رویکردی نوین در طراحی الگوی چند سطحی شکوفایی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان

3 استادگروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر درپی طراحی الگویی برای تبیین شکوفایی منابع انسانی میان اعضای هیئت‌علمی است. در این پژوهش، مفهوم شکوفایی(تجربه هم‌زمان سرزندگی و یادگیری) به سطوح فردی، گروهی و سازمانی تفکیک شده و تلاش گردید تا برای اولین‌بار پیشایندهای شکوفایی در هر سطح نیز به تفکیک مشخص شود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای است و در آن از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل  اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بوده است. داده‌‍ها به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل تم استفاده شده است. سپس، از فن دلفی برای برآورد شاخص‌های ناشناخته و تعیین توافق صاحب‌نظران استفاده شده است. در ادامه شاخص‌‌های روایی محتوا محاسبه شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که پیشایندهای شکوفایی فردی منابع انسانی شامل منابع وظیفه‌ای و منابع توسعه‌ای با نقش میانجی منابع شخصی، پیشایندهای شکوفایی گروهی شامل منابع اجتماعی و منابع تیمی با نقش میانجی رفتارهای کاری عاملی و پیشایندهای شکوفایی سازمانی شامل منابع فرهنگی با نقش میانجی منابع سازمانی بوده است. منابع اجتماعی و منابع تیمی ازمنظر مصاحبه‌شوندگان از پیشایندهای شکوفایی فردی، گروهی و سازمانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Multilevel Modeling of Human Resource Flourishing

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Isfahani 1
  • Nasrin nekooee 2
  • Mehdi Abzary 3
  • hadi teymoori 4
1 Faculty of Administrative and Economics university of Isfahan
2 Faculty of Administrative and Economics university of Isfahan
3 Management department. Faculty of administrative and Economics. university of Isfahan
چکیده [English]

The present research is intended to design a model for human resources flourishing of faculty members. In this research, the concept of flourishing (simultaneous experience of freshness and learning) was classified into three individual, group, and organizational levels. For the first time we attempted to distinguish flourishing at different levels. This is an applied developmental research using qualitative research method. The statistical population includes faculty members of public universities in Isfahan. The data was collected by semi-structured interviews and thematic analysis is used for data analysis. Delphi's method is used to estimate unknown indices and to reach at experts’ consensus. Then content validity indices are calculated. The results indicated that the prerequisites of flourishing of human resource contained task resources including developmental resources along with the mediating role of personal resources, the prerequisites of group flourishing includes social and team resources along with the mediating role of functional behavior, and organizational flourishing includes cultural resources along with the mediating role of organizational resources. Social and team resources contain the individual, group and organizational flourishing of human resource from the viewpoint of the interviewees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual flourishing of human resources
  • group flourishing of human resources
  • organizational flourishing of human resource
  • agent work behaviors and job requirements

ایمانی، حسین؛ قلی‌پور، آرین و سیدجوادین، سیدرضا (1393)، بررسی تأثیر مدل ویژگی‌های شغلی بر کامیابی در کا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت دولتی، سال ششم، شماره 3: 101 ـ 89.

ایمانی، حسین؛  قلی‌پور، آرین و  سیدجوادین، سیدرضا (1395)، بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی کارکنان، مدیریتفرهنگسازمانی، دوره 14، شماره 3: 847 ـ 829.

جوادیان، یحیی؛ میری، سیدمحمد؛ علیزاده، رضا و کریمی، پگاه (1382)، نظرات دانشجویان از نحوه تدریس نظری در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، شماره 2: 61 ـ 56.

کاظمی، مهدی؛ عسکری، حسین و آقابیکزاده، شاهو (1392)، بررسی نقش شکوفایی شغلی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، سال هفتم، شماره 4: 102 ـ 87.

مساح، هاجر؛ عریضی سامانی، سیدحمیدرضا و کلانتری، مهرداد (1396)، نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدریس، رضایت شغلی و احساس تعلق شغلی: ارائه الگوی خودگردان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 9، شماره 30: 72 ـ 48.

Abid, Ghulam, Binish Khan, and Michelle Chia-Wei Hong. 2016. “Thriving at Work: How Fairness Perception Matters for Employee’s Thriving and Job Satisfaction.” Academy of Management Proceedings2016(1): 11948.

Albrecht, Simon L et al. 2015. “Employee Engagement, Human Resource Management Practices and Competitive Advantage.” Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance2(1): 7–35.

Bandura, Albert. 1989. “Social Cognitive Theory.” In Annals of Child Development, , 1–60.

Button, Scott B, John E Mathieu, and Dennis M Zajac. 1996. “Goal Orientation in Organizational Research: A Conceptual and Empirical Foundation.” Organizational Behavior and Human Decision Processes67(1): 26–48.

Carmeli, Abraham, and Gretchen M Spreitzer. 2009. “Trust, Connectivity, and Thriving: Implications for Innovative Behaviors at Work.” Journal of Creative Behavior 43(3): 169–91.

Chughtai, Aamir Ali, and Finian Buckley. 2013. “Exploring the Impact of Trust on Research Scientists’ Work Engagement: Evidence from Irish Science Research Centres.” Personnel Review 42(4): 396–421.

