مؤلفه های توسعه منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) برای دستیابی به عملکرد بهتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی به‌منظور ارتقای عملکرد SMEs ایران در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه­ای صورت پذیرفته است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش آن براساس نحوه گردآوری داده­ها، کمی ـ کیفی  بود. در فاز کیفی با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق وگفتگو با صاحب‌نظران و خبرگان حوزه منابع انسانی و SMEs،  مؤلفه­های سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه­ای استخراج و سپس  با تشکیل پانل دلفی متشکل از  25 خبره در چهار دور، مؤلفه‌های نهایی شناسایی شد و در فاز کمی براساس جدول مورگان، 375 مدیر SMEs انتخاب شدند. نمونه­گیری با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای انجام شد. مدل تحقیق در قالب 74 نشانگر در 12 متغیر مکنون برای دستیابی به سه متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری نشان داد، هر سه بعد، نقش معنی­داری در توسعه منابع انسانی SMEs دارند و مبتنی‌بر آزمون فریدمن، اولویت‌بندی هر سه بعد مشخص شد. لذا نتیجه تحقیق نشان داد مؤلفه‌های ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مؤثر بر توسعه منابع انسانی، به افزایش دانش و مهارت، بهبود نگرش و انگیزه کارکنان و درنتیجه افزایش عملکرد مالی و عملیاتی  SMEs منجر شده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Human Resource Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) for Better Performance

نویسندگان [English]

  • Vahid Nasehifar 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Houshang Mobarakabadi 3
1 Department of Business Management, Faculty of management and accounting , Allameh Tabataba'i University, Tehran , IRAN
2 Department of Industrial management,Faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran
3 Department of business Management, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i university, Tehran , Iran
چکیده [English]

This research is intended to identify the components of human resource development for the promotion of the performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) at behavioral, structural and contextual dimensions. This is an applied research following a quantitative and qualitative data collection method. In the qualitative phase, reviewing the literature and the previous researches and discussing the subject with experts in the field of human resources and SMEs, the components of three dimensions of behavioral, structural, and contextual aspects were identified. The final components were identified by forming a panel of 25 experts in four phases based on Delphi method. In the quantitative phase, 375 of SME managers were selected based on the Morgan Table. Cluster sampling method was used to form the sample. The research model was designed with 74 indicators in 12 latent variables to achieve three independent variables. The outcomes of structural analysis illustrated that all three behavioral, structural and contextual aspects played significant roles in the development of human resources in SMEs. The priorities of the components were investigated by Freidman Testing. The results of the research indicated that the structural, behavioral and contextual components which affected the development of human resources led to increase in knowledge and skills, improvement of attitude and motivation, and consequently increase of financial and operational efficiency of SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • small and medium enterprises (SMEs)
  • human resource development
  • structural dimension
  • behavioral dimension
  • contextual dimension

اکبری، مرتضی؛ حسینی، سیدمحمود؛ حجازی، سیدیوسف و رضوان‌فر، احمد (1392)، اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره 4، زمستان 1392: 444 ـ 413.

بیات ، مهین (1393)، آسیبشناسیمعاونتمنابعانسانیباهدفبهبودوتوسعهبراساس مدلسهشاخگی (موردمطالعه: شرکت برق منطقه‌ای تهران). دفتر سازماندهی و بهبود روش­ها، معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه­ای تهران.

توکلی دارستانی، شقایق و شهباز مرادی، سعید (1387)، آسیب­شناسی مدیریت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم، شماره 4: 110 ـ 94.

جهانیان، رمضان و صالحی، راحله (1392)، تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه­ای بر شاخص­های توسعه انسانی، فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، سال دوم، شماره 4: 145 ـ 127.

حقیق، رامش (1396)، توسعه منابع انسانی، راهبردی مؤثر در مسیر رشد اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره: ۴۰۲۷  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۰۲/۳ شماره خبر: ۱۰۹۸۰۵۹ .

خواجه­ای، علی (1381)، شیوههایدستیابیبهاهدافاستراتژیکسازمانازطریقتوسعهمنابعانسانی، مقالات اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، تهران

خراسانی، اباصلت؛  عموزاد، محمد و ملامحمدی، اعظم (1394)، اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، سال سوم، شماره 8: 27 ـ 1.

