تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با استفاده از نظریه داده ‏بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

3 دانشجوی دکترای اقتصادمرکز علوم مدیریت و اقتصاد سلامت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی در شرکت گاز استان خوزستان انجام شد. پژوهش، ازنظر نوع روش، پژوهشی آمیخته (کمی ـ کیفی) است. این تحقیق براساس نحوه گردآوری و ماهیت داده‌ها، تحقیقی اکتشافی ـ توصیفی و ازنظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. جامعه آماری روش کیفی، 15 تن از خبرگان دانشگاهی و صنعت و جامعه آماری روش کمی را 340 نفر از کارکنان دانشی (صاحبان فرایند، تیم مدیریت دانش، تسهیل‌کنندگان دانش، گروه راهبری) شرکت گاز استان خوزستان تشکیل می‌دهند که به کمک فرمول کوکران 124 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اعتبار داده‌های روش کیفی با استفاده از روش اعتباریابی نیومن تأیید شد و پایایی و روایی روش کمی نیز به‌ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی محاسبه و تأیید شد. در بخش کیفی (طراحی الگو) تحلیل داده‌ها با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و در بخش کمی داده‏های جمع‏آوری‌شده به کمک نرم‏افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش قرار گرفت.
درنهایت نیز، الگوی یکپارچه‌سازی سرآمدی مدیریت دانش راهبردی با سه مؤلفه کلیدی (راهبردها، فرایندها، نتایج)، 19 معیار، 140 زیرمعیار، 4 متغییر زمینه‏ساز و 4 متغیر بازدارنده، طراحی شد. همچنین، نتایج تحلیل کمی نشان داد که شرکت گاز استان خوزستان 1257 امتیاز را از مدل تعالی مدیریت دانش راهبردی کسب نموده است که این نتیجه شکاف 983 امتیازی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Integrating Strategic Excellence Knowledge Management Model through Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam HolakouPour 1
  • Mohammadreza Hamidizadeh 2
  • Salar Ghorbany 3
1 Researcher
2 h
3 t
چکیده [English]

This research is intended to design a strategic excellence knowledge management model in Khuzestan Province Gas Company. This is a mixed (quantitative and qualitative) research. It is a descriptive exploratory research in terms of data collection following an applied-developmental purpose. The statistical population of the qualitative phase contains 15 university and industrial experts, The quantitative phase of the research includes 340 knowledge workers (process dealers, knowledge management team, knowledge facilitators, and the strategic group) at Khuzestan Province Gas Company among whom 124 employees were selected as sample according to Cochran formula. The validity of the qualitative data was verified by Newman's validation method, and the reliability and validity of the quantitative method were testified and validated by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Data analysis was carried out through grounded theory in the qualitative phase (designing the model). In the quantitative phase, the collected data was analyzed by SPSS and LISREL software. Finally, the strategic excellence integration knowledge management model was designed with three key components (strategies, processes, and outcomes), 19 criteria, 140 sub-criteria, 4 contextual variables and 4 preventive variables. Furthermore, the results of quantitative analysis indicated that the company obtained 1257 points from the strategic excellence knowledge management model, which results in a 983-point gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic knowledge management
  • Excellence Models
  • MAKE Global Prize
  • TDEM
  • Grounded Theory

آبتین، عبدالعزیز؛ یاراحمدی‏زهی، محمدحسین و توماج، یحیی (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط،ماهنامه کار و جامعه، شماره 14: 44 ـ 58.

استراوس، آنسلم و کربین، جولیت (1390)، مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‏ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.

امیرخانی، طیبه و آغاز، عسل (1390)، توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی: شرکت ملی پتروشیمی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدرس علوم انسانی، شماره 71: 31 ـ 50.

جهانشاه‌لو، غلامرضا  و ملک، علاالدین (1380)، محاسبه کارآیی و تخمین بازده به مقیاس گروه‏های ریاضی با استفاده از تحلیل پوششی داده‏ها، اولین کنفرانس بهینه‏سازی و کاربردهای آن، تهران.

حمیدی‌زاده، محمدرضا (1392)، برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.

خلج، حمید و طرفدارمقدم، پریسا (1391)، بررسی نقش جایزه ملی بهره‏وری و تعالی سازمانی در گسترش فرهنگ رقابت‏پذیری جهانی در بنگاه‏های کشور، مجله تدبیر، ش 250: 64 ـ 67.

رازانی، عبدالمحمد (1381)،آشنایی با برتری سازمانی، تهران: انتشارات مام.

شفیعی‏زاده، مهدی (1391)، ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE) و تحلیلی بر نتایج حاصل‌شده از برگزاری نخستین دوره جایزه جهانی MAKE در ایران، مجله تدبیر، شماره 242:27.

کهن‌دژ، محمدعلی و شروین تاجدینی (1395)، تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان‌ها، همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر، دانشگاه تهران.

میرکمالی، سیدمحمد؛ حمیدی‌زاده، محمدرضا و نارنجی‌ثانی، فاطمه (1393)، عوامل مرتبط با دانش‌آفرینی در دانشگاه‌ها: پژوهش کیفی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3: 137 ـ 121.

Akbari, P., Eslampanah, M., Baharestan, O., & Mohammadi, S. (2012). The study of relationship between organizational structure and strategic knowledge management in Islamic Azad University, Kermanshah Branch. Management. Science Letters 2 (2012)1921–1930.

Corbin, J. & Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage. London.

Farzin, M., Safarikahreh, M., Heshan, M., & Khalouei, A. (2014). A survey of Critical Success Factors for Strategic Knowledge Management implementation: applications for Service Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 595 – 599.

Hamidizadeh, M.R. & Fadaeinejad, M. E. (2010). A Knowledge Management Approach to Format the Financial World-Class Policies, Int'l Journal of Management and Information Systems, Vol.14, No. 5: 69-78.

Kim. (2003). Knowledge Strategy planning: Methodology and Case, Expert system with application.

Lendzion, J. P. (2015).Human Resources Management in the System of Organizational Knowledge Management. Procedia Manufacturing, 3, 674-680.

Lopez-Nicol.s, C., & Merono-Cerd.n. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. International Journal of Information Management 31 (2011) 502–509.

Mamaghani, N. D., Samizadeh, R., & Saghafi, F. (2011). Evaluatng the readiness of Iranian research centers in knowledge management. American Journal of Economics and Business Administration, 3(1), 203–212.

Nicolescu, Ovidiu (2007), Knowledge cycle and strategic knowledge within company, Academy of Economic Studies Buncharest.

Petrova, G. I., Smokotin, V. M., Kornienko, A. A., Ershova, I. A., & Kachalov, N. A. (2015). Knowledge management as a strategy for the administration of education in the research university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, 451-455.

Uçaktürk, A., & Villard, M. (2013). The effects of management information and ERP systems on strategic knowledge management and decision-making. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 1035-1043.

Zack, M. H. (2002). Developing a knowledge strategy: Epilogue. In. Bontis & CW Choo (Eds.), the strategic management of intellectual capital and organizational knowledge: A collection of readings.