الگوی استقرار و توسعه‌ی دورکاری با رویکرد پویاشناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد پویاشناسی سیستم به‌دنبال ارایه‌ی چارچوبی است که عوامل مؤثر بر دورکاری و تأثیر متقابل‌شان بر یکدیگر را شناسایی نموده و راهبردهای مناسب برای استقرار توسعه آن را پیشنهاد نماید. پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است و در آن از دو نوع پرسش‌نامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها از دو گروه جامعه‌ی آماری که شامل خبرگان دانشگاهی و صنعتی است، استفاده شده است. از یافته‌های مهم آن، استخراج عوامل اصلی مؤثر در استقرار و توسعه‌ی دورکاری، آشکارشدن تأثیر و چگونگی رابطه‌ی متغیرهای عملیاتی مدل و تأیید اجزای حلقه‌ی علی و ارایه‌ی الگوی نهایی تحقیق می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Established Development of Telework Through a System Dynamics Approach

چکیده [English]

This research is intended to design a framework to identify the parameters affecting telework and their effects on one another, and to present appropriate strategies for their established development. This research follows an applied purpose through a descriptive-survey method for data analysis. Two types of  questionnaires were administrated in the research population including academic and industrial specialists. the most important results included the identification of the main factors affecting the established development of telework, identification of the effects and relationship between the practical variables in the model, and confirming the causative components, and presenting the ultimate model.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Establishment and Development
  • Telework
  • system dynamics