بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (14 شماره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مجله‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر، از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، 1408 مقاله‌ی رسیده به دفتر فصلنامه و 102 مقاله‌ی چاپ‌شده در 14 شماره‌ی فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی تا پایان سال 1392را دربر می‌گیرد. نتایج، نشان می‌دهد که در بیشتر پژوهش‌ها (62/68 درصد) از روش تحقیقِ کمّی بر پایه‌ی پیمایش استفاده شده است. سازمان یا شرکت با 90/54 درصد (56 مورد) بالاترین میزان سطح تحلیل در مطالعات و تحقیقات مدیریت منابع انسانی بوده است. بیشتر مطالعات، بر روی کارکنان سازمان‌ها (43/28 درصد) صورت گرفته است. در اغلب پژوهش‌ها (68/65 درصد) برای گردآوری داده‌ها، از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. بیش از 60 درصد از مقالات ثبت‌شده در مجله، به موضوعاتی اختصاص داشته‌اند که با اهداف مجله رابطه‌ای نداشته و در برخی از موضوعات مهم و تخصصی مدیریت منابع انسانی، مقاله‌ای دریافت نشده است. بازنگری در برخی از سیاست‌های مجله و اصلاح جهت‌گیری‌ها بر پایه‌ی آموزه‌های دینی، اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، آینده‌پژوهی و مدیریت جهادی از ضرورت‌هایی است که یافته‌های تحقیق بر آن تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal, Analysis and Evaluation of the Articles of Human Resource Management Quarterly (4 Issues)

چکیده [English]

This research paper is intended to the formal and content analysis of the articles of human resource journal. This is qualitative research applying content analysis. It follows a descriptive-analytic method for explaining the content of the articles in the target population. The research population includes 1408 delivered and 102 printed articles in the 14 issueeywords:s of the journal until 1392. The results show that most articles (68/62 percent) have applied quantitative methods through survey studies using questionnaires. Organisations or companies have been the subject of 54/9 percent (56 cases) articles which indicate the highest research level. Most researchers have selected the employees as subjects (28/43 percent). Questionnaires have been used to collect data in most of the researches (65/68 percent). More than 60 percent of the articles are irrelevant to the main objectives of the journal. In some important especial issues no article was found. The research findings indicate that the general diplomacy of the journal has to be changed and it is necessary to consider religious teachings, thought of Imam Khomeini and the supreme leader, futurology, and Jihadi management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource
  • Quarterly
  • Human Resource Management Researches
  • Content Analysis