عوامل مؤثر بر رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان فاوای نزسا

چکیده

سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی کارکنان هر سازمان و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت یا عدم رضایت شغلی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی وضعیت میزان رضایت‌مندی کارکنان فاوای نزسا و تعیین عمده‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آن، است. عوامل اصلی مؤثر بر رضایت شغلی، چهار گروه عوامل فردی، سازمانی، محیط کار و ماهیت کار دسته‌بندی شده‌اند. رضایت شغلی نیز از چهار جنبه رضایت از همکاران و مدیران، رضایت از ارزش کار، رضایت از حقوق و دستمزد و رضایت از شرایط سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و داده‌های تحقیق از طریق دو پرسش‌نامه رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن گردآوری شده است. قابلیت اعتماد هر دو پرسش‌نامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد و هر کدام به‌ترتیب 82% و 79% به‌دست آمد تعداد نمونه‌های آماری با بهره‌گیری از فرمول کوکران محاسبه و تعداد 151 نفر تعیین گردید برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (مد، میانگین و انحراف معیار و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف، فریدمن، دوجمله‌ای و رگرسیون) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که هر چهار گروه عوامل محیط کار (74/2)، عوامل فردی (53/2)، ماهیت کار (53/2) و عوامل سازمانی (20/2) به‌ترتیب بر رضایت شغلی  فاوای نزسا اثر می‌گذارد. هم‌چنین نتایج تحقیق گویای آن است که در نمره رضایت شغلی کارکنان بیشترین سهم را مؤلفه رضایت از مدیران (206%) و کم‌ترین سهم را مَؤلفه رضایت از شرایط سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Job Satisfaction/Dissatisfaction of FAVA Employees of the Army

چکیده [English]

Assessment of job satisfaction of the employees and identifying the influential factors on their satisfaction/dissatisfaction seems to be vitally important. This research is intended to assess job satisfaction of the employees of FAVA of the army and to identify the factors most influencing it. The factors influencing on job satisfaction are classified into four groups, including individual, organizational, environmental and job nature factors. Satisfaction is also classified into four groups including colleagues and principals, the value of the work, salary or wage, and organizational conditions. The data is collected by two types of questionnaire on job satisfaction and influential factors. The reliability of the questionnaire turned out to be %82 and %79 respectively according to Cronbach alpha coefficient. The number of sample was calculated to be as much as 151 subjects. Instead of analyzing the data by descriptive statistics (mead, media, standard deviation and percentile) and inferential statistics, the researcher employed Smirnoff, Friedman, binomial for analyzing gaps and regression. The findings reveal that all four factors of work environment (2.74), individual factors (2.53), the nature of the work (2.53) and organizational factors were influential on the job satisfaction of FAVA employees. the results also indicated that the most important factor turned out to be satisfaction from the managers (%2.6), and the least important one was satisfaction from the organizational condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Job Satisfaction
  • Work Environment Factors
  • Individual Factors
  • Work Nature Factors
  • Organizational Factors
  • FAVA