تبیین یک الگوی ریاضی برای تعیین احتمال ترک خدمت یا ماندن کارکنان در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، درصدد تبیین، آزمون و تحلیل الگوی ریاضی ایکوکانان (2007) به‌منظور بررسی احتمال ترک داوطلبانه‌ی سازمان توسط کارکنان می‌باشد. در این الگو، فرض می‌شود که «احتمال ماندن یا ترک» سازمان (یعنی، E-(P.i) یا (-(P.i)1) ارتباط مثبتی با «تمایل به ترک» سازمان دارد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی، پیمایشی و میدانی است. جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل کارکنان و مدیران مؤسسه‌ی آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاد کشاورزی است. در آزمون الگوی پیشنهادی، نتایج کاملاً متفاوتی نسبت به فرضیات اولیه و تحقیقات مشابه خارجی به‌دست آمد. به‌عبارت دیگر، با این‌که کارکنان از ماندن در سازمان مورد مطاله راضی نبودند؛ ولی تمایل به ترک آن هم نداشتند که این نکته می‌تواند به‌عنوان یک بُعد جدید در توسعه‌ی مدل به‌خصوص در سازمان‌های ایرانی مورد توجه محققان بعدی باشد؛ ضمن این‌که دلیل این نتیجه‌ی متفاوت را باید در سایر عوامل مداخله‌گر هم‌چون وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران جست‌وجو نمود. با این‌حال، تبیین نحوه‌ی محاسبه‌ی عددی و کمّی احتمال ماندن یا ترک خدمت کارکنان و پیش‌بینی‌پذیری آن که از طریق یک ابزار ساده در این مقاله فرموله شده است، امکان جدیدی را در اختیار مدیران و هم‌چنین راهبردهای منابع انسانی سازمان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of a Mathematical Model for Determining the Probability of Whether an Employee May Leave or Stay in the Organization

چکیده [English]

This research is based on a suggestive model presented by Ikwukannane (2007). According to this model, it is possible to determine the probability of employees' staying in the organization or leaving it. In this model the probability of staying or leaving (E-(p.i) or 1-(p.i)) is supposed to have positive relation with "intention to leave". Descriptive-survey and field study methods are used in this research. The research population contains employees and managers of the higher education and research institute of Jihade Keshavarzi. The results indicated that the employees were not satisfied with their stay in the organization. Yet, they did not intend to leave it. The reasons of these results, which are different from dominant literature, may stem from other intervening factors, such as unemployment rate in Iran. However, the simple formula which is presented in this paper can be used as a proper instrument to find out the probability of staying or leaving of the employees to the organizations' managers and human resource strategists

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Leaving the Organization
  • Voluntary Leaving
  • Involuntary Leaving