طراحی الگوی مفهومی مدیریت عملکرد و تدوین راهبرد با بهره‌گیری از BSCو EFQM

چکیده

به‌منظور پیشرفت علمی، تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل دانشگاه مورد مطالعه به یک دانشگاه راهبردمحور، استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم‌انداز ضرورت می‌یابد که یکی از الزامات آن استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد می‌باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که با تلفیق مدل‌های ارزیابی متوازن(BSC) و تعالی سازمانی(EFQM) می‌توان چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. در این مقاله، پس از بررسی مفاهیم نظری و مقایسه‌ی مدل‌های یادشده، نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارایه‌ی مدل مفهومی مدیریت عملکرد پرداخته که نتایج مفیدی در بر داشته است. برای شناسایی اهداف راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم‌انداز تعیین‌شده، از دو ایزار مصاحبه و پرسش‌نامه‌ی استفاده شد. سپس برای تعیین روابط علّی اهداف، از ماتریس QFD استفاده شد. درپایان، به‌منظور هم‌راستاسازی این دو مدل و تحقق دو عامل اثربخشی و کارآیی، ماتریسQFD  مورد استفاده قرارگرفت که تلفیق دو مدل، باعث بهبود مستمر و افزایش بهروری در دانشگاه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Conceptual Model of Performance Management and Strategy Planning Using BSC and EFQM (Case Study)

چکیده [English]

Educational organizations as fundamental institutions have a vital role in preparing stable development. Thus, for scientific advancement, improvement and making of the under study university to a Strategy-focused university we need to hire the Organizational Performance Management and support the vision. In fact, using Performance Evaluation Models is obligatory. The investigations show that combination of BSC and EFQM models can prepare a suitable framework for Performance Valuation. In this paper after Literature Review, two models were compared and their strength and weakness points are explored. Then, the conceptual model of Performance is presented. For defining strategic objects with Balanced Scorecard perspective and commensurate with defined view, two justifiability and perpetuity questionnaires were hired. In order to determine relationships between the objects causes and effects the QFD matrix was used. In this way, under supervise of specialists the strategic map of studied university was drawn. Finally, in order to parallelize these two models and identify the efficiency elements QFD matrix was used by combining the two models causing a productivity increase in the studied university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Strategy Maps
  • The EFQM Excellence Model
  • higher education institutions