تبیین رابطه‌ی شایستگی با سبکِ رهبری تحول‌آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت رابطه‌ی شایستگی با سبک رهبری (با تأکید بر سبک تحول‌آفرین) مدیران به انجام رسیده است. برای این منظور در مرحله‌ی اول با مصاحبه‌ی عمیق با 16 نفر از مدیران و افراد با تجربه‌ی سازمان، به شمارش مؤلفه‌های شایستگی مدیران اقدام شد. در مرحله‌ی دوم تعداد 231 نفر از مدیران به‌عنوان نمونه تصادفی از واحدهای مختلف جهاد دانشگاهی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در مرحله‌ی اول از مصاحبه و در مرحله‌ی دوم برای سنجش شایستگی از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته براساس نتایج مصاحبه‌ها و در مورد سبک رهبری از پرسش‌نامه‌ی سبک رهبری چند عاملی (MLQ) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اولاً برای سنجش شایستگی باید به سه مؤلفه‌ی: شایستگیِ ارزشی، شایستگیِ حرفه‌ای و شایستگیِ شخصیّتی توجه نمود. در میان این سه مؤلفه‌، مؤلفه‌ی شایستگی ارزشی، دارای بیشترین تبیین‌کنندگی است و شایستگی‌های شخصیّتی و حرفه‌ای در مرتبه‌های بعدی تبیین کنندگی قرار دارند. ثانیاً سبکِ رهبری تحول‌آفرین قابلیّت تبیین شایستگی مدیران را دارد. به‌عبارت دیگر، از سبک رهبری تحول‌آفرین برای پیش‌بینی و تبیین شایستگی مدیران می‌توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Competence and Transformational Leadership Style of Managers in Research Organizations

چکیده [English]

The present research aimed at understanding the relationship between competence and leadership style of the managers (focusing on transformational style). First, 16 managers (the same as the number of the components of competence) and experienced employees were selected to have deep interviews. Second, 231 mangers were selected randomly as the sample group from the employees of different centers of Jihad Daneshgahi. To collect data, the researchers conducted deep interviews and then, according to the results of the interviews, administered researcher-made questionnaires to assess competence, and used multivariate leadership questionnaire (MLQ) to study leadership style. To analyze the data, structured equations model and Lisrel software were employed. The results indicated that three types of competence, including value competence, professional competence, and personality competence must be considered in the assessment of competence. Value competence was more predictive than the others, personality competence and professional competence, occupied the second and third ranks. The results also indicated that transformational leadership style could explain managers competence. In other words, it can be used to predict managers competence.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Competence
  • leadership style
  • Transformational Leadership
  • Jihad Daneshgahi