بررسی رابطه‌ی متغیرهای سازمانی درک‌شده‌ی منابع انسانی با روابط پارانویید سازمانی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک‌شده در ایجاد فضای بدبینی با توجه به الگوهای مکانی کار در منطقه‌ی 2 عملیات انتقال گاز به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی، حمایت سازمانی درک‌شده و سازمان پارانویید، بین کارکنان روزکار و اقماری تفاوتی وجود ندارد؛ اما همبستگی معناداری بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک‌شده با سازمان پارانویید در کل نمونه وجود دارد. هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که حمایت سازمانی درک‌شده و زیرمقیاس عدالت رویه‌ای توان پیش‌بینی معنادار فضای بدبینانه را در سازمان دارند و 38درصد از واریانس این سازه را تبیین می‌نمایند. بنابراین، با افزایش ادراک عدالت و حمایت در کارکنان، می‌توان به کاهش فضای بدبینی در سازمان و کمینه‌کردن نشانه‌های سازمان پارانویید پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of relation of organizational justice and perceived organizational support with paranoid organization considering work location patterns

چکیده [English]

This study examined the role of perceived organizational support and organizational justice in paranoid climate by considering of work location patterns among district 2 of gas transition operation station personnel. According to this aim, 50 expatriate personnel and 50 daytime (normal schedule) personnel were selected via stratified randomized sampling method among four stations. Data was analyzed by using stepwise regression analysis, independent T-test and Pearson correlation. The results revealed that there is no difference between daytime and expatriate among organizational justice, perceived organizational support and paranoid organization; but there is a significant correlation between organizational justice, perceived organizational support and paranoid organization in total sample. Stepwise regression showed justice and support among employee.that perceived organizational support and procedural justice can predict organization’s paranoid climate significantly and explain 38 percent of this construct. Accordingly paranoid climate and symptoms of paranoid organization can be significantly reduced by increasing perception of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paranoid Organization
  • Organizational Justice
  • Perceived Organizational Support
  • Work Place Patterns