درعلی، رضا؛ داوری، علی و لطفی، علی (1394)، شناسایی چالش­های مدیریت منابع انسانی در شرکت­های کوچک و متوسط، کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی.

صالحی، محمد و حافظیان، مریم (1395)، " شناسایی مؤلفه‌های موجود در بخش مدیریت منابع انسانی انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاه" فصلنامۀپژوهشهای مدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین)ع(، سال هشتم، شماره4  (شماره پیاپی22): 83 ـ 103.

صفری، جلیل و مهدی‌زاده مهران (1394)، " طراحی الگویی مبتن‌ بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان "، فصلنامهپژوهشهایمدیریتمنابعانسانیدانشگاه جامع امامحسین(ع)، سال هفتم، شماره4 (شماره پیاپی22): 166 ـ 141.

طبیبی، سیدجمال‌الدین و نصیری‌پور، امیراشکان (1384)، طراحی الگوی توسعه مدیریت بیمارستان­های سازمان تأمین اجتماعی ایران، دوره 17، شماره2 (پیاپی65): 11 ـ 24.

عبدالهی، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ تقی‌پور ظهیر، علی و رحیمیان، حمید (1394)، شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 6، شماره 24: 23 ـ 54.

محمودی کوچک‌سرایی، علی‌اصغر؛ فراهانی، مهدی و رسته‌مقدم، آرش (1394)، آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی، فصلنامهآموزشوتوسعهمنابعانسانی، سال دوم، شماره 5: 27 ـ 51.

هداوند، مجتبی؛ روئین‌تن، علی و  مهدی‌زاده، غلامرضا (1394)، بررسی مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فصلنامه علوم مدیریت، دوره 10، شماره 40: 120 ـ 135.

یدالهی فارسی، جهانگیر؛ آقاجانی، حسنعلی و آقاجانی، علی‌اکبر (1388)، شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت­های کوچک و متوسط و ارائه مدلی اثربخش، (پژوهشگر) فصلنامهمدیریت، سال ششم، شماره 14: 28 ـ 12.

Ahmed, V., Wahab, M. A., & Mahmood, H. (2011). Effectiveness of HRD for developing SMEs in South Asia. Retrieved from https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:30780

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94. doi:10.1007/bf02723327

Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects. The Academy of Management Journal, 39(4), 779-801. doi:10.2307/256712

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. doi:10.2307/3151312

Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural Equation Modeling and Regression: Guidelines for Research Practice. Communications of the Association for Information Systems, 4, 1-78.

Po Hu, Y.-P., Ruan, Y., Hang, C.-C., & Wong, P.-K. (2016). Technology upgrading of Small-and-Medium-sized Enterprises (SMEs) through a manpower secondment strategy – A mixed-methods study of Singapore's T-Up program. Technovation, 57-58, 21-29. doi:https://doi.org/10.1016/j.technovation.2016.07.001

Huselid, M. A. (1995). The Impact Of Human Resource Management Practices On Turnover, Productivity, And Corporate Financial Performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672. doi:10.5465/256741

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. doi:10.1177/001316447003000308

Liu, Y., Combs, J. G., Ketchen, D. J., & Ireland, R. D. (2007). The value of human resource management for organizational performance. Business Horizons journal, 50(6), 503-511. doi:https://doi.org/10.1016/j.bushor.2007.07.002

Mulolli, E., Islami, X., & Skenderi, N. (2015). Human Resource Management Practices and SMEs Performance: Study Based in Kosovo. International Review of Management and Business Research, 4(4), 1171-1179.

Nisar, S., Boateng, A., & Wu, J. (2017). The entry mode strategy and performance of SMEs: Evidence from Norway. Research in International Business and Finance journal. doi:https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.164

Nolan, C. T., & Garavan, T. N. (2016). Human Resource Development in SMEs: A Systematic Review of the Literature. International Journal of Management Reviews, 18(1), 85-107. doi:doi:10.1111/ijmr.12062

Popa, S., Soto-Acosta, P., & Perez-Gonzalez, D. (2016). An investigation of the effect of electronic business on financial performance of Spanish manufacturing SMEs. Technological Forecasting and Social Change journal. doi:https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.012