موردپژوهی؛ فرایندی برای نظریه‌پردازی براساس دانش پنهان منابع انسانی (مورد: صنعت آب و برق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌وری در زندگی شخصی و سازمانی آدمی، در گرو دانش‌مندی و آموختگی (باتجربگی) است. اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های تجربیِ منابع انسانی در آن است که رفتار انسان‌ها در شرایط مشابهِ سازمانی، از قوانین خاصی پیروی می‌کنند و تجربه‌های شخصی ما و دیگران می‌تواند این اطمینان را به‌وجود آورد که کنش و واکنش‌های ما در برابر پدیده‌ها درست است. در مدیریت دانش، دانش‌های منابع انسانی را به دو دسته‌ی کلی قسمت می‌کنند: الف- دانش صریح (آشکار) ب- دانش ضمنی (پنهان). هریک از این دانش‌ها قابل تبدیل به یک‌دیگرند. اگر دانش پنهانِ منابع انسانی را دانشی بدانیم که کارکنان ضمن کار به‌دست می‌آورند، یک پرسش اساسی پیش می‌آید که «با چه روشی می‌توان دانش پنهان (ضمنی/غیر صریح= تجربه) منابع انسانی را آشکار و منتشر کرد؟». مقاله‌ی حاضر، گزارشی از طراحی یک فرایند به نام موردپژوهی و اجرای آن در سطح کارکنان دوره‌های ارشد صنعت آب و برق است که در آن، روش تحقیق کیفی هرمنوتیک با پیمایشی ترکیب شده است و هدف آن، این است که نشان دهد چه‌گونه می‌توان با استنباط آموزه‌هایی از دانش پنهان، آن‌را آشکار کرد و بر اساس آن به نظریه‌پردازی بومی پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theorization Process Based on Tacit Knowledge of Human Resources (A Case Study in Power and Water Industry)

چکیده [English]

Personal Productivity depends on the knowledge and experience. The important point in making use of an individual’s experimental knowledge relates to the fact that his behavior follows a special rule under similar condition. Our own experience and that of the others prove that our actions and reactions against phenomena are correct. Human knowledge is divided into two general groups: a. explicit knowledge, and b. tacit knowledge. Each type of knowledge may convert into the other one. If tacit knowledge of the human resource refers to the knowledge he or she gets at workplace, a question arises here asking: 'How can this experimental hidden knowledge change into explicit knowledge?' This research is a case study conducted on the high ranking employees of power and water industry. In this research, hermeneutics quality method and survey method are combined. The main goal of this research is finding a process to convert tacit knowledge into explicit knowledge, and theorizing this process by inferring some of its principles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • doctrine
  • Experience
  • knowledge management
  • Implicit Knowledge
  • Case Study
  • Case Analysis