بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در صنایع ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

لازمه‌ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل‌کرد این منابع می‌باشد. در سال‌های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته‌اند. اغلب این مطالعات، نشان داده‌اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره‌وری سازمان‌ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره‌وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به‌کارگیری داده‌های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سطح تحصیلات، سرمایه‌های فیزیکی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره‌وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم‌چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره‌وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل‌های تجربی، هم‌چنین نشان می‌دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره‌وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته‌های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره‌وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Human resources Productivity in the Industries of Iran

چکیده [English]

Understanding the factors which influence the performance of human resources is essential to execute effective human resource management. In the mainstream literature, educating and training human resources are two main factors which determine the human resources productivity. This paper is intended to investigate the effects of education and training, along with several other factors, on the productivity of human resources in several manufacturing firms by examining their periodical data. The results revealed that education level, physical capital, research and development activities, export, and wage rate positively affect human resources productivity. Moreover, an increase in training expenditure of the firms had a negative effect on productivity. Results of experimental analysis declared that the type of ownership was not an important determinant of labor productivity. In fact, no significant difference was found between labor productivity in the private firms and public ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Productivity
  • industrial firms
  • education
  • Training of Work Force
  • Export
  • Research and Development