تأثیر رابطه‌‌بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پارتی‌بازی در سازمان و عملکرد مدیریت منابع انسانی انجام شده است. بدین‌منظور، رابطه‌ی بین پنج متغیر: پارتی‌بازی، مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی، تمایل به ترک خدمت و بیان کلمات شفاهی منفی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این متغیرها، 10 فرضیه تدوین شد که به بررسی زوجی رابطه‌ی بین این متغیرها می‌پردازد. جامعه‌ی آماری تحقیق تمام کارکنان یکی از شرکت‌های صنایع کاشی کشور است که تعداد نمونه‌ی آماری تحقیق نیز با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه‌ی محدود و واریانس نامعلوم تعیین شد. خلاصه‌ی نتایج به‌دست‌آمده از این‌قرار است: پارتی‌بازی اثر منفی معناداری بر اقدامات مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی می‌گذارد. مدیریت منابع انسانی روی رضایت شغلی اثر مثبت و روی بیان کلمات منفی درباره‌ی سازمان، اثر منفی می‌گذارد. رضایت شغلی اثر منفی معنا‌داری روی تمایل به ترک خدمت کارکنان و بیان کلمات منفی اعمال می‌کند و درنهایت مشخص شد، افرادی که قصد ترک خدمت داشته باشند در مورد سازمان بدگویی می‌کنند. با توجه به این نتایج واضح است که پارتی‌بازی یک پدیده‌ی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است که بر روی کارمندان اثر منفی دارد و بیش از این‌که به نفع سازمان باشد، تأمین منافع اعضای یک خانواده یا دوستان نزدیک را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nepotism on organization members’ behavior and approach

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the potential effects of nepotism on human resource management (HRM) practices. For this purpose, the relationship between variables such as; human resource management (HRM), job satisfaction (JS), quitting intention (QI) and negative word of mouth (NWM), were studied. According to these variables, 10 hypotheses were developed to examine the relationship between these variables mutually. Questionnaires were distributed between Tile industry employees. In order to test the hypothesis, LISREL software and Path Analysis Model (PAM) were used. The findings show that nepotism has a significant negative effect on HRM and job satisfaction; HRM has a significant positive effect on job satisfaction and negative effect on negative word of mouth. Job satisfaction has a meaningful negative effect on quitting intention and negative word of mouth. Findings also indicate that relationship between quitting intention and negative word of mouth is positive. This study reveals that nepotism is an unprofessional phenomenon that provides benefits merely to the family members or close friends. Therefore, nepotism paralyzes human resource practices and affects the level of satisfaction among employees. Employees may think of quitting their jobs or using negative word of mouth if their job satisfaction level is not enhanced. The study also showed that job satisfaction is the key to organizational success and high levels of job satisfaction that leads to loyalty and commitment of employees to do the job better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nepotism
  • negative word of mouth
  • human resource management
  • job satisfaction and quitting intention