Clark, Camellia P et al. 2006. “Does Amygdalar Perfusion Correlate with Antidepressant Response to Partial Sleep Deprivation in Major Depression?” Psychiatry Research: Neuroimaging 146(1): 43–51.

Creswell, John W., and Dana L. Miller. 2000. “Determining Validity in Qualitative Inquiry.” ‍39(3): 124–30.

Dalkey, Norman, and Olaf Helmer. 1963. “An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts.” Management science9(3): 458–67.

Davenport, Lauren J. et al. 2016. “How Can Organisations Help Employees Thrive? The Development of Guidelines for Promoting Positive Mental Health at Work.” International Journal of Workplace Health Management 9(4): 411–427.

Demerouti, Evangelia, and Arnold B Bakker. 2011. “The Job Demands-Resources Model: Challenges for Future Research.” SA Journal of Industrial Psychology 37(2): 1–9.

Fisher, Cynthia D. 2010. “Happiness at Work.” International Journal of Management Reviews 12(4): 384–412.

Geiger, Lora. 2013. “Leading towards Well-Being: Exploring Organizational Climate, Leadership and Individual Factors That Relate to Thriving at Work.” ProQuest Dissertations Publishing.

Grayson, Adam Robert. 2016. “The Relationship between Supervisor-Employee Trust, Supervisor-Employee Coaching, and Workplace Thriving: A Quantitative Correlational Study.” The University of the Rockies.

Javidan, Lida, Abdollah Aliesmaili, and Ali Asghare Shojaee. 2017. “Explaining Competency Model of Teacher.” Iranian journal of educational sociology 1(6): 71–81.

Jiang, Zhou. 2017. “Proactive Personality and Career Adaptability: The Role of Thriving at Work.” Journal of Vocational Behavior 98: 85–97.

Keyes, Corey L M, and Joseph G Grzywacz. 2005. “Health as a Complete State: The Added Value in Work Performance and Healthcare Costs.” Journal of Occupational and Environmental Medicine 47(5): 523–32.

Leopold, Ronald. 2016. “How to Help Your Senior Employees Thrive in the Workplace.” Strategic HR Review 15(6): 275–77.

Levene, Ronald. 2015. “Positive Psychology At Work: Psychological Capital and Thriving as Pathways to Employee Engagement.” Master of Applied Positive Psychology (MAPP) Capstone Projects.

Li, Mingze, Wenxing Liu, Yi Han, and Pengcheng Zhang. 2016. “Linking Empowering Leadership and Change-Oriented Organizational Citizenship Behavior.” Journal of Organizational Change Management 29(5): 732–50.

Maslow, A. H. 1943. “A Theory of Human Motivation.” Psychological Review 50(4): 370–96.

Mitchell T. R., & Daniels, D. 2003. “Motivation. In W. Borman, D. Ilgen, & R. Klimoski (Eds).” In Handbook of Psychology, New York: Wiley, 225–254.

Niessen, Cornelia, Sabine Sonnentag, and Friederike Sach. 2012. “Thriving at Work-A Diary Study.” Journal of Organizational Behavior33(4): 468–87.

Paterson, Ted A., Fred Luthans, and Wonho Jeung. 2014. “Thriving at Work: Impact of Psychological Capital and Supervisor Support.” Journal of Organizational Behavior 35(3): 434–46.

Porath, Christine, Gretchen Spreitzer, Cristina Gibson, and Flannery G. Garnett. 2012. “Thriving at Work: Toward Its Measurement, Construct Validation, and Theoretical Refinement.” Journal of Organizational Behavior 33(2): 250–75.

Preacher, Kristopher J., and Andrew F. Hayes. 2004. “SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models.” Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 36(4): 717–31.

Roberts, Laura Morgan et al. 2005. “Composing The Reflected Best-Self Portrait: Building Pathways For Becoming Extraordinary In Work Organizations.” Academy of Management Review30(4): 712–36.

Saks, Alan M. 2006. “Antecedents and Consequences of Employee Engagement.” Journal of Managerial Psychology 21(7): 600–619.

Spreitzer, Gretchen et al. 2005. “A Socially Embedded Model of Thriving at Work.” Organization Science 16(5): 537–49.

Spreitzer, Gretchen M, and Kathleen M Sutcliffe. 2007. “Thriving in Organizations.” Positive Organizational Behavior: 74–85.

Spreitzer, Gretchen, and Christine Porath. 2012. “Creating Sustainable Performance.” Harvard Business Review 90(1): 92–99.

Su, Rong, Louis Tay, and Ed Diener. 2014. “The Development and Validation of the Comprehensive Inventory of Thriving (CIT) and the Brief Inventory of Thriving (BIT).” Applied Psychology: Health and Well-Being 6(3): 251–79.

Sutcliffe, Kathleen M, and Timothy J Vogus. 2003. “Organizing for Resilience.” Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline 94: 110.

Taris, Toon W, and Wilmar Schaufeli. 2015. “Individual Well-Being and Performance at Work: A Conceptual and Theoretical Overview.” In ed. Riccardo Peccei Marc van Veldhoven. Taylor and Francis Group, 15–34.

Tedeschi, Richard G, and Lawrence G Calhoun. 2004. “‘ Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence.’” Psychological Inquiry15(1): 1–18.