طراحی، تبیین و اجرای الگوی ارزیابی عملکرد مدیران با رو گرایی 3_E_Q یکرد تعالی‌

چکیده

امروزه، دست‌یابی به بهبود مستمر و سرآمدی در همه‌ی ابعاد سازمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ در این راستا، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت سازمان‌ها را در جهت حرکت به‌سمت سرآمدی کمک می‌نماید. هدف این مقاله ایجاد مدلی یک‌پارچه از بازخورد 360 درجه و الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با به‌کارگیری تکنیک بسط عملکرد کیفی می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت پلی‌اکریل ایران و رسیدن به تعالی سازمانی قابل استفاده باشد. از نتایج مدل پیشنهادی، می‌توان تحلیل شکاف موجود بین ارزیابی عملکرد مدیر از دید ارزیابان و خود ارزیابی مدیر را برای به‌دست آوردن نقاط ضعف و قوت مدیریت سازمان بیان نمود و به برقراری رابطه بین عملکرد مدیر و عملکرد سازمان با استفاده از الگوی پیشنهادی، اولویت‌بندی معیارهای عملکردی مدیر و اولویت‌بندی توانمندسازهای مدل تعالی سازمان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, Explaining, and Executing the Performance Evaluation Model of Managers with a Excellence perspective

چکیده [English]

Nowadays, achieving continuous improvement and excellence in all aspect of the organization is very important. In this regard, European Foundation for Quality Management (EFQM) helps the organization to go toward the excellence. The aim of the research is to draw an integration model from 360-degree feedback and European Foundation for Quality Management (EFQM) by using Quality Function Development (QFD). The model should be useful in evaluating the performances of the managers of Iranian Poliacril Company and in pursuing excellence in the company. As a result, the existence gap between external performance evaluation and the managers’ self evaluation was analyzed in order to illustrate the strengths and weaknesses of the organization management. In addition, relationships between managers’ performance and organizational performance were established and the priority classification of managers’ performance criteria and that of organization excellence model enablers were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 360-degree Feedback
  • European Foundation for Quality Management (EFQM)
  • Quality Function Development (QFD)
  • Performance Evaluation, Enablers