اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

سردبیر

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

civilica.com/p/184747/
hrm_ihuyahoo.com
77105645
0000-0001-5891-150X

h-index: 8  

جانشین سردبیر

دکتر سیدعلی موسوی

مدیریت منابع انسانی استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

alimoosavi_7yahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

kpmahmohamadiihu.ac.ir
0000-0002-6688-2072

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد، گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

profile.ut.ac.ir/~rjavadin
rjavadinut.ac.ir
77105645
0000-0001-8439-0349

h-index: 23  

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت توسعه منابع انسانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

www.noormags.ir/view/fa/creator/25720/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%ad%db%8c
ma.atu88yahoo.com
77105645

دکتر بهروز دری نوگورانی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ber_dorriyahoo.com
77105645

h-index: 9  

دکتر اصغر مشبکی

مدیریت بازرگانی استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
02182883656 - 02182884637
0000-0002-4365-9089

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

civilica.com/p/184747/
hrm_ihuyahoo.com
77105645
0000-0001-5891-150X

h-index: 8  

دکتر رضا سپهوند

رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد، گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

sepahvand.relu.ac.ir

دکتر قاسم انصاری رنانی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

ansari.ghasemgmail.com
77105645

دکتر ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

www.noormags.ir/view/fa/creator/148779/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
abdemotlaghgmail.com

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت منابع انسانی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

dreskandari2010gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مهدی صفیان

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

safian.mehdigmail.com

دکتر مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

kpmahmohamadiihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر سید علیرضا فیض بخش

مدیریت سیستم استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

alireza_feyssharif.edu
77105645

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر طلال عتریسی

جامعه‌شناسی استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه المعارف، بیروت، لبنان

b2n.ir/x32199
atrissi_talalhotmail.com
009611820930

دکتر حسین رحال

جامعه شناسی دانش و فرهنگ استاد، مؤسسه علوم اجتماعی،دانشگاه بیروت، بیروت، لبنان

crss-ul.com/post.php?id=339&cid=141
drhusseinrahalgmail.com
0096103218710

دکتر نهله عیسی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده اطلاعات، دانشگاه دمشق، سوریه

noga00911gmail.com