اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان

چکیده

هدف این پژوهش کشف پیش‌بینی‌پذیری تمایل به ترک خدمت کارکنان توسط توانمندسازی آنان از طریق متغیرهای واسطه‌ی اعتماد به مدیران مافوق، هویت‌یابی سازمانی، عجین‌شدن شغلی و تحلیل‌رفتگی است. برای سنجش متغیرها، از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از جامعه‌ی کارکنان سازمان مرکزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی انجام شد. نتایج هم‌بستگی پیرسون بیانگر هم‌بستگی قابل قبول میان کلیه‌ی متغیرها بوده و یافته‌های به‌دست‌آمده به‌روش تحلیل مسیر با نرم‌افزار لیزرل نشان می‌دهد که توانمندسازی می‌تواند از طریق اعتماد به مدیران مافوق، هویت‌یابی سازمانی، عجین شدن شغلی و تحلیل‌رفتگی، تمایل به ترک خدمت کارکنان را پیش‌بینی کند و از این میان، تحلیل‌رفتگی، متغیر واسطه‌ی قدرتمندتری برای پیش‌بینی اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Empowerment on Employees' Turnover Intention

چکیده [English]

The purpose of this study is to explore the predictability of turnover intention through employees empowerment by dependent variables such as trust in higher managers, organizational identification, job involvement and burnout. For measuring the variables, standard questionnaires were applied. Data were obtained by stratified random sampling from employees of the central organization of Khorasan Razavi Jihad Keshavarzi. The Results derived from correlation analysis by Pierson method revealed an acceptable correlation among all variables. LISREL software path analysis indicated that empowerment can best predict turnover intention through trust in higher management, organizational identification, job involvement and burnout. Burnout, however, turned out to be a stronger mediator for predicting the effects of empowerment on turnover intention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • Trust
  • Organizational Identification
  • Job involvement
  • Burnout
  • turnover intention