بررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت وحسابداری

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه مدیریت و حسابداری

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری

4 نویسنده مسئول :استادیار دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی ایوان کی

چکیده

هر تغییری در سازمان، نیازمند پذیرش و کسب توانمندی‌های لازم از سوی نیروی انسانی آن سازمان است. تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ازجمله مباحث جدید در سازمان‌های امروزی است که به مفهوم همکاری مشترک بین سازمان‌های متقابل اشاره دارد. در این مقاله به‌دنبال بررسی توانمندی‌های موردنیاز نیروی انسانی سازمان‌ها در مراحل مختلف بلوغ تعامل‌پذیری دولت الکترونیک هستیم. نمونه‌گیری در این پژوهش غیرتصادفی و هدفمند بوده و تعداد نمونه 16 نفر از خبرگان است که ازطریق معیارهای تحصیلات، سابقه کار حرفه‌ای و آثار مکتوب انتخاب شده‌اند. این پژوهش از نوع ترکیبی بوده که در مرحله اول ازطریق تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار مراحل بلوغ تعامل‌پذیری و توانمندی‌های نیروی انسانی مرتبط با هر مرحله مشخص شد و سپس در مرحله کیفی با استفاده از فن دلفی فازی، موارد احصاشده توسط خبرگان تأیید شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توانمندی‌های موردنیاز نیروی انسانی در مراحل اولیه بلوغ تعامل‌پذیری عمدتاً فنی است و هم‌ز‌مان با پیشرفت مراحل بلوغ تعامل‌پذیری این توانمندی‌ها پیچیده‌تر شده و شامل مهارت‌های نظری یا ادراکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Human Resource Capabilities Associated with Interoperability Maturity of Electronic Government

نویسندگان [English]

  • Farrokh Ghochani 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
  • Sayyed Ahmad Hosseini 4
1 Assistant Professor at Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
2 Professor at Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
3 Associate Professor, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting
4 Ph.D. candidate of Systems Management at Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

Any changes in an organization entails accepting and acquiring of the essential skills by the human resources of that organization. Interoperability of electronic governments has emerged as a new issue in today's organizations referring to the concept of common collaboration among organizations. This research is aimed at identifying human resource capabilities needed by organizations during various stages of their maturity in e-government interoperability. A purposive nonrandom sample of 16 experts was selected from among the experts based on the criteria of education, professional experience and written works. This is a mixed method research in the first stage of which, qualitative directed analysis, the maturity stages of interoperability and human resource capabilities associated with each stage were identified. In the quantitative stage, using the Fuzzy Delphi technique, the identified items were confirmed by the experts. The results indicated that the required capabilities of human resources in the early stages of maturity of the interoperability are mainly technical, and as the interoperability maturity progresses go further, these requirements become more complex including theoretical or cognitive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource capabilities
  • interoperability
  • interoperability Maturity
  • electronic government
احمدی، فضل‌اله؛ نصیریانی، خدیجه و اباذری، پروانه (1387)، تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره8(1): 185 ـ 175.
اخوان، پیمان؛ فیلسوفیان، مریم و کریمی گوارشکی، محمدحسین (1395)، ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی‌بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 2، دوره 32: 397 ـ 420.
امین‌بیدختی، علی‌اکبر و غیاث‌الدین، عباس (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان (موردمطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، کار و جامعه، شماره 182: 35 -52.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390، تحلیل محتوای کیفی، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهش، سال سوم، شماره دوم: 15 ـ 44.
رضاییان، علی(1384)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
صفدریان، علی؛ پورکیانی، مسعود (1396)، تبیین روابط بین توانمندی و چابکی سازمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(3): 26 ـ 50.
طبرسا، غلامعلی و صادقیان قراقیه، سعید (1393)، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، تهران، انتشارات کتاب مهربان.
قربانی‌زاده، وجه‌الله و حسینی‌مرام، سیدمحمدتقی(1393)، ابعاد و شاخص‌های سنجش قابلیت همکاری متقابل دولت الکترونیک در سازمان‌های دولتی و پلیسی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال دوم، شماره 1، بهار: 208 ـ 179.
Brownsword, L., Carney, D. J., Fisher, D., Lewis, G., Morris, E. J., Place, R. R., Smith, J., Wrage, L., & Meyers, B. C. (2004) ‘Current Perspectives on Interoperability (CMU/SEI-2004-TR-009).’ Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2004.
Carter, M. (2001). Strategic planning (in nonprofit or for profit organizations). Strategic planning. com.‏
Chen, D., Doumeingts, G., & Vernadat, F. (2008); ‘Architectures for Enterprise Integration and Interoperability: Past, Present and Future’, Computers in Industry, no.59 (7), pp.647-659.
Cheng C. H., & Lin Y. (2002). Evaluating the Best Main Battle Tank using Fuzzy Decision Theory with Linguistic Criteria Evaluation. European Journal of Operational Research, 142, 174-186.
Dalkey, N., and O. Helmer. (1963) ‘An experimental application of the Delphi method to the use of experts’. Management science 9 (3): 458-467.
Ford, Thomas C., Colombi, John M., Graham, Scott R., & Jacques, David R. (2007) ‘ASurvey on Interoperability Measurement.’ Proceedings of the 12th International Command and Control Research and Technology Symposium. Newport, RI, June 2007.
Gibbons, Patricia, et al. (2007) Coming to Terms: Scoping Interoperability for Health Care. EHR Interoperability Work Group, 2007.
Gottschalk, P. (2009). ‘Maturity levels for interoperability in digital government’. Government Information Quarterly, 26 (2009) 75–81.
Habibi, Arash; Firouzi Jahantigh, Farzad; Sarafrazi, Azam(2015). Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Vol. 5, No. 2, pp. 130-143.
Katz, R. L. (2009). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review Press.
Kubicek, Herbert, RalfCimander and Hans Jochen Scholl. (2011) ‘Organizational Interoperability in E-Government.’ Springer.
Lewis, Grace, Morris, Edwin, Simanta, Soumya, & Wrage, Lutz. (2008) ‘Why Standards Are Not Enough to Guarantee End-to-End Interoperability,’ 164–173. Proceedings of the Seventh International Conference on Composition-Based Software Systems (ICCBSS 2008). Madrid, Spain, Feb. 2008. IEEE Computer Society Press, 2008.
M. Novakouski, G.A. Lewis (2012), Interoperability in the e-Government Context, SEI, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, pp. 1–35.
METAgroup (2001): Diagnostic for Enterprise Architecture, META Practice.
Morris, Edwin, Levine, Linda, Meyers, Craig, Place, Patrick, & Plakosh, Daniel. (2004) ‘Systems of Systems Interoperability (SOSI): Final Report (CMU/SEI-2004-TR-004).’ Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2004.
Murray, T. J., L. L. Pipino, and J. P. van Gigch. (1985) ‘A pilot study of fuzzy set modification of Delphi’. Human Systems Management 5 (1): 76-80.
NASCIO (2003): NASCIO enterprise architecture maturity model.
Pardo, T. A., & Tayi, G. K. (2007). Interorganizational information integration: A key enabler for digital government. Government Information Quarterly, 24, 691−715.
United Nations Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2014. (PDF). UN. Retrieved 2014-09-16.
Westbrock, T. (2004): Architecture Process Maturity Revisited and Revised. METAgroup Delta 2902.
Wikipedia. ‘Interoperability’. http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability (Apr. 26, 2011).