طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه‌داری کارکنان دانش‏ پایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه‏داری کارکنان دانشی با استفاده از شیوه‏های مدیریت منابع انسانی سازمان‏دهی شد. با بررسی گسترده‌ی مبانی نظری، عوامل اولیه مؤثر در مدل تحقیق تنظیم شد و پس از اجرای فن دلفی و دریافت نظر خبرگان و اصلاح و تعدیل عوامل، مدل مفهومی نهایی تحقیق طراحی گردید که در آن، پنج فعالیت‏ مدیریت منابع انسانی (شامل توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای) به‌عنوان متغیرهای پیش‏بین، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران به‌عنوان متغیرهای واسطه (میانجی)، و قصد مانـدن کارکنان دانش‌پایه به‌عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. برای سنجش متغیرها، از پرسش‌نامه‏های استاندارد استفاده گردید. برای جمع‏آوری داده‏ها، نمونه‏گیری به‌صورت تصادفی طبقه‏ای از جامعه‏ی اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی انجام شد. یافته‏های به‏دست‌آمده به روش تحلیل مسیر با نرم‏افزار AMOS نشان می‏دهد که برنامه‏های منابع انسانی شامل: توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای، ازطریق متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران می‏توانند قصد ماندن را پیش‏بینی کنند و از میان آنها، حمایت سازمانی دارای اثر مستقیم و قوی‏ترین اثر غیرمستقیم بر قصد ماندن کارکنان دانشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Model for the Maintenance of Knowledge-Based Employees

نویسنده [English]

  • reza rasooli
چکیده [English]

This research is intended to design and explain a model for the maintenance of knowledge employees with the use of human resource management methods. Having reviewed the theoretical bases of the issue, the first effective factors for the model were identified. The final conceptual model was designed after consultation with specialists and modification of the elements. In this model, five human resource activities including development of skills, salary and rewards, opportunities for participation, organizational support, and procedural justice, were identified as predictive variables; job satisfaction, organizational commitment, and trust in managers were identified as intermittent factors; intention of the knowledge employees to remain in the organization was identified as a criterion variable. Standard questionnaires were applied to assess the variables. A random stratified sample group was selected from the research population containing academic members of the universities in South Khorasan. The results achieved through AMOS software indicated that human resource plans considering skill development, salary and rewards, participation opportunities, organizational support, procedural justice through job satisfaction, organizational commitment, and trust in managers can predict employees’ remaining. Organizational support can have stronger and direct effects on employees’ remaining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Employees
  • Intention to Remain
  • Maintenance
  • Human Resource Programs