ارایه‌ی الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سازمان‌های تحقیقات صنعتی

چکیده

در این مقاله، نتایج تحقیقی که نویسندگان به‌دنبال معرفی الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سازمان‌های تحقیقات صنعتی بوده‌اند ارایه می‌گردد. برای دست‌یابی به الگو، بعد از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی الگوی مفهومی پیشنهادی که شامل 108 معیار و زیرمعیار می‌باشد تدوین شده وبا استفاده از ابزار پرسش‌نامه، نظر خبرگان در مورد معیارهای پیشنهادی مورد نظرسنجی قرار گرفت و بعد از گردآوری نظرات خبرگان و ورود داده‌ها گردآوری شده به نرم‌افزار spss، نسبت به تجزیه و تحلیل نظرات اقدام شد و از میان معیارهای پیشنهادی معیارهای برگزیده از طریق آزمون انتخاب‌شده و الگو با 38 معیار و زیرمعیار با نظر خبرگان نهایی شد. بعد از نهایی‌شدن الگوی مفهومی اولیه میزان اهمیت هرمعیار و زیرمعیار ، با استفاده از نظر خبرگان مشخص شد و سپس در یکی از سازمان‌های تحقیقات صنعتی، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Suitable Model for Performance Evaluation of Researchers in Industrial Research Organizations

چکیده [English]

 
In this paper, a suitable performance evaluation model for evaluting researchers in industrial research organizations was introduced. The contextual model which contains 108 standards was proposed after reviewing literature and pursuing field researches. The experts’ opinions regarding the proposed criteria were gathered through the medium of questionnaires. The collective data were analyzed by using SPSS and the chosen criteria were selected by the test. As a result, the initial contextual model with 38 criteria was introduced by considering the experts’ opinions. Then, the importance of each criterion and sub criterion was determined by reviewing the experts’ opinions. Finally, the validation of the model was evaluated in an industrial research organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Researcher
  • Research Organization
  • criteria
  • Analytic hierarchy process (AHP)