شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان،ایران

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان،ایران

چکیده

در اقتصاد امروزی، محیط کسب‌وکار، پیچیده، پویا و بیش‌از‌پیش رقابتی می­باشد و مواجه‌شدن با این محیط رقابتی، زمینه را برای ایجاد افول شرکت­ها فراهم کرده است. ازآنجاکه منابع انسانی، نقش عمده­ای در بهبود عملکرد و در نتیجه بقای شرکت­ها در شرایط بحرانی دارد، لذا این مقاله به‌دنبال شناسایی ابعاد جدیدی از راهبرد­های منابع انسانی در مرحله افول شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد شرکت­های فعال در صنعت مواد غذایی هستند که دوره زمانی افول حداقل یک‌ساله را تجربه کرده­اند. در این تحقیق از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و برای انجام مصاحبه­ها روش گلوله برفی به‌کار گرفته شده است. همچنین باید خاطر‌نشان کرد که این تحقیق حاصل مصاحبه­های نیمه‌ساختاریافته­ای از یازده مدیر ارشد شرکت‌های نمونه بوده است. نتایج نشان داد که راهبرد­های منابع انسانی در زمان افول، 6 تم، 12 مؤلفه و 39 گویه می‌باشند و شامل: راهبرد­ سطح مدیر عامل، راهبرد­ سطح تیم مدیریت ارشد، راهبرد­ کاهش هزینه، راهبرد­ منابع انسانی نوآورانه، راهبرد­ تغییر فرهنگ و درنهایت راهبرد ابتکاری هستند. عنوان برخی تم­ها با ادبیات موضوع یکسان است، ولی زیرمؤلفه­ها و گویه­های سازنده آن تاحدودی متفاوت می­باشد. همچنین ورود تم راهبرد ابتکاری به ادبیات نیز از نوآوری‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Human Resource Rotational Strategies at the Time of Recession of Small and Medium Businesses

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdkhasty 1
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 2
  • peyman dolatshah 3
1 Department of Educational Science, Faculty of Humanities, Kashan, Iran
2 Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, Kashan, Iran
3 Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Business environment seems to be complex, dynamic and increasingly competitive in today’s economics. The need to encounter this competitive environment has made enterprises suffer decline. As human resource plays important roles in the improvement of organizations and their survival in recessions, this research is aimed at identifying new dimensions of human resource in recessions. The statistical population of the research contains top managers of food industry companies having experienced a minimum period of one-year decline. Qualitative content analysis is used in this research, and snowball method is employed for interviewing. It is worth mentioning that this research is the result of semi-structured interviews with sample managers from eleven executives of outstanding companies. The results illustrated that human resource strategies at the time of recession include 6 themes, 12 components and 39 items, including CEO level strategy, senior management level strategy, cost reduction strategy, innovative human resource strategy, culture change strategy, and ultimately an innovative strategy. The titles of some themes are the same as the literature; however, the sub-components and constructor items are somewhat different. Furthermore, introducing innovative theme in the literary is an innovative outcome of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stage of decline
  • rotation strategy
  • human resource strategy
  • Food Industry

فرهی، علی؛ پورسعید، سیدمسعود و شعبانی، محسن (1396)، به‌کارگیری نیروهای متخصص در پست­های متناسب با تخصص آنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره1: 100-75.

Abebe, M. A. (2009). Leadership characteristics of declining firms attempting turnaround: An empirical examination. Journal of Strategy and Management, 2(3), 201-216.

Barker, V. L., & Duhaime, I. M. (1997). Strategic change in the turnaround process: Theory and empirical evidence. Strategic management journal, 18, 13-38.

Barrett, A., & O'Connell, P. J. (2001). Does training generally work? The returns to in-company training. ILR Review, 54(3), 647-662.

Bibeault, D.B. (1982). Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers Into Winners, McGraw-Hill, New York, NY.

Bruton, G.D., Rubanik, Y.T.,( 1997). Turnaround of high technology firms in Russia: the case of Micron. Academy of Management Executive, 11 (2), 68–79.

Chathoth, P. K., Tse, E. C. Y., & Olsen, M. D. (2006). Turnaround strategy: a study of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 25(4), 602-622.

Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance The mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.

Chowdhury, S.D. (2002). Turnarounds: a stage theory perspective. Canadian Journal ofAdministrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences De l’Administration, 19(3), 249-266.

Dabić, M., Ortiz-De-Urbina-Criado, M., & Romero-Martínez, A. M. (2011). Human resource management in entrepreneurial firms: a literature review. International journal of manpower, 32(1), 14-33.

Evans, R. T., Chitnomrath, T., & Christopher, T. (2013). Successful turnaround strategy: Thailand evidence. Journal of Accounting in Emerging Economies, 3(2), 115-124.

Filatotchev, I., & Toms, S. (2006). Corporate governance and financial constraints on strategic turnarounds. Journal of Management Studies, 43(3), 407-433.

Florén, H., Rundquist, J., & Fischer, S. (2016). Entrepreneurial orientation and human resource management: effects from HRM practices. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 3(2), 164-180.

Furrer, O., Rajendran Pandian, J., & Thomas, H. (2007). Corporate strategy and shareholder value during decline and turnaround. Management Decision, 45(3), 372-392.

Gibson, T. & Vaart, H. J. (2008). Defining SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries. Brookings GlobalEconomy and Development.

Guchait, P., & Cho, S. (2010). The impact of human resource management practices on intention to leave of employees in the service industry in India: the mediating role of organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 21(8), 1228-1247.

Kesner, I. F., & Dalton, D. R. (1994). Top management turnover and CEO succession: An investigation of the effects of turnover on performance. Journal of Management Studies, 31(5), 701-713.

Lawton, T., Rajwani, T., & O'Kane, C. (2011). Strategic reorientation and business turnaround: the case of global legacy airlines. Journal of Strategy and Management, 4(3), 215-237.

Panicker, S., & Manimala, M. J. (2015). Successful turnarounds: the role of appropriate entrepreneurial strategies. Journal of Strategy and Management, 8(1), 21-40.

Pearce, J. A., & Robbins, D. K. (1994). Retrenchment remains the foundation of business turnaround. Strategic Management Journal, 15(5), 407-417.

Prasad, V. (2006). Role of HR in corporate turnaround. HRM Review, 7(1), 11-29.

Santana, M., Valle, R., & Galan, J. L. (2017). Turnaround strategies for companies in crisis: Watch out the causes of decline before firing people. BRQ Business Research Quarterly, 20(3), 206-211.

Schoenberg, R., Collier, N., & Bowman, C. (2013). Strategies for business turnaround and recovery: a review and synthesis. European Business Review, 25(3), 243-262.

Schuler, R. S. & Jakson, S. (1999). Strategic Human ResourceManagement, Blackwell Publishers.

Som, A. (2008). Innovative human resource management and corporate performance in the context of economic liberalization in India. The International Journal of Human Resource Management, 19(7), 1278-1297.

Soutaris, V. (2002). Firm-specific competencies determining technological innovation: A survey in Greece. R & D Management, 32(1), 61−77.

Trahms, C. A., Ndofor, H. A., & Sirmon, D. G. (2013). Organizational decline and turnaround: A review and agenda for future research. Journal of Management, 39(5), 1277-1307.

Van Witteloostuijn, A. (1998). Bridging behavioral and economic theories of decline: Organizational inertia, strategic competition, and chronic failure. Management Science, 44(4), 501-519.