عوامل انگیزشی ارتباطات اثربخش در سازمان‌های دانش‌محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر «مدیریت اثربخش ارتباطات مبتنی بر انگیزش کارکنان دانشی در سازمان‌های دانش‌محور» است که پس از بررسی وسیعِ ادبیات موضوع، این عواملْ شناسایی و مدل اولیه‌ی پژوهش استخراج گردید. رویکرد پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج، نشان داد که اصلی‌ترین عوامل مدل برای دست‌یابی به اهداف پژوهش «اعتماد سازمانی، توجه به کیفیت کار و اهمیت‌دادن به افکار خلاقانه و فعالیت‌های نوآورانه، سبک‌های مدیران در ارتباطات و تعاملات با کارکنان دانشی، انجام کار تیمی و پروژه‌ای اثربخش، وجود اصول و ارزش‌های اخلاقی فراگیر، ایجاد روندهای پایدار به‌جای اتکا بر اشخاص» می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation Factors Affecting Effective Communication Management at Knowledge-Based Organizations

چکیده [English]

The main objective of the research is to investigate and identify factors influencing communication management based on the promotion of knowledge workers’ motivation in knowledge-based organizations. This research followed an applied approach by a descriptive-survey method. After a deep investigation, the effective factors were identified and the initial model was designed. The results indicated that the main elements of the model include 'organizational trust, work quality, consideration to creative ideas and innovative activities, managers' style of communication and interaction with knowledge workers, effective team work and projects, comprehensive principles and ethical values, and establishing constant processes rather than relying on individuals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Organizations
  • Knowledge Workers
  • Effective Communication
  • Motivation
  • Organizational trust