شناسایی و مقایسه ویژگی‌های مورد انتظار مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور

چکیده

تغییر ماهیت سازمان‌های وظیفه‌محور به پروژه‌محور تحت تأثیر دگرگونی‌های مداوم در محصولات و فرایندها از یک‌سو و تفاوت ماهیت پروژها و شیوه‌ی مدیریت بر آن‌ها در سازمان‌های خصوصی و دولتی از سوی دیگر، مدیریت منابع انسانی را در پروژه‌ها تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله، با استفاده از نظرات کارشناسان[1]، ویژگی‌های مدیریت منابع انسانی در پروژه‌ها در فرایندهای انتخاب، تخصیص، انجام فعالیت‌ها در حین پروژه، رهاسازی از پروژه و رهایی از سازمان را در دو بخش دولتی و خصوصی در ایران مورد بررسی قرار داده و ویژگی‌های شناسایی‌شده، با استفاده از آزمون فرض آماری دوطرفه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج، نشان می‌دهد که ویژگی‌های شناسایی‌شده دارای تفاوت‌هایی در هر یک از این بخش‌ها هستند. برخی از این تفاوت‌ها عبارتند از: توانایی استفاده از مدیران و کارکنان شایسته، انتصاب و تخصیص بر اساس روابط، وجود نیروهای مازاد، ارزیابی عملکرد بر مبنای رویه‌های رسمی و آموزش وسیع‌تر در پروژه‌های بخش دولتی. فشار کاری بیش‌تر و ارتباط مستقیم میزان دستمزد با انجام فعالیت‌ها در پروژه‌های بخش خصوصی، بی‌توجهی به جانشین‌پروری، نگرانی کارکنان پروژه‌های بخش خصوصی از وضعیت آینده و درنهایت، بی‌توجهی به موضوع نهادینه‌کردن دانش در سازمان و رابطه‌ی طولانی‌مدت بین سازمان و کارکنان در پروژه‌های بخش دولتی.[1]. Delphi

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Comparison of the Essential Characteristics of Human Resource Management in the Project Oriented Organizations

چکیده [English]

 
Human Resource Management (HRM) is affected by continuous change in products and processes, which transform operation oriented organizations to project oriented organizations, and by the differences between the nature of the projects as well as the executed managerial methods in public and private sectors. In this paper, by using Delphi qualitative method, HRM characteristics on projects in the processes such as selection, assignment, employment on projects, conducted practices, and release from the project or organization were investigated in the projects executed in both of the public and the private sectors in Iran. The identified characteristics were compared by implementing two sided statistical hypothesis test. Findings indicate that the identified characteristics have some differences. Some of these differences include: capability to absorb more competent project managers and project team members due to better payment in private sector; nepotism and undefined system to employment in selection in both parts; assignment to project based on past acquaintance and cronyism and in gregarious form; idle personnel; performance appraisal based on formal procedures and attention to training in public sectors’ projects; overload work and direct correlation between payment and performance in private sectors projects in employment on project; poor succession planning in both sectors and personnel anxiety about future in private sectors on project release; and finally  no attention to establish a foothold for knowledge in both sectors  and long term relationship between personnel and organization in public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Project Oriented Organizations
  • Public Sector
  • Private sector
  • Project Management