصلی و 15 نوع رابطه فرایندی بین مضامین، شناسایی و مدل مفهومی اولیه ترسیم شد. درادامه، مؤلفه‌های مدل به‌کمک روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و بهره‌گیری از نظرات 12 نفر از خبرگان دانشگاهی، اعتباریابی و سطح‌بندی شد. یافته‌ها ضمن اعتباربخشی به تمامی مؤلفه‌ها، ارتباط بین آنها را در 8 سطح  نشان داد که درنهایت با تحلیل و جمع‌بندی ارتباط فرایندی بین مؤلفه ها، مدل نهایی ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Human Resource Strategies Based on Human Resource Risk Management

نویسندگان [English]

  • ali andayesh 1
  • bijan abdollahi 2
  • SAEED Jafarinia 3
  • akbar hasanpour 3
1 Ph.D. student of HR management at Kharazmi University
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Faculty of Management, Kharazmi University
چکیده [English]

The issue of risk management is now regarded as a new approach to the managerial sciences including strategic management, and is developing more. Moreover, HRM is considered by the researchers as a valid guarantee for the consistent development of companies and as a vital source of success. The main question of the research contains the process of designing human resources strategies based on human resource risks, and the priorities of its stages. This research is investigating how to use the model of the identifying and managing human resource risks for developing human resource strategies. Hence, the researchers employed theme analysis method for identifying the components of the model. An interpretive structural modeling method was used for ranking and clarifying these components. By reviewing the models and previous related studies, adequate data was collected including 199 initial concepts which were coded. Having analyzed the data, we came up with 26 peripheral themes, 12 main themes and 15 procedural relationships between the themes, which were used to design the early conceptual model. Then, the components of the model were validated and ranked by interpretive structural modeling and the views of 12 university scholars. While validating all the components, the findings demonstrated their relationship in 8 levels, and eventually the final model was designed by analyzing and summing up the procedural relation between the components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource strategy؛ human resource risk management
  • risk-based programming

ابراهیمی، الهام  و  قلی‌پور، آرین (1395)، گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی بر اساس نقاط  مرجع راهبردی: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 2.

ابراهیمی الهام، قلی‌پور آرین، مقیمی سیدمحمد و قالیباف اصل، حسن (1394)، طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی:  کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره 2: 1 ـ 24.

اعرابی، سیدمحمد و  مقدم، علی‌رضا (1386)، هماهنگ‌کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8: 103 ـ 135.

بابایی، محمدعلی و وزیرزنجانی، حمیدرضا (1385)، مدیریت ریسک، رویکردی نوین  برای ارتقای  اثربخشی سازمان‌ها، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 170.

بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1389)، راهبرد منابع انسانی، تدوین، اجرا، آثار، چاپ سوم، ترجمه علی پارسائیان  و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

بی‌بی حبیب لی، بایرام و رجبی، الهام (1393)، فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی، سومین همایش علوم مدیریت نوین، تهران.

حسینی شکیب، مهرداد و بهفر، فرشید (1394)، بررسی میزان همسویی راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای کلان شرکت: مطالعه موردی شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال ششم. شماره 23: 215.

خلیلی شورینی، سهراب و جبارزاده پرنق، اصغر (1395)، بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،سال هشتم. شماره 1: 54 ـ 31.

سیدی، میرعلی، پورصادق، ناصر و اکبرپور، سولماز (1391)، سنجش هم‌راستایی استراتژیک در سازمان‌های ایرانی، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال اول. شماره 1.

شهلائی، ناصر (1394)، تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش ایران، فصلنامه راهبردی دفاعی، سال سیزدهم، شماره 52.

غلام زاده، داریوش و  جلالی، سونیا (1391)، تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک: مطالعه موردی: شرکت رنگین پروفیل کویر، نشریه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 10: 137 ـ 152.

قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1394)، مدیریت ریسک منابع انسانی، تهران: نشر کتاب مهربان.

محقر، علی؛ عرب، علی‌رضا و حسینی دهشیری، سیدجلال الدین (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های منابع انسانی مبتنی‌بر روش دیمتل فازی، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، 1395، تهران.

میراسعدی، شیرین (1390)، نقش مدیریت ریسک در بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سومین همایش تخصصی مهندسی صنایع.

نورعلی‌زاده  حمیدرضا؛ رحمتیان،  محمدحسین و  ماجدی، زهرا  (1392)، نقش منابع انسانی در مدیریت ریسک سازمان، نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.

هانگر، دیوید و توماس، ویلن (1391)، اصول مدیریت استراتژیک، ترجمه عباس خورشیدی، اسلامشهر، دانشگاه آزاد.

Bamberger P., Fiegenbaum A. (1996) "The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy", Academy of Management Review, Vol. 21, pp: 926-958.

Boxall, P.F. and Purcell, J. 2003. Strategy and Human Resource Management. New York: Palgrave Macmillan.

COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Retrieved May 01, 2015, from http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf

Dyah Kusumastuti (2011). Aligning Human Resource and Business Strategy. International Seminar on Business and Management Improving Business Competitiveness Through Integrated System Bandung, April 27 – 28, 2011 De La Salle Lipa A-48

Dyah Kusumastuti .2011.Aligning Human Resource and Business Strategy. International Seminar on Business and Management Improving Business Competitiveness Through Integrated System Bandung, April 27 – 28, 2011

Elahi, E. 2013, "Risk management: the next source of competitive advantage", Foresight, vol. 15, no. 2, pp. 117-131

Ernst & Young. (2013). Navigating Today’s Complex Business Risks- Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2013. London: EY.

Ernst and Young. (2008). Global Human Resources risk: from the danger zone to the value zone. London: EY.

Flouris and Yilamaz, (2010). The Risk Management Framework to Strategic Human Resource Management, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 36.

Holbeche , Linda .,” Aligning HR and business strategy” Title 658.3 ,ISBN 0 7506 5362 0 Butterworth Heinermann

ISO. (2009). ISO 3100 international standard: risk management- principles and guidelines. Geneva: International Standard Organization.

John P.Righeimer., “Aligning Human Resource & Strategic Plan , Maverick Energy , PH : 815- 498-3855.

Karen Becker, Michelle smidt. (2015). A risk perspective on human resource management: a review and directions for future research. Human resource review. Science direct. Humres-00528

Kupi, E., Ilomäki, S.-K., Talja, H., Lönnqvist, A. & Sillanpää, V. (2008). Risk Management of Intangible Assets – Risks and Risk Management Practices in Companies. Finland: VTT Working.

Meyer, M., Roodt, G. & Robbins, M. 2011, "Human resources risk management: Governing people risks for improved performance", SouthAfrican Journal of Human ResourceManagement,vol. 9, no.1, pp. 310-321.

Seyyedjavadin, seyyed reza, hossein zadehtmashallah. (2009). HR strategy and its aligning with organizational strategy and human capabilities. Iranian journal of management studies. Vol2. No.2. june 2009. Pp: 5-29

Shiny P. Kumar ,(2010).Risk Management in HR, Retrieved from www.articlebase.com, November 17, 2010

Stevens, J. (2006). Managing Risk: The HR Contribution. London: Routledge

Strack et al., (2008),Aligning Business and HR Strategy, published by Elsevier Ltd,

Waweru Beauttah, Kellen Kiambati (2015). Integrating human resource management with organizational strategies. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management Volume 15 Issue 7 Version 1.0  Year 2015

Yuanzhe,L . Yanumei,X. Yuning,J. (2013). Research on Human Resource Management Risks of SMES. 2nd international conference on science and social Research (ICSSR 2013).